ת"א 35 1,454.75 ת"א 125 1,430.34 ת"א גלובל בלוטק 443.49 דאו ג'ונס 24,465.16 נאסד"ק 9,324.59 דולר 3.5105 אירו 3.8541
15:04,26/05 +0.03% 15:04,26/05 +0.01% 15:04,26/05 +0.89% 00:09,22/05 -0.04% 00:16,22/05 +0.43% 14:57,26/05 -0.52% 14:57,26/05 +0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
26/05/2020    15:05   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
14:45  26/05/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
חשמל אגח 26 6000202 14:45 109.74 24,409
-0.08%
2.27 109.83 109.70 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה חשמל
סקטור
ריבית נקובה 4.80%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.27
זמן לפדיון (שנים) 2.37
תשואות
תשואה ברוטו: 0.87%
תשואה נטו מקוזז: 0.46%
ערך מתואם ברוטו: 100.58
ערך מתואם נטו: 100.49
מקדם תשואה ברוטו: 0.44
מקדם תשואה נטו: 0.44
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:

שעבוד צף - להבטחת פירעון אגרות החוב ולהבטחת המילוי המדויק של יתר תנאי אגרות החוב בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, תשעבד החברה לזכות הנאמן (לטובת מחזיקי אגרות החוב) בשעבוד צף את כל רכושה וזכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה שווה בדרגה (ראשון בדרגה (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים, שנוצרו על ידי החברה, הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד, יחסית לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן.שעבוד שלילי - החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינו קיים במועד חתימת שטר הנאמנות, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת וזאת בכפוף לחריגים הנכללים בשטר הנאמנות.פיצוי בגין ירידת דירוג:

בכל מקרה בו ירד דירוג אגרות החוב ע"י איזו מחברות הדירוג, מדירוג הבסיס לדירוג A2 של מידרוג ו/או לדירוג +A של מעלות (או דירוג מקביל להם של חברת דירוג אחרת ככל שתוחלף אחת מחברות הדירוג על ידי חברת דירוג אחרת), אזי שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור של 0.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.בכל מקרה בו תתרחש ירידת דירוג נוספת כלשהיא על ידי חברת הדירוג, אשר הדירוג שלה הוא הנמוך יותר במועד הרלוונטי, או שירידת דירוג תהא מלכתחילה לדירוג נמוך יותר מדירוג (A2/A+), אזי שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור נוסף של 0.25% לכל מדרגת דירוג מתחת לדירוג A2 של מידרוג ודירוג +A של מעלות.שיעור הריבית הנוסף, בגין מנגנון ההתאמה לא יעלה על 3%.עילות עיקריות לפירעון מיידי:

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו של קרן, ריבית (לרבות ריבית פיגורים) או הפרשי הצמדה המגיע ממנה למחזיק אגרת החוב האמור על פי שטר הנאמנות תוך 10 יום מהמועד הקבוע לפירעונו.אם יינתן על ידי בית המשפט צו פירוק קבוע וסופי לפירוק החברה או אם החברה קיבלה החלטת פירוק או אם מונה לה מפרק קבוע או אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או התקבלה החלטה בת תוקף לפירוק החברה (והכל למעט, במקרה של פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) וצו או החלטה לפירוק זמני כאמור לא בוטלו בתוך 45 יום ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לצו לפירוק זמני שניתן על ידי בית המשפט לבקשת החברה או בהסכמתה.אם יוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה, כולם או עיקרם, או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, כולם או עיקרם, ולא יוסר העיקול או תבוטל הפעולה, תוך 45 יום לאחר שהוטל או בוצעה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם החברה תפסיק או תודיע על כוונה להפסיק את תשלומיה או אם תחדל או תודיע על כוונה לחדול מניהול מרבית או כל עסקיה (אך למעט אם הפסקת ניהול מרבית או כל עסקיה של החברה הינה עקב השינוי המבני והחברה תמשיך לקיים עסקים לאחר ביצוע השינוי המבני).אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות ו/או תפר את תנאי שטר הנאמנות בהפרה יסודית, ומחזיקי אגרות החוב, לאחר קבלת החלטה מיוחדת נתנו הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 21 ימים ממתן ההודעה.אם התברר כי איזה ממצגי החברה בשטר הנאמנות לא היה נכון במועד חתימת שטר הנאמנות, ובמקרה בו מדובר בהפרת מצג הניתנת לתיקון ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה.אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי).אם חל שינוי מהותי לרעה בעסקי החברה ביחס למצבה במועד הנפקת אגרות החוב, וקיים חשש ממשי ומיידי לכך שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן ולמעט במקרה בו השינוי המהותי לרעה כאמור נובע: (א) מפעולה מלחמתית או משינוי במצב הגיאו פוליטי; (ב) ביצוע שינוי מבני במשק החשמל.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה מהחלפת שתי חברת הדירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת הדירוג החדשה פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך 60 ימים ממועד החלפת חברת הדירוג). מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי.אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.95%
0.25%
10.12%
1.52%
0.09%
4.11%
6.00%
0.82%
2.52%
11.42%
2.00%
5.56%
0.37%
2.01%
2.12%
2.99%
0.11%
3.62%
3.00%
1.80%
0.63%
3.10%
2.00%
0.80%
0.50%
3.75%
0.50%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)