ת"א 35 1,449.36 ת"א 125 1,423.98 ת"א גלובל בלוטק 442.85 דאו ג'ונס 24,465.16 נאסד"ק 9,324.59 דולר 3.5116 אירו 3.8533
15:24,26/05 -0.34% 15:24,26/05 -0.44% 15:24,26/05 +0.74% 00:09,22/05 -0.04% 00:16,22/05 +0.43% 15:17,26/05 -0.49% 15:17,26/05
נגישות English
תאריך הדפסה:
26/05/2020    15:25   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
14:09  26/05/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
דלתא אגח א 6270144 14:09 110.61 586
0.21%
3.87 110.77 110.47 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה דלתא
סקטור
ריבית נקובה 5.00%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 3.87
זמן לפדיון (שנים) 4.27
תשואות
תשואה ברוטו: 2.62%
תשואה נטו מקוזז: 2.15%
ערך מתואם ברוטו: 101.21
ערך מתואם נטו: 101.02
מקדם תשואה ברוטו: 0.26
מקדם תשואה נטו: 0.25
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 0.090

תיאור אג"ח
שיעבודים:
אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.אמות מידה פיננסיות:• פיצוי עבור הורדת דירוג - אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A2) אזי יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז. עבור על ירידה נוספת בדירוג שיעור הריבית יעלה בעוד 0.25% ועד לעלייה מקסימלית של 1% בסה"כ מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.
• אם יחס המינוף חוב פיננסי (ביחס בין חוב פיננסי נטו ל CAP) יעלה על שיעור של 55% על פי הדוחות הכספיים אזי יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור חד פעמי של 1%.
• שיעור העלייה המקסימלי של הריבית עבור הורדת הדירוג ועבור יחס המינוף הפיננסי הוא בסה"כ 2%.
• מגבלות על ביצוע חלוקה - כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנד, לבעלי מניותיה בסכום העולה על 50%
מסכום הרווחים הניתנים לחלוקה. בנוסף היא לא תבצע חלוקה אם יתקיים אחד או יותר מהתנאים להלן: (א) חלוקה שלאחריה ירד הונה העצמי של החברה מתחת למאה 175מיליון דולר. (ב) חלוקה שלאחריה יעלה יחס חוב פיננסי נטו ל EBITDA מעל 3.5.
• הרחבת סדרה - החברה לא תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב, אם הרחבה כאמור תביא לירידה של דירוג אגרות החוב אל מתחת לדירוג אגרות החוב כפי שהיה ערב ביצוע ההרחבה האמורה.עילות לפירעון מיידי:• אם הונה העצמי של החברה על פי הדוחות הכספיים יעמוד על סך של פחות מ 150 מיליון דולר וככל שההון העצמי לא הוגדל מעבר לסכום האמור בתוך 30 יום לאחר מועד פרסום הדוח הכספי הרלוונטי.
• אם יחס המינוף חוב פיננסי נטו ל CAP על פי הדוחות הכספיים יעלה על שיעור של 60%, אזי תתגבש העילה לפירעון מיידי אם יחס המינוף האמור לא יפחת משיעור של 60% בדוח הכספי של אחד משני הרבעונים שלאחר מכן.
• אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
• אם אגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהנן בשליטת החברה בלבד.
• אם: (א) בוצעה מכירה של למעלה מ 50% מנכסי החברה או (ב) בוצע שינוי מהותי של עיקר פעילותה (ענף הטקסטיל, אפנה והלבשה) או (ג) החברה חדלה מלעסוק בתחום פעילותה העיקרי (ענף הטקסטיל, אפנה והלבשה).
• בעל השליטה בחברה במועד ההנפקה חדל מלהיות בעל השליטה בחברה במישרין או בעקיפין, ובלבד ששינוי שליטה כאמור יביא לירידה בדירוג אגרות החוב.
• נקבע לאגרות החוב דירוג נמוך מהדירוג BBB.
• אם החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב בניגוד להוראות.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.24%
0.06%
0.46%
1.43%
0.13%
1.39%
0.53%
1.41%
0.09%
0.43%
0.48%
0.75%
0.54%
0.76%
0.66%
0.69%
0.51%
2.07%
2.59%
0.16%
1.35%
1.43%
0.51%
0.20%
0.52%
0.26%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)