ת"א 35 1,361.24 ת"א 125 1,337.96 ת"א גלובל בלוטק 448.37 דאו ג'ונס 25,706.09 נאסד"ק 10,547.75 דולר 3.4440 אירו 3.8996
17:24,09/07 -0.55% 17:24,09/07 -0.24% 17:30,09/07 +1.24% 00:11,09/07 -1.39% 00:16,09/07 +0.53% 12:00,09/07 -0.31% 12:00,09/07 +0.04%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/07/2020    05:04   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  09/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אביב בניה אגח 6 4440095 17:24 99.18 12,158
-0.15%
1.7 99.50 97.60 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אביב בניה
סקטור
ריבית נקובה 4.80%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.70
זמן לפדיון (שנים) 1.77
תשואות
תשואה ברוטו: 5.30%
תשואה נטו מקוזז: 4.50%
ערך מתואם ברוטו: 100.00
ערך מתואם נטו: 100.00
מקדם תשואה ברוטו: 0.59
מקדם תשואה נטו: 0.58
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה וכלל זכויותיה, הקיימים והעתידיים לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.
על אף האמור בסעיף זה לעיל החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף לטובת צד שלישי וזאת בתנאי ש:
תיתן החברה הודעה לנאמן בכתב לפחות 7 ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף כאמור בד בבד עם יצירת שעבוד שוטף לצד שלישי כאמור תיצור החברה שעבוד שוטף לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה ופרי פסו על פי יחס החובות ביניהם.
אמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד של החברה (לרבות זכויות המיעוט) במועד הבדיקה, לא יפחת מ-120 מיליון ש"ח.היחס שבין ההון העצמי של החברה לסך המאזן המאוחד בניכוי מקדמות מלקוחות במועד הבדיקה, לא יפחת מ - 17%.היחס שבין החוב הפיננסי נטו ל- CAP נטו (הון עצמי בתוספת חוב פיננסי נטו) על פי דוחות כספיים מאוחדים של החברה בתקופה של שני רבעונים עוקבים אחרונים, לא יעלה על 77%.
התאמת שיעור הריבית בגין אגרות החוב במקרה של אי עמידה בתניות פיננסיות:

שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.5% במקרה של אי עמידה באמות מידה 1 או 2 המפורטות לעיל.
שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.5% במקרה של אי עמידה באמת מידה 3 המפורטת לעיל.

התאמת שיעור הריבית בגין אגרות החוב במקרה של שינויים בדירוג:

אם במהלך תקופת ריבית כלשהי יירד דירוג אגרות החוב בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% על כל ירידה בדרגה.
בכל מקרה לא תוגדל הריבית ביותר מ-1%.

מגבלות על חלוקה:

החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקה כלשהי אלא אם תמציא החברה לנאמן אישור מהחברה, לפיו:
במועד ההכרזה על החלוקה מקיימת החברה את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החוב (סדרה 6).במועד ההכרזה על החלוקה ובמועד החלוקה החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות .החלוקה מקיימת את מבחן הרווח ואת מבחן יכולת הפירעון או אושרה על ידי בית המשפט המוסמך.סכום החלוקה לא עולה על 50% מהרווח השנתי הנקי של החברה, ללא רווחים שנבעו לחברה כתוצאה משערוכי נכסים.סכום החלוקה לא יגרום לירידת ההון העצמי  מתחת לסך של 180 מיליון ש"ח.
עילות עיקריות לפירעון מיידי:

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים.אם החברה תקבל החלטת פירוק.אם יוטל עיקול על נכס מהותי של החברה, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים על נכסי החברה.אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, או אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק או לנהל את עסקיה או אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת למחזיקי אגרות החוב.אם החברה לא תפרסם דוחות כספיים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם או במועד שנדרשה לפרסמו על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר מביניהם.אם אגרות החוב (סדרה 6) נמחקו מהמסחר בבורסה.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד, או שהחברה לא עמדה, בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 6).אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה 6) במועדן.אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב (סדרה 6) וההשעיה לא בוטלה תוך 60 ימים.אם הועמדו לפירעון מיידי: סדרת אגרות חוב אחרת אחת או יותר שהנפיקה החברה; או חוב מהותי, וההעמדה לפירעון מיידי של החוב המהותי לא בוטלה בתוך 30 ימים.במקרה של העברת השליטה בחברה, מבלי שהעברת השליטה אושרה מראש בהחלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 6).
מדדים
מדד
% מהמדד
0.01%
0.02%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)