ת"א 35 1,361.24 ת"א 125 1,337.96 ת"א גלובל בלוטק 448.37 דאו ג'ונס 25,706.09 נאסד"ק 10,547.75 דולר 3.4440 אירו 3.8996
17:24,09/07 -0.55% 17:24,09/07 -0.24% 17:30,09/07 +1.24% 00:11,09/07 -1.39% 00:16,09/07 +0.53% 12:00,09/07 -0.31% 12:00,09/07 +0.04%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/07/2020    05:36   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  09/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אאורה אגח ט 3730397 17:24 99.02 3,345
-0.41%
0.48 99.02 98.80 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אאורה
סקטור
ריבית נקובה 5.70%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.48
זמן לפדיון (שנים) 0.48
תשואות
תשואה ברוטו: 8.24%
תשואה נטו מקוזז: 6.98%
ערך מתואם ברוטו: 100.14
ערך מתואם נטו: 100.12
מקדם תשואה ברוטו: 2.09
מקדם תשואה נטו: 2.09
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:

שעבוד קבוע (על מלוא זכויות החברה בחשבון המשועבד) ושעבוד שוטף (על הכספים או הפיקדונות או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם), ראשון בדרגה ויחיד, ללא הגבלה בסכום שיירשם לטובת הנאמן, על כל הזכויות והכספים בחשבון בנק שייפתח על ידי החברה על שמה במוסד בנקאי בישראל. שעבוד זה יירשם בסמוך לאחר מועד ההנפקה, אולם לא יהווה תנאי לשחרור תמורת ההנפקה.ששעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה על כל זכויות אאורה ישראל (חברה בת של החברה המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 100%) לקבלת כספי העודפים בקשר עם פרויקט יהוד 250 (מגרשים 4 ו 5- על פי תכנית יד/ 6156 שהינה תכנית "פינוי בינוי", בשטח כולל של כ - 11,814 מ"ר, הממוקמים במרכז העיר יהוד מונוסון). שעבוד זה יירשם בתוך 45 יום לאחר שייחתם הסכם הליווי עם הבנק המלווה ביחס לפרויקט יהוד 250 ויובהר כי לא יהווה תנאי לשחרור כספי תמורת ההנפקה לחברה.שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה על כל זכויות אאורה ישראל לקבלת כספי העודפים בקשר עם פרויקט חדרה (קרקע בשטח של כ - 4.5 דונם המהווה חלק מחלקה 67 בגוש 10031 ב"שכונת הפארק חדרה", בעיר חדרה, אשר בהתאם לתב"ע שחלה על המגרש ובהתאם להסכם בו התקשרה אאורה ישראל לרכישת המגרש, ניתן לבנות עליו כ - 76 יח"ד בשני בניינים בשטח עיקרי של 6,981 מ"ר). שעבוד זה יירשם בתוך 45 יום לאחר שייחתם הסכם הליווי עם הבנק המלווה ביחס לפרויקט חדרה ויובהר כי לא יהווה תנאי לשחרור כספי תמורת ההנפקה לחברה.החברה ואאורה ישראל מתחייבות בזאת כי כל עוד לא נתקבלה לשם כך הסכמה מאת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט) של החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה רגילה, וזולת השעבודים הרשומים או שירשמו על זכויותיה של אאורה ישראל או החברה בפרויקט יהוד 250 ובפרויקט חדרה לטובת הבנק המלווה שהעמיד או יעמיד לחברה מימון לרכישת הקרקע או שילווה את פרויקט יהוד 250 או פרויקט חדרה, כי לא תשעבד לטובת צד שלישי כלשהוא בשעבוד נוסף מכל מין וסוג, את זכויותיה של החברה במקרקעין עליהם מצוי פרויקט יהוד 250 או פרויקט חדרה או את זכויותיה של החברה בפרויקטים כאמור, בין בשעבוד שיהא קודם, שווה ערך או מאוחר לשעבוד שנרשם / יירשם לטובת הבנק המלווה בקשר עם הפרויקטים כאמור.אמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד של החברה לא יפחת מ - 80 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים. חריגה מאמת מידה פיננסית זו תגרום לעלייה בשיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% לשנה.התחייבות ליחס עודפים - העודפים הצפויים לנבוע מפרויקט יהוד 250 ומפרויקט חדרה, יהיו בסכום השווה או העולה על שיעור של 120% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ט') בצירוף הריבית בגין אגרות החוב שנצברה עד למועד הבדיקה.מגבלות על חלוקת דיבידנד:

כל עוד אגרות החוב (סדרה ט') לא נפרעו במלואן, חלוקת דיבידנד בחברה תהא כפופה לעמידה בתנאים (המצטברים) כדלהלן:החברה לא תחלק דיבידנד אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי של החברה יפחת מ - 125 מיליוני ש"ח.החברה לא תחלק דיבידנד בסכום העולה על 25% מהרווח הנקי כפי שיהיה מעת לעת.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

בגין כל ירידה בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (BBB), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% וזאת עד לעלייה כוללת של 1.25% בשיעור הריבית.העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל, בין אם בגין חריגה מעמידה בהתחייבות להון עצמי מינימאלי, ובין אם בגין שינוי בדירוג או בגין שתיהן יחדיו, תהא עד להעלאת הריבית בשיעור מקסימאלי של 1.25% מעל הריבית שנקבעה במכרז.הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב (סדרה ט') נוספות בכפוף לתנאים שלהלן:העודפים הצפויים בפרויקט יהוד 250 ובפרויקט חדרה, הינם בסכום השווה או עולה על שיעור של 120% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ט'), לאחר הרחבת הסדרה, בתוספת ריבית שנצברה עד למועד ההרחבה.הרחבת הסדרה לא תפגע בדירוג המקורי של אגרות החוב (סדרה ט'), כפי שהיה קיים במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ט') לראשונה לציבור.
• במועד ההנפקה הנוספת החברה עומדת בהתניה הפיננסיות, ותמשיך לעמוד בהם גם לאחר ביצוע ההרחבה כאמור.לא מתקיימת ולאחר ביצוע ההרחבה לא תתקיים איזה מעילות הפירעון המיידי.
• עד למועד הרחבת הסדרה ייחתם הסכם ליווי בנקאי ביחס לאחד הפרויקטים (פרויקט יהוד 250 ופרויקט חדרה) או ביחס לשניהם.הרחבת הסדרה תתבצע פעם אחת בלבד.יתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ט') לאחר הרחבת הסדרה לא תעלה על 120 מליון ש"ח ע.נ.עילות לפירעון מיידי:

אם החברה תחלק דיבידנד בניגוד להוראות.הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה או הסכמת החברה), חוב מהותי של החברה והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה או החברה לא פרעה את החוב בתוך 30 ימים.אם ההון העצמי המאוחד של החברה פחת מ - 80 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתחייבותה ליחס עודפים למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.אם עיקר פעילותה של החברה, יחד עם חברות בשליטתה, יפסיק להיות בתחום ייזום והקמת פרויקטים של בנייה למגורים בישראל או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.אם יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (BB+).אם בוצעה הרחבת סדרה בניגוד להוראות.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.00%
0.01%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)