הבהרות והסברים לתעודות/קרנות סל בחסר ("שורטים")

תעודות/קרנות סל בחסר הינן מכשיר פיננסי העוקב במהופך אחר מדד ני"ע מסוים או מחיר סחורה מסוימת
( מדד ני"ע אחריו עוקבת התעודה/קרן נקרא גם מדד הייחוס או נכס הבסיס של התעודה/קרן).
כך, ירידה בשער נכס הבסיס אחריו עוקבת תעודת/קרן הסל בחסר תגדיל את ערכה של התעודה/קרן ולהיפך.
בתעודות/קרנות אלה המשקיע עשוי לקבל גם ריבית בגין הסכומים שמושקעים על ידי מנפיק התעודה/קרן בפקדון בבנק.

להלן מספר נקודות חשובות לקריאה לפני ביצוע השקעה בתעודות/קרנות סל מסוג "שורט":
1. בתעודת/קרן סל בחסר קיים בדרך כלל מנגנון פקיעה אוטומטית, הכולל המרה כפויה של התעודה/קרן בעת הגעת נכס
הבסיס לשער הקבוע מראש לערך השווה או גבוה מ - 80% מערך הקבוע (STRIKE) הרלבנטי לאותה תעודה/קרן.

2. חישוב שווי תעודת/קרן הסל בחסר נגזר מערך Strike מסוים שנקבע עבורה. ערך זה משפיע על מידת המינוף
שבו עוקבת תעודת/קרן הסל בחסר במהופך אחרי נכס הבסיס.

3. תעודות/קרנות סל בחסר חשופות לסיכונים שונים לרבות כאלה הנובעים מאיתנותו הפיננסית של הגוף המנהל.
ומאופן ניהול הסיכונים על ידו. כמו כן קיים סיכון לאובדן חלקי או מלא של סכום ההשקעה.

4. קיימות תעודות/קרנות סל בחסר ממונפות (למשל מינוף פי 2-) המאפשרות למשקיע חשיפה הפוכה בגובה פי 2
מהשינוי בנכס הבסיס, לכן חשוב לבדוק מהו שיעור המינוף.

5. סיכון לאובדן סכום ההשקעה- בהשקעה בתעודות/קרנות בחסר ובתעודות/קרנות ממונפות קיים סיכון לאובדן חלקי או מלא
של סכום ההשקעה.

6. עליך להביא בחשבון כי החזקה בתעודות/קרנות סל מושפעות מתנאים נוספים המפורטים בתנאי התעודות/קרנות ובתשקיפיהן
כך למשל ייתכנו מצבים בהם יבוצע פירעון מוקדם כפוי של התעודות/קרנות, דהיינו המרה כפויה של כל יתרת קרן התעודות/קרנות שתהיה במחזור באותה עת.

לאור האמור לעיל לפני ביצוע השקעה בתעודות/קרנות סל בחסר נדרש לעיין בתשקיפי החברות, דוחות, הצעת
המדף ובדיווחי החברות באתר האינטרנט של הרשות לני"ע: www.isa.gov.il

המידע בנושא "שורטים" בלאומי טרייד (הכולל תעודות/קרנות סל בחסר בישראל ובארה"ב) הינו כללי ובסיסי בלבד,
להעמקת הידע בנושא ניתן לפנות לספרות מקצועית ייעודית או ליועץ ההשקעות בסניף.
מודגש כי המידע אינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת
ניירות הערך, כמו כן פרסום זה אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או
ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.