ת"א 35 1,275.23 ת"א 125 1,304.54 ת"א גלובל בלוטק 456.60 דאו ג'ונס 27,173.96 נאסד"ק 10,913.56 דולר 3.4827 אירו 4.0517
17:24,24/09 -0.98% 17:24,24/09 -1.45% 17:24,24/09 -2.72% 00:06,25/09 +1.34% 00:16,25/09 +2.26% 14:53,25/09 +0.16% 14:53,25/09 -0.1%
נגישות English
תאריך הדפסה:
26/09/2020    20:10   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  24/09/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אאורה אגח י 3730413 17:24 99.71 7,184
-0.05%
0.82 100.68 99.50 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אאורה
סקטור
ריבית נקובה 3.90%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.82
זמן לפדיון (שנים) 0.84
תשואות
תשואה ברוטו: 5.45%
תשואה נטו מקוזז: 4.62%
ערך מתואם ברוטו: 100.92
ערך מתואם נטו: 100.78
מקדם תשואה ברוטו: 1.22
מקדם תשואה נטו: 1.21
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 0.782

תיאור אג"ח
שעבודים:
שעבוד חשבון העודפים - שעבוד קבוע (על מלוא זכויות החברה בחשבון המשועבד) ושעבוד שוטף (על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם), ראשון בדרגה ויחיד, ללא הגבלה בסכום שיירשם לטובת הנאמן, על כל הזכויות והכספים בחשבון בנק שייפתח על ידי החברה על שמה במוסד בנקאי בישראל.שעבוד עודפים - שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה על כל זכויות אאורה ישראל (חברה בת של החברה, נכון למועד ההנפקה היא מוחזקת על ידי החברה בשיעור של 100%) לקבלת כספי העודפים בקשר עם פרויקט מתחם אונו ואלי (בר יהודה). שעבוד זה יירשם בתוך 45 יום לאחר שייחתם הסכם הליווי עם הבנק המלווה ביחס לפרויקט מתחם אונו ואלי (בר יהודה).החברה ואאורה ישראל מתחייבות בזאת כי כל עוד לא נתקבלה לשם כך הסכמה
מאת מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה בהחלטה מיוחדת, לא תשעבד לטובת צד שלישי כלשהוא בשעבוד נוסף מכל מין וסוג, את זכויותיה של החברה במקרקעין עליהם מצוי פרויקט מתחם אונו ואלי (בר יהודה) ו/או את זכויותיה של החברה בפרויקט כאמור.התניות פיננסיות:הון עצמי מינימאלי - הון העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 140 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים. ככל שהחברה תחרוג מההתחייבות להון עצמי מינימלי, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה י'), בשיעור של 0.25% לשנה.יחס עודפים - העודפים הצפויים לנבוע מפרויקט מתחם אונו ואלי (בר יהודה), יהיו בסכום השווה או העולה על שיעור של 140% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י') בצירוף ריבית בגין אגרות החוב (סדרה י') שנצברה עד למועד הבדיקה.הגבלות על חלוקה:

כל עוד אגרות החוב (סדרה י') לא נפרעו במלואן, חלוקה בחברה תהא כפופה לעמידה בתנאים המצטברים כדלהלן:החברה לא תבצע חלוקה אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי של החברה יפחת מ - 110 מיליוני ש"ח.החברה לא תבצע חלוקה בסכום העולה על 25% מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת שיצטבר מ - 1 בינואר 2016, בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.שינוי בשיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב:

בגין כל ירידה בדרגה אחת של הדירוג מתחת לדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה י') בשיעור של 0.25% וזאת עד לעלייה כוללת של 1.25% בשיעור הריבית.העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל, בין אם בגין חריגה מעמידה בהתחייבות להון
עצמי מינימלי, ובין אם בגין שינוי בדירוג או בגין שתיהן יחדיו, תהא עד להעלאת הריבית בשיעור מקסימלי של 1.25% מהריבית שנקבעה במכרז.תנאים להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה י'):החברה תציג לנאמן "דוח אפס" וכן אישור מעודכן מנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, לפיהם העודפים הצפויים בפרויקט מתחם אונו ואלי (בר יהודה), הינם בסכום השווה או עולה על שיעור של 140% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י'), כפי שתהיה לאחר הרחבת הסדרה, בתוספת ריבית שנצברה עד למועד הרחבת הסדרה. יובהר כי "דוח אפס" יוצג לנאמן קודם להרחבת הסדרה.הרחבת הסדרה לא תפגע בדירוג אגרות החוב (סדרה י') כפי שיהיה טרם הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת, ומיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד בהתניות הפיננסיות לעיל.במועד ההרחבה ולאחר ביצוע ההרחבה לא תתקיים איזה מעילות הפירעון המיידי.עד למועד הרחבת הסדרה ייחתם הסכם ליווי בנקאי ביחס לפרויקט מתחם אונו ואלי (בר יהודה).עילות לפירעון מיידי:אם החברה תחלק דיבידנד בניגוד להוראות.במקרה של עסקה שכתוצאה ממנה ההחזקות של מר יעקב אטרקצ'י, במישרין או בעקיפין (באמצעות תאגידים בשליטתו), יפחתו מתחת ל - 50% מהזכויות בהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, אלא אם אושרה על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') מראש ברוב רגיל.הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה או הסכמת החברה): (א) סדרת אגרות חוב אחרת של החברה, או (ב) חוב מהותי של החברה (חוב בסכום העולה על 30 מיליון ש"ח) והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב בתוך 14 ימים.אם ההון העצמי המאוחד של החברה פחת מ - 140 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתחייבותה ליחס עודפים כמפורט לעיל למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.אם עיקר פעילותה של החברה יפסיק להיות בתחום ייזום והקמת פרויקטים של בנייה למגורים בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.אם יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (BB+).אם בוצעה הרחבת סדרה בניגוד להוראות.אם החברה הפרה את התחייבויותיה בקשר עם יצירת השעבודים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.05%
0.01%
0.02%
0.02%
0.15%
0.37%
0.97%
0.31%
0.03%
0.10%
0.04%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)