ת"א 35 1,368.82 ת"א 125 1,341.23 ת"א גלובל בלוטק 442.87 דאו ג'ונס 26,067.28 נאסד"ק 10,492.50 דולר 3.4550 אירו 3.8977
17:24,08/07 -1.46% 17:24,08/07 -1.57% 17:24,08/07 -0.34% 23:58,08/07 +0.68% 00:16,08/07 +1.44% 12:00,08/07 +0.14% 12:00,08/07 +0.06%
נגישות English
תאריך הדפסה:
09/07/2020    05:32   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
08/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אאורה אגח יב 3730454   96.80 0
0.00%
2.03 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אאורה
סקטור
ריבית נקובה 5.65%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.03
זמן לפדיון (שנים) 2.21
תשואות
תשואה ברוטו: 8.72%
תשואה נטו מקוזז: 7.38%
ערך מתואם ברוטו: 102.46
ערך מתואם נטו: 102.09
מקדם תשואה ברוטו: 0.49
מקדם תשואה נטו: 0.49
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:

החברה מתחייבת כי תיצור ותרשום לטובת הנאמן את הבטוחות המפורטות להלן:
שעבוד קבוע על החשבון המשועבד ושעבוד שוטף על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל בגינם, ראשון בדרגה ויחיד, ללא הגבלה בסכום שיירשם לטובת הנאמן, על כל הזכויות והכספים בחשבון בנק שייפתח על ידי החברה על שמה במוסד בנקאי בישראל.שעבוד יחיד קבוע ושוטף ראשון בדרגה על כל זכויות אאורה ישראל לקבלת כספי העודפים בקשר עם פרויקט מגרש מכבי - חדרה.השעבוד שיירשם על זכויות החברה לקבלת עודפים כמפורט להלן, הינו עתידי ולא יירשם במועד ההנפקה. השעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים ביחס לפרויקט מגרש מכבי חדרה יירשם רק לאחר שייחתם הסכם ליווי לפרויקט מגרש מכבי חדרה, אם וכאשר ייחתם הסכם ליווי.אמות מידה פיננסיות:

התחייבות להון עצמי מינימלי - ההון העצמי המאוחד של החברה ללא זכויות המיעוט לא יפחת מ- 200 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.התחייבות ליחס עודפים - העודפים הצפויים לנבוע מפרויקט מגרש מכבי - חדרה,  אשר החברה תפקיד בפועל ממקורותיה העצמיים בחשבון המשועבד, יהיו בסכום השווה או העולה על שיעור של 125% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בצירוף ריבית שנצברה עד למועד הבדיקה.התחייבות ליחס חוב פיננסי ל - Cap - יחס החוב הפיננסי ל- Cap על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לא יעלה על 85% במהלך תקופה של שני רבעונים רצופים. שינוי בשיעור הריבית עקב אי עמידה באמות מידה פיננסיות:

שיעור הריבית השנתי יעלה בשיעור של 0.25% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:ההון העצמי של החברה לא יפחת מ - 215 מיליון ש"ח.יחס החוב הפיננסי ל - Cap על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לא יעלה על 83%.שינוי בשיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב:

על כל ירידה בדרגה יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% עד לעלייה כוללת של 1% בשיעור הריבית.אם יופסק הדירוג של אגרות החוב יעלה שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב בשיעור של 1%.העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל, בין אם בגין חריגה מעמידה בהתחייבות להון עצמי מינימלי או בגין חריגה מעמידה בהתחייבות ליחס חוב פיננסי ל-Cap ובין אם בגין שינוי בדירוג או בגין שתיהן יחדיו, תהא עד להעלאת הריבית בשיעור מקסימלי של %5.1 מעל הריבית שנקבעה במכרז.

הגבלות על חלוקה:

החברה לא תבצע חלוקה אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי של החברה יפחת מ - 225 מיליוני ש"ח.החברה לא תבצע חלוקה בסכום העולה על 30% מהרווח הנקי.לא מתקיימת עילת פירעון מיידי בטרם החלוקה, ולדעת הדירקטוריון החלוקה לא תביא להתקיימותה של עילה כאמור.החברה אינה מפרה איזו מאמות המידה הפיננסיות.פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם חלקי או מלא לאחר חלוף 60 ימים ממועד רישומן למסחר.תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח.חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: שווי שוק של יתרת אגרות החוב;קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב.בעת פדיון מוקדם חלקי תשלם החברה את הריבית שנצברה רק בגין קרן אגרות החוב שתפדה במסגרת הפדיון החלקי.לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש״ח.כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל.עילות עיקריות לפירעון מיידי:אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או שטר הנאמנות.אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית.אם החברה תבצע חלוקה בניגוד לאמור בשטר נאמנות.חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומם. אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם מר יעקב אטרקצ'י יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה מבלי שהעברת שליטה כאמור תאושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב מראש ברוב רגיל.הועמדו לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה או הסכמת החברה סדרת אגרות חוב אחרת של החברה, או חוב מהותי של החברה.אם החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות.בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.אם עיקר פעילותה של החברה יפסיק להיות בתחום ייזום והקמת פרויקטים של בנייה למגורים בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, או למעלה מ- 10% מנכסי החברה לפי דוחותיה של החברה יהיו מחוץ לישראל.אם החברה ו/או אאורה ישראל תקבל החלטה לפירוק אותה חברה.אם יוטל עיקול על נכסי החברה ו/או על נכסי אאורה ישראל.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים על נכסי החברה ו/או על נכסי אאורה ישראל.אם החברה ו/או אאורה ישראל תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב בבורסה.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים.אם הדירוג של אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של BBB-.אם החברה תחוסל או תימחק.אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח.אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר עם יצירת השעבודים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.01%
0.03%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)