ת"א 35 1,403.00 ת"א 125 1,415.02 ת"א גלובל בלוטק 495.85 דאו ג'ונס 27,433.48 נאסד"ק 11,010.98 דולר 3.4077 אירו 4.0265
17:32,06/08 17:32,06/08 -0.27% 17:31,06/08 -1.29% 00:10,07/08 +0.17% 00:16,07/08 -0.87% 14:59,07/08 +0.15% 14:59,07/08 +0.03%
נגישות English
תאריך הדפסה:
09/08/2020    05:55   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  06/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלקטרה אגח ה 7390222 17:24 112.85 84,832
0.16%
5.82 112.96 112.64 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אלקטרה
סקטור
ריבית נקובה 3.75%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 5.82
זמן לפדיון (שנים) 6.43
תשואות
תשואה ברוטו: 1.67%
תשואה נטו מקוזז: 1.38%
ערך מתואם ברוטו: 100.28
ערך מתואם נטו: 100.24
מקדם תשואה ברוטו: 0.17
מקדם תשואה נטו: 0.17
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב, החברה לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת חובותיה כלפיו.

למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית על־פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל צורך באישור הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ליצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה ובלבד שסך ההתחייבויות המובטחות בשעבודים השוטפים כאמור לא יעלה על 600 מיליון ש"ח ולהוסיף, לגרוע, ולהחליף את זהות הגורמים המממנים בעלי השעבוד הצף.

אמות מידה פיננסיות:

הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי במאזן המאוחד של החברה כולל זכויות מיעוט ובתוספת הלוואות בעלים בתום כל תקופת בדיקה, לא יפחת מ-500 מיליון ש"ח נומינלי.יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP - יחס החוב הפיננסי נטו ל-CAP על פי המאזן המאוחד של החברה, בתום תקופת הבדיקה לא יעלה על 70%.מנגנון הוספת ריבית בגין הורדת דירוג:

אם הדירוג ירד בדרגה אחת - לא יחול שינוי בשיעור הריבית.
אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג -AA או דירוג מקביל לו יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בגין ירידה בשתי דרגות ב-0.5% מעל שיעור ריבית המקור.
ואם הדירוג המופחת ירד עוד, כי אז כנגד כל ירידה נוספת בדרגה כאמור, יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% לשנה מעל שיעור הריבית הקיים, והכל עד לתוספת ריבית מירבית בשיעור של 1.25% לשנה מעל ריבית המקור.

מגבלות על חלוקה:

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה כל עוד ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המפורסמים האחרונים כולל זכויות מיעוט, ולאחר הפחתת סכום החלוקה, לא יפחת מ-575 מיליון ש"ח, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים:החברה אינה מצויה, ערב החלוקה, בהפרה של התניות הפיננסיות לעיל ולא תפר את איזה מהתניות הפיננסיות האמורות כתוצאה מביצוע החלוקה.לא התקיימה במועד ההחלטה על ביצוע החלוקה, איזו מהעילות לפירעון מיידי, וכתוצאה מביצוע החלוקה לא תתקיים איזו מהעילות לפירעון מיידי.החברה אינה מפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקים, וביצוע החלוקה לא יביא את החברה להפרת איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקים.החלוקה לא תפגע ביכולת הפירעון של החברה את אגרות החוב.יחס החוב הפיננסי נטו ל-Cap על פי המאזן המאוחד של החברה אינו עולה על 67%.החברה כללה בדוח המיידי בדבר החלוקה, אישור בדבר עמידתה בתנאים לביצוע חלוקה כאמור לעיל, וזאת לפחות 10 ימי עסקים לפני ביצוע החלוקה בפועל.פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה לא תהא רשאית לפרוע בפדיון מוקדם את אגרות החוב לפני חלוף 60 ימים ממועד הרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב.

החברה תוכל לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם בכפוף לכך שהסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מסך של מיליון ש"ח.

לא יעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.

תדירות הפדיון המוקדם ביוזמת החברה לא תעלה על אחת לרבעון.

נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד לביצוע תשלום חלקי או מועד לביצוע תשלום סופי, יבוצע הפדיון המוקדם החלקי במועד שנקבע לתשלום כאמור.

כל סכום שיפרע בפדיון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב פרו-רטה לפי הערך הנקוב של אגרות החוב המוחזקות באותה עת.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:

חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.סכום כלשהו מהתשלומים שהחברה חייבת למחזיקי אגרות החוב לא נפרע במועדו או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, ובכלל זה אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או שטר הנאמנות.החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם החברה תפר תנאי מתנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק.אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או רובם, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור; והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים על נכסי החברה, כולם או רובם, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים על נכסי החברה, כולם או רובם.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים לחברה, או אם יינתן צו הקפאת הליכים או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה.אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת, וכן אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים.בוצע מיזוג של החברה, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה או בוצע שינוי של עיקר פעילותה.במקרה שהחברה ביצעה הרחבת סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות שטר הנאמנות.במקרה שהחברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח.אם הועמד לפירעון מיידי חוב של החברה כלפי סדרת אגרות חוב נוספת, בין אם היא נסחרת ובין אם לאו, או חוב, או מספר חובות מצטברים של החברה או של חברה מאוחדת כלפי מוסד פיננסי בסכום העולה על 100 מיליון ש"ח.אי עמידה של החברה באיזו מהתניות הפיננסיות.אם החברה תבצע חלוקה שלא בהתאם לאיזו מהוראות שטר הנאמנות.אם הועברה שליטה בחברה ללא קבלת אישור מראש של החברה המדרגת, לפיו העברת השליטה לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב מתחת לדירוג A או אישור מראש של מחזיקי אגרות החוב, בהחלטה רגילה.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם דירוג אגרות החוב ירד מדירוג -BBB של מעלות או דירוג מקביל לו.במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.
מדדים
מדד
% מהמדד
1.45%
0.18%
0.05%
1.50%
0.12%
1.04%
0.40%
0.07%
1.58%
1.63%
0.55%
0.41%
0.54%
0.40%
1.12%
0.12%
1.06%
0.38%
0.73%
0.14%
0.20%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)