ת"א 35 1,359.10 ת"א 125 1,342.42 ת"א גלובל בלוטק 443.79 דאו ג'ונס 25,827.36 נאסד"ק 10,207.63 דולר 3.4352 אירו 3.8758
07:49,06/07 07:49,06/07 07:49,06/07 00:19,02/07 +0.36% 00:16,02/07 +0.52% 07:47,06/07 07:47,06/07 +0.01%
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/07/2020    08:02   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
15:49  06/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
חשמל אגח 28 6000228 15:49 104.44 88,425
0.02%
0.64 104.45 104.41 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה חשמל
סקטור
ריבית נקובה 4.50%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.64
זמן לפדיון (שנים) 0.65
תשואות
תשואה ברוטו: 0.09%
תשואה נטו מקוזז: -0.41%
ערך מתואם ברוטו: 101.59
ערך מתואם נטו: 101.35
מקדם תשואה ברוטו: 1.57
מקדם תשואה נטו: 1.56
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבוד צף:

החברה תשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב בשעבוד צף את כל רכושה וזכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (ראשון בדרגה) (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים, שנוצרו על ידי החברה, הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד, יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן.

שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת כי לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינו קיים במועד חתימת שטר נאמנות זה, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת, למעט:
שעבודים צפים על רכוש החברה וזכויותיה בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת השעבוד הצף החל לפי שטר נאמנות זה.שעבודים מותרים.שעבודים על חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל של החברה, בסכום כולל שאינו עולה על 25 מיליון דולר ארה"בהתאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב:בכל מקרה בו ירד דירוג אגרות החוב במהלך תקופת ריבית כלשהי על ידי איזו מחברות הדירוג, מדירוג הבסיס לדירוג (A1) של מידרוג ו/או דירוג אגרות החוב לדירוג (A+) של מעלות, אזי שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב יעלה בשיעור של 0.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך יותר מהדירוג בסעיף (1), אזי שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב יעלה בשיעור נוסף של 0.25% לכל מדרגת דירוג מתחת לדירוג (A1) של מידרוג ודירוג (A+) של מעלות.להסרת ספק מובהר, כי בשום מקרה לא יעלה שיעור הריבית הנוסף בגין מנגנון ההתאמה המפורט לעיל על 3%.תנאים להרחבת סדרה:החברה תקבל אישור מראש ובכתב מאת חברת הדירוג כי לא יהיה בהנפקת אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג סדרת אגרות החוב המורחבת כפי שהיה ערב הנפקת אגרות החוב הנוספות.החברה תמסור לנאמן, עד שני ימי עסקים לפני מועד ביצוע ההנפקה, אישור של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה כי אינה מפרה, במועד ביצוע הנפקת אגרות החוב הנוספת, איזה מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה וכי לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי.עילות לפירעון מיידי:אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי).אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) חוב למממן פיננסי של החברה, בסכום העולה על 100 מיליון דולר ארה"ב או סכום השווה לכך בש"ח, למעט אם ההעמדה לפירעון מיידי של החוב למממן הפיננסי האחר נובעת מביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או בחברת החשמל, ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב המאשר כי ההעמדה לפירעון מיידי כאמור, חלה עקב שינוי מבני במשק החשמל ו/או בחברת החשמל.אם החברה ביצעה הרחבה של סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.28%
0.07%
3.00%
0.09%
2.31%
2.15%
0.62%
1.61%
0.11%
0.87%
0.62%
0.87%
0.11%
1.04%
1.32%
0.52%
0.19%
2.31%
0.59%
0.22%
1.09%
0.30%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)