ת"א 35 1,359.10 ת"א 125 1,342.42 ת"א גלובל בלוטק 443.79 דאו ג'ונס 25,827.36 נאסד"ק 10,207.63 דולר 3.4352 אירו 3.8755
15:49,05/07 -3.29% 15:49,05/07 -3.01% 15:49,05/07 -1.86% 00:19,02/07 +0.36% 00:16,02/07 +0.52% 07:33,06/07 07:33,06/07
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/07/2020    07:43   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
15:49  05/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אאורה אגח יא 3730421 15:49 99.10 11,250
0.10%
0.49 99.10 99.10 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אאורה
סקטור
ריבית נקובה 3.50%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.49
זמן לפדיון (שנים) 0.49
תשואות
תשואה ברוטו: 5.53%
תשואה נטו מקוזז: 4.69%
ערך מתואם ברוטו: 100.05
ערך מתואם נטו: 100.04
מקדם תשואה ברוטו: 2.04
מקדם תשואה נטו: 2.04
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שיעבודים:

להבטחת הפירעון המלא והמדויק של כל תשלומי הקרן והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה י"א), מתחייבת בזאת החברה כי תיצור ותרשום לטובת הנאמן את הבטוחות המפורטות להלן:
שעבוד קבוע (על מלוא זכויות החברה בחשבון המשועבד) ושעבוד שוטף (על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם), ראשון בדרגה ויחיד, ללא הגבלה בסכום שיירשם לטובת הנאמן, על כל הזכויות והכספים בחשבון בנק שייפתח על ידי החברה על שמה במוסד בנקאי בישראל. שעבוד זה יירשם בסמוך לאחר מועד ההנפקה, אולם לא יהווה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה.שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה על כל זכויות החברה לקבלת כספי העודפים בקשר עם שלב א' של פרויקט אאורה רמת השרון (מתחם אילת). שעבוד זה יירשם בתוך 45 יום לאחר שייחתם הסכם הליווי עם הבנק המלווה ביחס לשלב א' של פרויקט אאורה רמת השרון (מתחם אילת), ויובהר כי לא יהווה תנאי לשחרור כספי תמורת ההנפקה לחברה.החברה מתחייבת בזאת כי כל עוד לא נתקבלה לשם כך הסכמה מאת מחזיקי
אגרות החוב (סדרה י"א) של החברה בהחלטה מיוחדת, היא לא תשעבד לטובת צד שלישי כלשהוא בשעבוד נוסף מכל מין וסוג, את זכויותיה של החברה במקרקעין עליהם מצוי שלב א' של פרויקט אאורה רמת השרון (מתחם אילת) ו/או את זכויותיה של החברה בשלב א' של הפרויקט כאמור.אמות מידה פיננסיות:הון עצמי מינימלי - ההון העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 140 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.יחס עודפים - העודפים הצפויים לנבוע משלב א' של פרויקט אאורה רמת השרון (מתחם אילת), בצירוף בטוחות פיננסיות (לרבות מזומנים, ניירות ערך או העמדת ערבות בנקאית), אשר החברה תפקיד בפועל ממקורותיה העצמיים בחשבון המשועבד, יהיו בסכום השווה או העולה על שיעור של 120% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י"א) בצירוף ריבית בגין אגרות החוב (סדרה י"א), שנצברה עד למועד הבדיקה.הגבלות על חלוקה:

כל עוד אגרות החוב (סדרה י"א) לא נפרעו במלואן, חלוקה בחברה תהא כפופה לעמידה
בתנאים המצטברים כדלהלן:החברה לא תבצע חלוקה אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי של החברה יפחת מ - 150 מיליוני ש"ח.החברה לא תבצע חלוקה בסכום העולה על 25% מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת ושהצטבר ויצטבר החל מיום 1 בינואר 2016, בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג ו/או אי עמידה בהתחייבות להון העצמי המינימלי:ככל שהחברה תחרוג מההתחייבות להון עצמי מינימלי, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה י"א) בשיעור של 0.25%.אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה י"א) יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (BBB), יעלה ישעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.25% בגין כל ירידה בדרגה אחת של הדירוג וזאת עד לעלייה כוללת של 1% בשיעור הריבית.העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל, בין אם בגין חריגה מעמידה בהתחייבות להון עצמי מינימלי ובין אם בגין שינוי בדירוג או בגין שתיהן יחדיו, תהא עד להעלאת הריבית בשיעור מקסימלי של 1% מעל הריבית שנקבעה במכרז.תנאים להרחבת סדרה:החברה תציג לנאמן "דוח אפס" וכן אישור מעודכן מנושא המשרה הבכיר בתחום
הכספים בחברה בצירוף חישוב בקובץ אקסל פעיל על בסיס "דוח אפס", לפיהם
סך העודפים הצפויים בגין שלב א' של פרויקט אאורה רמת השרון (מתחם אילת), הינם בסכום השווה או עולה על שיעור של 120% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י"א), כפי שתהיה לאחר הרחבת הסדרה, בתוספת ריבית
שנצברה עד למועד הרחבת הסדרה. יובהר כי "דוח אפס" יוצג לנאמן קודם להרחבת הסדרה.הרחבת הסדרה לא תפגע בדירוג אגרות החוב (סדרה י"א) כפי שיהיה הדירוג טרם הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת החברה עומדת בהתניה הפיננסית הון עצמי מינימאלי.לא מתקיימת ולאחר ביצוע ההרחבה לא תתקיים איזה מעילות הפירעון המיידי.החברה אינה מפרה בהפרה מהותית את התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על
פי שטר זה.עד למועד הרחבת הסדרה ייחתם הסכם ליווי בנקאי ביחס לשלב א' של הפרויקט.עילות לפירעון מיידי:אם החברה תחלק דיבידנד בניגוד להוראות.במקרה של עסקה שכתוצאה ממנה ההחזקות של מר יעקב אטרקצ'י, במישרין או בעקיפין (באמצעות תאגידים בשליטתו), יפחתו מתחת ל - 50% מהזכויות בהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, אלא אם אושרה על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה י"א) מראש ברוב רגיל.הועמדו לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה או הסכמת החברה): (א) סדרת אגרות חוב אחרת של החברה, או (ב) חוב מהותי של החברה (חוב בסכום העולה על 60מיליון ש"ח), וביחס למקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב מהותי של החברה - הדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב בתוך 14 ימים.אם ההון העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט) פחת מ - 140 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתחייבותה ליחס עודפים למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.אם עיקר פעילותה של החברה (יחד עם חברות בשליטתה) יפסיק להיות בתחום ייזום והקמת פרויקטים של בנייה למגורים בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.אם יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (BB+).אם בוצעה הרחבת סדרה בניגוד להוראות.אם החברה הפרה את התחייבויותיה בקשר עם יצירת השעבודים.אם החברה הפרה את התחייבותה להעברת כספי העודפים, ככל ששוחררו לה על ידי הבנק המלווה את שלב א' של הפרויקט לחשבון המשועבד, ובלבד שההפרה כאמור לא תוקנה בתוך 21 ימי עסקים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.01%
0.02%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)