ת"א 35 1,287.80 ת"א 125 1,323.69 ת"א גלובל בלוטק 469.37 דאו ג'ונס 26,763.13 נאסד"ק 10,632.99 דולר 3.4450 אירו 4.0351
17:24,23/09 -1.58% 17:24,23/09 -1.57% 17:32,23/09 -0.8% 00:08,23/09 -1.92% 00:16,23/09 -3.02% 12:00,23/09 +0.11% 12:00,23/09 -0.25%
נגישות English
תאריך הדפסה:
24/09/2020    05:52   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
23/09/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אביב בניה אגח 5 4440087   104.50 0
0.00%
0.59 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אביב בניה
סקטור
ריבית נקובה 5.55%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.59
זמן לפדיון (שנים) 0.61
תשואות
תשואה ברוטו: 1.70%
תשואה נטו מקוזז: 1.02%
ערך מתואם ברוטו: 102.20
ערך מתואם נטו: 101.87
מקדם תשואה ברוטו: 1.69
מקדם תשואה נטו: 1.68
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שיעבוד שלילי:

החברה מתחייבת לא ליצור שיעבוד שוטף על כלל רכושה וכלל זכויותיה, הקיימים והעתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, ללא קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.
על אף האמור לעיל החברה כן תהא רשאית ליצור שיעבוד שוטף על כלל רכושה וכלל זכויותיה לטובת צד שלישי, וזאת בכפוף ל: (1) מתן הודעה לנאמן בכתב לפחות 7 ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף כאמור וכן (2) בד בבד עם יצירת שעבוד שוטף לצד שלישי כאמור תיצור החברה שעבוד שוטף על כלל נכסיה וכלל זכויותיה לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה על פי יחס החובות ביניהם כפי שיהיה מעת לעת אשר יהיה בתוקף עד למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב או עד למועד ביטול והסרת השעבוד השוטף לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם.

אמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד של החברה לא יפחת מ - 90 מיליון ש"ח. ירידה של ההון העצמי אל מתחת ל - 120 מיליוני ש"ח תגרור עלייה של 0.5% בשיעור הריבית.יחס הון עצמי למאזן המאוחד לא יפחת מ - 15%. ירידה של יחס ההון העצמי למאזן מתחת לשיעור של 17% תגרור עלייה של 0.5% בשיעור הריבית.מגבלות על חלוקה:

החברה לא תבצע חלוקה במהלך שנה קלנדרית כלשהי אלא בכפוף לעמידה בכל אחת
מהמגבלות המפורטות להלן:

במועד ההכרזה על החלוקה ובמועד החלוקה החברה עומדת באמות מידה פיננסיות וביצוע החלוקה לא יפגע בעמידתה של החברה באמות מידה פיננסיות אלו.החלוקה מקיימת את מבחן הרווח ואת מבחן יכולת הפירעון.החברה לא תבצע חלוקה במשך תקופה המתחילה במועד ההנפקה ומסתיימת במועד פרסום הדוחות התקופתיים של החברה לשנת 2015.סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווח השנתי הנקי של החברה על פי המאוחדים לשנה הרלוונטית. סכום החלוקה לא יגרום לירידת ההון העצמי מתחת לסך של 140 מיליון ש"ח וזאת בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו עובר למועד החלוקה.התאמת שיעור הריבית בגין אגרות החוב במקרה של שינויים בדירוג:

כל ירידה במדרגה אחת של הדירוג מתחת לדירוג הבסיס תגרור עלייה של 0.25% בשיעור הריבית ועד לשיעור עלייה מקסימאלי בסה"כ של 1% בשיעור הריבית.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

הרחבת סדרת אגרות החוב לא תוביל לפגיעה בדירוג אגרות החוב כפי שהוא בסמוך לפני מועד ההרחבה.במועד הרחבת הסדרה החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות וגם לאחר ההרחבה החברה תעמוד באמות מידה אלו. עילות לפירעון מיידי:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדרוג Baa3 של מדרוג או דירוג מקביל על ידי חברה מדרגת אחרת למשך תקופה העולה על 180 ימים רצופים. אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.אם החברה לא עמדה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות במשך תקופה של שני רבעונים רצופים לפחות.אם החברה תפר את התחייבויותיה בקשר עם ביצוע חלוקה.במקרה שהחברה הפרה את התחייבותה בקשר עם שיעבוד שלילי.אם החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב בניגוד להוראות.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.00%
0.01%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)