ת"א 35 1,416.79 ת"א 125 1,437.03 ת"א גלובל בלוטק 500.93 דאו ג'ונס 27,686.91 נאסד"ק 10,782.82 דולר 3.4071 אירו 4.0082
14:43,12/08 +0.39% 14:43,12/08 +0.48% 14:43,12/08 +0.89% 00:08,11/08 -0.38% 00:16,11/08 -1.69% 14:28,12/08 -0.11% 14:28,12/08 +0.33%
נגישות English
תאריך הדפסה:
12/08/2020    14:44   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
13:30  12/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
הכשרת ישוב אגח 22 6120240 13:30 96.98 50
-0.03%
3.64 97.59 96.98 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה הכשרת הישוב
סקטור
ריבית נקובה 2.25%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 3.64
זמן לפדיון (שנים) 3.88
תשואות
תשואה ברוטו: 3.32%
תשואה נטו מקוזז: 2.48%
ערך מתואם ברוטו: 100.66
ערך מתואם נטו: 100.60
מקדם תשואה ברוטו: 0.27
מקדם תשואה נטו: 0.27
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 99.60
תאריך מדד: 2016
מדד/$ נוכחי: 100.00
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: 1.180

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה 22) קיימות במחזור, שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי (שעבוד שלילי), וזאת ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 22) לכך בהחלטה מיוחדת.

אמות מידה פיננסיות:
יחס ההון העצמי המתואם (סולו, בתוספת הלוואות נחותות לאגרות החוב (סדרה 22)) לסך המאזן (סולו) לא יפחת מ - 20% במשך שני רבעונים רצופים.במקרה שהיחס בין ההון העצמי המתואם לסך המאזן (סולו) יפחת מ - 22%, יעלה שיעור הרייבית השנתית של אגרות החוב (סדרה 22) בשיעור של 0.25% לשנה.ההון העצמי המתואם לא יפחת מ - 565 מיליון ש"ח במשך שני רבעונים רצופים.במקרה שההון העצמי המתואם יפחת מ - 600 מיליון ש"ח, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה 22) בשיעור של 0.25% לשנה.תוספת הריבית המירבית שתשולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 22) כתוצאה מהשינוי ביחס ההון העצמי למאזן או כתוצאה מירידת ההון העצמי המתואם של החברה אל מתחת ל - 600 מיליון ש"ח או כתוצאה משינוי דירוג אגרות החוב, במצטבר לא תעלה על שיעור של 1.6% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.מגבלות על חלוקה:

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניותיה, ובלבד שתעביר לנאמן את תחשיב החלוקה ובנוסף יתקיים לפחות אחד התנאים הבאים:ההון העצמי המתואם לאחר החלוקה כאמור יהיה 650 מיליון ש"ח לפחות.יחס ההון העצמי המתואם למאזן לאחר החלוקה כאמור הינו 23% לפחות.טרם ביצוע החלוקה החברה עומדת בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 22).טרם ביצוע החלוקה לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ואין חשש לקיומה של עילה שכזו כתוצאה מהחלוקה או הרכישה כאמור.אין בחלוקה או ברכישה כדי לפגוע בכושר הפירעון של אגרות החוב (סדרה 22).עדכון שיעור ריבית אגרות החוב (סדרה 22) בהתאם לשינוי בדירוג:אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה 22) יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס (קרי, ירידה לדירוג של (BBB+), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה 22) בשיעור של 0.25% לשנה.אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה 22) יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (קרי, ירידה לדירוג של (BBB), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה 22) בשיעור נוסף של 0.25% וסה"כ עלייה של 0.5% לשנה.אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה 22) יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס (קרי, ירידה לדירוג של (BBB) ומטה, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה 22) בשיעור נוסף של 0.5% לשנה בגין כל ירידת דירוג בדרגה אחת עד לשיעור תוספת ריבית מירבית בשיעור של 1.5% לשנה.תנאים להרחבת סדרה:כל הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה 22) תהיה כפופה לקבלת אישור מראש של החברה המדרגת לכך שאין בהרחבת הסדרה כאמור בכדי לפגוע בדירוג הקיים באותו מועד של אגרות החוב (סדרה 22) שבמחזור.טרם מועד הרחבת הסדרה החברה אינה מפרה התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 22).טרם מועד הרחבת הסדרה לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי ואין חשש סביר לקיומה של עילה שכזו.אין בהרחבת הסדרה כאמור כדי לפגוע בכושר הפירעון של אגרות החוב (סדרה 22).טרם מועד הרחבת הסדרה החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל וכן תעמוד בהן מיד לאחר הרחבת הסדרה.עילות לפירעון מיידי:אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי (ללא הגבלה בסכום), או אם הלוואה ו/או מספר הלוואות במצטבר ממוסד פיננסי ו/או ממספר מוסדות פיננסיים, שסכומה או סכומן במצטבר, עולה על סכום של 100 מיליון ש"ח הועמדה לפירעון מיידי.אם לא קוימה התחייבות מהותית שניתנה לטובת המחזיקים ו/או אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב ו/או את שטר הנאמנות הפרה יסודית (לרבות במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 22) בניגוד להוראות ו/או ביצוע חלוקה בניגוד להוראות והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 14 ימים מיום שנודע לחברה על ההפרה או אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרת החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא..אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל במשך שני רבעונים עוקבים רצופים.אם משפחת נמרודי תחדל להיות בעלי השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין.אם אגרות החוב (סדרה 22) יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטת החברה.אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשני רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.06%
0.17%
0.14%
0.30%
0.13%
0.28%
0.36%
1.28%
3.66%
0.27%
2.00%
0.87%
3.00%
0.90%
0.09%
0.20%
0.36%
0.25%
2.51%
1.24%
0.54%
1.16%
3.64%
0.74%
0.73%
0.58%
0.68%
0.47%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)