ת"א 35 1,714.02 ת"א 125 1,656.20 ת"א גלובל בלוטק 422.21 דאו ג'ונס 29,232.19 נאסד"ק 9,732.74 דולר 3.4183 אירו 3.6888
07:46,19/02 07:46,19/02 07:46,19/02 00:43,18/02 -0.56% 00:16,18/02 +0.02% 08:19,19/02 -0.07% 08:19,19/02 -0.1%
נגישות English
תאריך הדפסה:
19/02/2020    08:32   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  
עדכון אחרון:
19/02/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
איידיאו אגח ח 5050265   101.40 0
0.00%
4.14 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה איידיאו גרופ
סקטור
ריבית נקובה 2.50%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 4.14
זמן לפדיון (שנים) 4.36
תשואות
תשואה ברוטו: 2.60%
תשואה נטו מקוזז: 1.95%
ערך מתואם ברוטו: 101.75
ערך מתואם נטו: 101.66
מקדם תשואה ברוטו: 0.24
מקדם תשואה נטו: 0.24
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 99.01
תאריך מדד: 2014
מדד/$ נוכחי: 100.40
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:
מניות משועבדות - שעבוד קבוע ויחיד, ראשון בדרגה לטובת הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב), על מניות רגילות ללא ע.נ. כל אחת של .ADO PROPERTIES S.A, חברה הנסחרת בבורסת פרנקפורט והמאוגדת על פי דיני מדינת לוקסמבורג (ADP), אשר תופקדנה בחשבון הנאמנות שיהיה בר תוקף לפי הדין בישראל. השעבוד יהיה על כל הזכויות הנלוות למניות המשועבדות, ובכלל זה פירותיהן.חשבון נאמנות - שעבוד קבוע, יחיד ראשון בדרגה, ושוטף, ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') על כל זכויות החברה בחשבון הנאמנות וכן כל הכספים ו/או הפקדונות ו/או ניירות הערך אשר יופקדו בחשבון הנאמנות מעת לעת וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם.יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו:כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה ח׳) קיימות במחזור, החברה מתחייבת כי יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו לא יפחת מהיחס הבסיסי (יחס של 150%).שחרור בטחונות - במקרה בו עלה יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו ליחס הגבוה מהיחס הנדרש לשחרור בטחונות (יחס של 170%), ובכפוף לכך שבאותו מועד לא קמה עילה מהעילות לפירעון מיידי וכן החברה אינה מצויה למיטב ידיעתה במצב של קיומו של חשש להתקיימות איזו מהן וכן אינה מצויה בהפרה של איזו מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל, החברה תהיה רשאית להורות לנאמן לשחרר משעבוד מניות משועבדות, ו/או סכומים במזומן ו/או ערבויות (ככל שהועמדו) במקום המניות המשועבדות, בכמות אשר תביא את יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו לכל הפחות ליחס הבסיסי (150%).הגדלת היקף הבטוחות - במקרה בו ירד יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו ליחס הנמוך מהיחס הבסיסי (150%), אזי תוך 21 ימים ממועד זה, החברה תפקיד בחשבון הנאמנות מניות נוספות של ADP ו/או תפקיד בחשבון הנאמנות סכומים במזומן ו/או תפקיד בידי הנאמן ערבויות עד שיחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו לא יפחת מהיחס הבסיסי (150%).אמות מידה פיננסיות:ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות בעלי מניות מיעוט) לא יפחת מ - 2מיליארד ש"ח.היחס בין ההון העצמי של החברה (כולל זכויות בעלי מניות מיעוט) למאזן החברה (לא כולל מזומן ופקדונות מוגבלים מלקוחות בתאגידים בנקאיים), על בסיס מאוחד,  לא יפחת מ - 27.5%.ההון העצמי המאוחד של ADP (כולל זכויות בעלי מניות מיעוט) לא יפחת מ - 500 מיליון אירו.היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד לבין סך ההון והחוב (CAP) לא יעלה על 75%.יחס LTV ב - ADP - היחס בין החוב הבנקאי של ADP לבין שווי נכסי ADP לא יעלה על 67%.היחס בין חוב  פיננסי נטו מאוחד לבין ה - NOI של החברה לא יעלה על 17.חלוקת דיבידנד:

החברה לא תבצע חלוקה לבעלי מניותיה באופן שכתוצאה מהחלוקה על פי הדוחות המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מועד החלוקה:יפחת ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות בעלי מניות מיעוט) אל מתחת לסך של 2.4 מיליארד ש"ח.היחס בין ההון העצמי של החברה לבין מאזן החברה יפחת מ - 30%.יחס חוב פיננסי נטו מאוחד ל - CAP יעלה על 70%.יחס חוב נטו ל - NOI של החברה יעלה על 15.מנגנון התאמה של שיעור הריבית כתוצאה מירידה בדירוג:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה ח') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (A), יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% בגין כל ירידה במדרגה אחת של הדירוג עד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1% בשיעור הריבית.

מנגנון התאמה של שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:במקרה שבו לא תעמוד החברה באיזו מאמות המידה הפיננסיות לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית של איגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה באותה עת, בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה הפיננסיות עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%.השינויים בשיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג ו/או כתוצאה מאי עמידת החברה באמות מידה פיננסיות הינם מצטברים ואינם תלויים זה בזה, ובלבד שבכל מקרה השיעור שיתווסף לריבית השנתית לא יעלה בסך הכל על 1.25% לשנה.תנאים להרחבת סדרה:יחס מניות ADP לחוב נטו, לא יפחת מהיחס הבסיסי (150%) גם לאחר הרחבת הסדרה.הנפקה נוספת של אגרות חוב נוספות כאמור תבוצע בכפוף לכך שההנפקה הנוספת של אגרות החוב לא תפגע בדירוג של אגרות החוב כפי שיהיה הדירוג טרם ההנפקה הנוספת של אגרות החוב.הנפקה נוספת של אגרות חוב נוספות כאמור תבוצע בכפוף לכך שלא מתקיימת עילה לפירעון מיידי, שלא מתקיימת הפרה מהותית של תנאי מהותי בשטר זה וכן שההנפקה הנוספת לא תפגע בעמידת החברה בהתניות הפיננסיות להן התחייבה החברה במסגרת שטר זה וזאת על בסיס נתוני דוחותיהן הכספיים האחרונים של החברה ושל ADP טרם ההנפקה הנוספת כאמור.עילות לפירעון מיידי:אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה או בוצע שינוי של עיקר פעילותה (קרי, פעילות נדל״ן מניב בגרמניה וניהולו) מבלי לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.אם הועמד לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה חוב אחר של החברה בסכום מהותי.אם יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו ירד מהיחס הבסיסי (150%) והחברה לא שיעבדה מניות ADP נוספות ו/או העמידה ערבויות ו/או הפקידה בחשבון הנאמנות סכומים במזומן בתוך 28 יום ממועד הירידה מהיחס הבסיסי, באופן שלאחר העמדת הבטוחה הנוספת כאמור יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו שווה או עולה על היחס הבסיסי (150%).אם אגרות החוב (סדרה ח') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם החברה לא עמדה במי מאמות המידה הפיננסיות לעיל במשך 2 רבעונים עוקבים.אם הועברה השליטה בחברה באופן שכתוצאה מכך חלה ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ח'), והעברה זו לא אושרה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') רגילה ברוב רגיל. העברת שליטה לעניין זה, עסקה שכתוצאה ממנה שיכון ובינוי בע"מ, במישרין או בעקיפין, תחדל מלהיות בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה.אם עודכן דירוג אגרות החוב (סדרה ח') באופן שהדירוג החדש שנקבע לאגרות החוב (סדרה ח') ירד מתחת לדירוג של (BBB-).במידה והחברה תפר את התחייבותה בקשר עם הרחבת סדרה.אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
מדדים
לא נמצאו נתונים

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)