ת"א 35 1,415.54 ת"א 125 1,438.37 ת"א גלובל בלוטק 495.31 דאו ג'ונס 27,931.02 נאסד"ק 11,019.30 דולר 3.4057 אירו 4.0228
17:24,13/08 -0.69% 17:24,13/08 -0.48% 17:24,13/08 -1.03% 00:11,14/08 +0.12% 00:16,14/08 -0.21% 14:57,14/08 +0.01% 14:57,14/08 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
15/08/2020    07:03   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  13/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אאורה אגח יד 3730488 17:24 101.01 17,248
0.26%
1.44 101.20 100.75 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אאורה
סקטור
ריבית נקובה 6.30%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.44
זמן לפדיון (שנים) 1.51
תשואות
תשואה ברוטו: 6.20%
תשואה נטו מקוזז: 5.25%
ערך מתואם ברוטו: 100.76
ערך מתואם נטו: 100.65
מקדם תשואה ברוטו: 0.69
מקדם תשואה נטו: 0.69
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:

שעבוד קבוע (על החשבון המשועבד ומלוא זכויות החברה בחשבון המשועבד) ושעבוד שוטף (על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם), ראשון בדרגה ויחיד, ללא הגבלה בסכום שיירשם לטובת הנאמן, על כל הזכויות והכספים בחשבון בנק שייפתח על ידי החברה על שמה במוסד בנקאי בישראל.שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום על כל זכויות אאורה ישראל לקבלת כספי העודפים בקשר עם פרויקט אחיסמך. נוסח מסמכי השעבוד יהיה לשביעות רצון הנאמן. שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום על כל זכויות אאורה ישראל לקבלת כספי העודפים  בקשר עם פרויקט אליהו ברלין. נוסח מסמכי השעבוד יהיה לשביעות רצון הנאמן. שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום על כל זכויות אאורה ישראל לקבלת כספי העודפים  בקשר עם פרויקט מגרש 210. נוסח מסמכי השעבוד יהיה לשביעות רצון הנאמן.
התחייבויות פיננסיות:

הון עצמי מינימלי: ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים  האחרונים, לא יפחת מ - 200 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.יחס עודפים: העודפים הצפויים לנבוע משלושת הפרויקטים יחד, בצירוף בטוחות פיננסיות, אשר החברה תפקיד בפועל ממקורותיה העצמיים בחשבון המשועבד, יהיו בסכום השווה או העולה על שיעור של 125% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בצירוף ריבית בגין אגרות החוב שנצברה עד למועד הבדיקה.יחס חוב פיננסי ל-CAP: יחס החוב הפיננסי ל-CAP על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לא יעלה על 83% במהלך תקופה של שני רבעונים רצופים.
מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית עקב אי עמידה בהתחייבות להון עצמי מינימלי או עקב אי עמידה בהתחייבות ליחס חוב פיננסי ל-CAP:

ככל שהחברה תחרוג מההתחייבות להון עצמי מינימלי ו/או מהתחייבות ליחס חוב פיננסי ל-CAP, יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% בגין כל אחת מההתחייבויות האמורות לשנה מעל שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב.

"ההתחייבות להון עצמי מינימלי" - משמע: התחייבות כי ההון העצמי המאוחד של החברה לא יפחת מ-225 מיליון ש"ח.

"התחייבות ליחס חוב פיננסי ל-CAP" - משמע: התחייבות כי כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב יחס החוב הפיננסי ל-CAP על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לא יעלה על 80%.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב:

ככל שדירוג אגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג BBB יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% מעל לשיעור הריבית שהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא, בגין כל ירידה בדרגה. וזאת עד לעלייה כוללת של 1.5% בשיעור הריבית.

ככל שיופסק הדירוג של אגרות החוב, יעלה שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, כפי שהינו במועד הפסקת הדירוג, בשיעור של 1.5% מעל לשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כפי שנקבע במכרז.

העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל, בין אם בגין חריגה מעמידה בהתחייבויות הפיננסיות ובין אם בגין שינוי בדירוג או בגין שתיהן יחדיו, תהא עד להעלאת הריבית בשיעור מקסימלי של 1.5% מעל הריבית שנקבעה במכרז.

הגבלות על חלוקה:

כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, חלוקה בחברה תהא כפופה לעמידה בתנאים המצטברים כדלהלן:

החברה לא תבצע חלוקה אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי של החברה יפחת מ-250 מיליוני ש"ח.החברה לא תבצע חלוקה בסכום העולה על 30% מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת ושהצטבר ויצטבר החל מיום 1 בינואר 2019.לא מתקיימת עילת פירעון מיידי בטרם החלוקה, ולדעת הדירקטוריון החלוקה לא תביא להתקיימותה של עילה כאמור.החברה אינה מפרה איזו מהתחייבויותיה לגבי הון עצמי מינימלי, יחס עודפים ויחס חוב פיננסי ל-CAP וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר לאותן התחייבויות.החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות.פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

לאחר חלוף 60 ימים ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב, החברה תהא רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם חלקי או מלא ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי עם העתק לנאמן, לא פחות משבעה עשר ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש״ח. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על:שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית;המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שישה ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.בעת פדיון מוקדם חלקי תשלם החברה את הריבית שנצברה רק בגין קרן אגרות החוב שתפדה במסגרת הפדיון החלקי כאמור ולא בגין כל ה יתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב . במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:שווי שוק של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב  בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם ובמקרה בו מבוצע הפדיון המוקדם במועד הקבוע לתשלום ריבית, ינוכה ממחיר הנעילה הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית המשולם באותו מועד בגין אותה אגרת חוב.הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב כאמור, בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 1.5%. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.
עילות לפירעון מיידי:

אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או שטר הנאמנות.אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.אם החברה תבצע חלוקה בניגוד לאמור בשטר הנאמנות.חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומם.אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם מר יעקב אטרקצ'י יחדל באופן שהוא מלהיות בעל השליטה בחברה מבלי שהעברת שליטה כאמור תאושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב מראש ברוב רגיל.הועמדו לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה או הסכמת החברה סדרת אגרות חוב אחרת של החברה, או חוב מהותי של החברה (בסכום העולה על 60 מיליון ש"ח), וביחס למקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב מהותי של החברה - הדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב בתוך 14 ימים.אם ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, פחת מ-200 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתחייבותה ליחס עודפים למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתחייבותה ליחס חוב פיננסי ל-CAP למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.אם עיקר פעילותה של החברה יפסיק להיות בתחום ייזום והקמת פרויקטים של בנייה למגורים בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, או למעלה מ-10% מנכסי החברה לפי דוחותיה של החברה יהיו מחוץ לישראל.אם החברה ו/או אאורה ישראל תקבל החלטה לפירוק אותה חברה (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לחברה ו/או לאאורה ישראל מפרק קבוע.אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט, או ימונה לחברה או לאאורה ישראל מפרק זמני, או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם יוטל עיקול על נכסי החברה ו/או על נכסי אאורה ישראל, כולם או רובם, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. לא תינתן לחברה או לאאורה ישראל תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו על ידי החברה או על ידי אאורה ישראל או בהסכמת איזו מהחברות.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי החברה ו/או על נכסי אאורה ישראל, כולם או רובם, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין. או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכסי החברה ו/או על נכסי אאורה ישראל, כולם או רובם. על אף האמור, לא תינתן לחברה או לאאורה ישראל תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או על ידי אאורה ישראל או בהסכמת איזו מהחברות.אם החברה או אאורה ישראל תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור או אם החברה או אאורה ישראל תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או-  אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה ושלא בהסכמתה אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.אם החברה או אאורה ישראל חדלו או הודיעו על כוונת מי מהן לחדול מניהול עסקיהן כפי שאלו יהיו מעת לעת, וכן אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב בבורסה (להבדיל מהפסקת מסחר), למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעייה כאמור לא בוטלה תוך 60 ימים.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.אם יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של -BBB ,או דירוג מקביל על ידי חברה מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום החברה המדרגת.אם בוצעה הרחבת סדרה בניגוד לאמור בשטר הנאמנות או הונפקה סדרת אגרות חוב אחרת בניגוד לאמור בשטר הנאמנות.אם החברה תחוסל או תימחק באופן שלא תהא רשומה עוד במרשמי רשם החברות, מכל סיבה שהיא.אם החברה לא ביצעה את תשלום הפדיון המוקדם בהתאם להחלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר הנאמנות.אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך.אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר עם יצירת השעבודים.אם החברה או אאורה ישראל הפרה את התחייבותה להעברת כספי העודפים כהגדרתם לעיל, ובלבד שההפרה כאמור לא תוקנה בתוך 7 ימים.אם החברה לא תעביר לידי הנאמן את המסמכים המפורטים בשטר הנאמנות תוך 30 יום ממועד ההנפקה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.01%
0.03%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)