ת"א 35 1,361.24 ת"א 125 1,337.96 ת"א גלובל בלוטק 448.37 דאו ג'ונס 25,706.09 נאסד"ק 10,547.75 דולר 3.4521 אירו 3.8989
17:24,09/07 -0.55% 17:24,09/07 -0.24% 17:30,09/07 +1.24% 00:11,09/07 -1.39% 00:16,09/07 +0.53% 13:10,10/07 +0.06% 13:10,10/07 +0.28%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/07/2020    13:21   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  09/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אברות אגח ד 2970192 17:24 95.06 23,701
-2.00%
1.86 95.06 95.06 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אברות
סקטור
ריבית נקובה 5.75%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.86
זמן לפדיון (שנים) 1.98
תשואות
תשואה ברוטו: 8.82%
תשואה נטו מקוזז: 7.49%
ערך מתואם ברוטו: 100.71
ערך מתואם נטו: 100.60
מקדם תשואה ברוטו: 0.54
מקדם תשואה נטו: 0.53
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
פדיון חלקי לאגח סדרה ד' ביום 22.5.20

התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף כללי על כלל נכסי החברה:

החברה לא תשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי נוסף להבטחת כל חוב או התחייבות לכל גורם שהוא, מבלי שיתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:החברה תקבל מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב, בהחלטה המתירה לחברה ליצור את השעבוד הכללי לטובת הצד השלישי.החברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב, בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף הכללי לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף כללי שיהיה זהה ושווה בדרגתו ביחס לחובות המובטחים על ידו, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב, אשר יהא בתוקף עד למועד פירעון מלוא אגרות החוב שבמחזור או מועד הסרת השעבוד השוטף הכללי שניתן לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם. אמות מידה פיננסיות:

הונה העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מסכום של 50 מיליון ש"ח במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים או יותר. אם ההון העצמי המאוחד של החברה יפחת מ - 55 מיליון ש"ח, שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.3% בגין חריגה זו.יחס הון עצמי מאוחד לסך המאזן המאוחד לא יפחת משיעור של 25%, במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים או יותר. אם יחס הון עצמי לסך המאזן המאוחד יפחת משיעור של 30%, שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.3% בגין חריגה זו.יחס חוב פיננסי נטו ל - EBITDA לא יעלה על 5, במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים או יותר.התחייבות החברה בקשר עם חלוקה:

החברה לא תבצע חלוקה, בכל שנה קלנדרית, בסך העולה על 50% מהרווח השנתי הנקי על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים לשנה רלוונטית.ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט), על פי המאוחדים האחרונים שפורסמו בטרם חלוקת הדיבידנד, לא יפחת מ - 75 מיליון ש"ח.כתוצאה מחלוקה כאמור, יחס הון עצמי לסך המאזן המאוחד, לא יפחת משיעור של 30% על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו.החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.מובהר בזאת, כי החברה רשאית לבצע חלוקה רק מעודפים שיצטברו ממועד ההנפקה ואילך.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס (BBB+), אזי שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימאלית של 1% לשנה לכל היותר. שיעור העלייה המקסימאלי של הריבית בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות ובגין ירידה בדירוג אגרות החוב הוא 1.25%.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית וללא צורך בקבלת אישור הנאמן או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') הקיימים באותה עת, להרחיב את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות מאותה סדרה והכול בלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
הרחבת סדרת אגרות החוב לא תוביל לירידה בדירוג אגרות החוב, כפי שהוא סמוך לפני מועד הרחבת הסדרה כאמור.יחס הון עצמי לסך המאזן המאוחד לא יפחת מ - 25%.החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות עובר למועד ההרחבה ובהתחשב בהרחבת הסדרה כאמור.עילות לפירעון מיידי:

אם הועמדו לפירעון מיידי כדין: (1) סדרת אגרות חוב סחירה אחרת שהנפיקו החברה, אחת או יותר, או (2) חוב אחר של החברה אשר היקפו עולה על 20% מסך הנכסים של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים או 60 מיליון ש"ח, ובלבד שדרישה כאמור לא תבוטל בתוך 30 ימי עסקים ממועד ההעמדה לפירעון מיידי כאמור.אם החברה חדלה לפעול (בעצמה או באמצעות תאגידים בשליטתה) בכל תחומי הפעילות כדלקמן: ציפוי ועטיפת צנרת פלדה וייצור ושיווק צנרת פלסטיק.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.אם בוצעה הרחבת סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות.אם בוצעה חלוקה בניגוד להוראות.אם החברה לא עמדה באילו מאמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה הפרה את התחייבותה שלא ליצור שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה.אם דירוג אגרת החוב יהיה נמוך מ - BB פלוס של מעלות או דירוג מקביל לדירוג זה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.00%
0.01%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)