ת"א 35 1,591.28 ת"א 125 1,501.05 ת"א גלובל בלוטק 373.57 דאו ג'ונס 26,202.73 נאסד"ק 8,020.21 דולר 3.5270 אירו 3.9167
17:24,21/08 +0.66% 17:24,21/08 +0.73% 17:24,21/08 +1.14% 00:00,21/08 +0.93% 00:16,21/08 +0.9% 12:00,21/08 +0.08% 12:00,21/08 +0.31%
נגישות English
תאריך הדפסה:
22/08/2019    03:25   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  21/08/2019
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אידיבי פת אגח יא 7980303 17:24 101.89 2,701
-0.11%
0.27 102.23 100.50 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אידיבי פיתוח
סקטור
ריבית נקובה 4.25%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.27
זמן לפדיון (שנים) 0.27
תשואות
תשואה ברוטו: 7.01%
תשואה נטו מקוזז: 5.21%
ערך מתואם ברוטו: 102.61
ערך מתואם נטו: 102.36
מקדם תשואה ברוטו: 3.72
מקדם תשואה נטו: 3.71
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 99.21
תאריך מדד: 2014
מדד/$ נוכחי: 100.80
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
פדיון מוקדם חלקי לאגח יא ב - 1.11.16, קובע: 25.10.16

שעבודים:
שעבוד מניות כלל החזקות - החברה תשעבד בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 2,765,071 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של כלל החזקות עסקי ביטוח שבבעלות החברה, המוחזקות בחשבון נאמן כלל החזקות, וכן את כל הזכויות הנלוות ו/או שתנבענה ממניות אלו, לרבות כל מניות נוספות או נייר ערך אחר שיונפקו בקשר למניות האמורות. כמות מניות כלל החזקות עסקי ביטוח שתשועבדנה תהא כזו אשר תספיק לצורך עמידה ביחס LTV של 133%.חשבון הנאמנות - שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב על מלוא זכויות החברה מכל מין וסוג ככל שקיימות בקשר עם חשבון הנאמנות על כל תתי חשבונותיו ועל המופקד בו, וכן שעבוד שוטף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם.שחרור בטחונות לאחר ביצוע פדיונות מוקדמים על חשבון קרן אגרות החוב:

בכל מקרה של פדיון מוקדם של קרן אגרות החוב, יבוצע חישוב של יחס LTV נכון ליום המסחר הראשון לאחר ביצוע הפדיון המוקדם, אם יחס ה - LTV למועד זה הנו גבוה מ - 133%, אזי הנאמן ישחרר מהשעבוד כמות מסוימת של מניות משועבדות, באופן שיביא את יחס ה - LTV שיהיה שווה ל 133%.

החלפת בטוחות:

החברה תהיה זכאית, וזאת מבלי שיהיה עליה לקבל את הסכמת הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (סדרה יא'), להחליף את השעבוד על המניות המשועבדות, כולן או חלקן, ב:מזומן אשר יופקד בחשבון הנאמנות.ערבות בנקאית אוטונומית צמודה שתונפק על ידי בנק הנמנה על אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל.הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה יא'), להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה יא') ולהנפיק אגרות חוב נוספות מאותה סדרה בכפוף לתנאים הבאים:במועד הרחבת הסדרה, החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יא') מכח שטר הנאמנות.במועד הרחבת הסדרה, לא מתקיימת איזו מהעילות לפירעון מיידי של אגרות החובהרחבת הסדרה לכשעצמה, לא תביא להתקיימות עילה לפירעון מיידי או לפגיעה בכושר פירעון אגרות החוב, מיד לאחר ביצוע הרחבת הסדרה כאמור.ככל שה - LTV נכון ליום המסחר שלפני פרסום מסמך ההצעה להרחבת סדרה הנו גבוה מ - 150%, החברה תהא רשאית לבצע הרחבת סדרה כאמור ללא תוספת בטחונות ובלבד שה - LTV לאחר הרחבת הסדרה לא יפחת מ - 150%.ככל שה - LTV נכון ליום המסחר שלפני פרסום מסמך ההצעה להרחבת סדרה הנו שווה או נמוך מ - 150%, החברה תהא רשאית לבצע הרחבת סדרה כאמור באופן שכנגד של 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב שהחברה תנפיק במסגרת הרחבת הסדרה, החברה תשעבד לטובת הנאמן מניות כלל החזקות עסקי ביטוח נוספות בשווי שלא יפחת מ - 133% מהערך הנקוב שהוקצה במסגרת הרחבת הסדרה בלבד.עילות לפירעון מיידי:אם הועמד לפירעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה.אם הועמד לפירעון מיידי חוב של החברה כלפי מוסד פיננסי לרבות גוף מוסדי אשר יתרתו במועד העמדתו לפירעון מיידי עולה על 60 מיליון ש"ח.אם מר אדוארדו אלשטיין (במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו) יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה, מכל סיבה שהיא וקיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה יא') במלואן במועדן.אם החברה הפרה את התחייבויותיה בקשר עם הרחבת סדרה והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 14 ימים ממועד ההודעה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.04%
0.01%
0.02%
0.02%
0.03%
0.04%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)