ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,161.37 נאסד"ק 9,819.75 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 19:21,05/06 +3.35% 19:21,05/06 +2.12% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    19:21   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
בזן אגח י 2590511 17:24 88.69 51,358
0.20%
5.16 89.10 88.51 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה בתי זיקוק
סקטור
ריבית נקובה 2.70%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 5.16
זמן לפדיון (שנים) 5.85
תשואות
תשואה ברוטו: 5.20%
תשואה נטו מקוזז: 4.43%
ערך מתואם ברוטו: 100.53
ערך מתואם נטו: 100.45
מקדם תשואה ברוטו: 0.19
מקדם תשואה נטו: 0.19
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:החברה מתחייבת, כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, לא תיצור שעבוד כלשהו על נכס כלשהו מנכסיה וזכויותיה הקיימות והעתידיות לטובת צד שלישי כלשהו.

החברה תהיה זכאית ליצור שעבוד לטובת צד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב או הנאמן, אם החברה תיצור, במקביל ליצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, שעבוד מאותו סוג על אותו נכס ובאותה דרגה פרי פאסו על פי יחס החובות, כפי שיהיו באותה עת, כלפי הצד השלישי וכלפי מחזיקי אגרות החוב, לטובת מחזיקי אגרות החוב להבטחת מלוא התחייבויות החברה בגין אגרות החוב.

אמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי של החברה לא יפחת מ-630 מיליון דולר ארה"ב, בהתאם לשני דוחות כספיים רצופים.היחס שבין ההון העצמי של החברה בתוספת הלוואות בעלים שנטלה החברה (אם וככל שיהיו כאלו בעתיד) לבין סך המאזן של החברה, לא יפחת מ-15%, בהתאם לשני דוחות כספיים רצופים. לצורך חישוב היחס האמור, הלוואות הבעלים יכללו בהון העצמי של החברה ככל שמועד פירעונן נדחה לפירעון אגרות החוב וככל שמעמדן בפירוק נחות מזה של אגרות החוב.חוב נטו מחולק ב-EBITDA מנוטרל שנתי לא יעלה על 8, בהתאם לשני דוחות כספיים רצופים.מזומנים כהגדרתם להלן בתום כל רבעון קלנדרי לא יפחתו מ-50 מיליון דולר ארה"ב, בהתאם לדוחות הכספיים.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:
במקרה בו לא תעמוד החברה באחת או יותר מאמות מידה פיננסיות - יועלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית, כפי שיהיה באותה עת.בכל מקרה תוספת הריבית בגין החריגה מאמות המידה הפיננסיות, ללא תלות במספר אמות המידה הפיננסיות בהן לא עומדת החברה באותו מועד, לא תעלה על 0.25%.על אף האמור ברישא סעיף זה לעיל, ככל ששיעור החריגה של החברה מאמות המידה הפיננסיות לא יעלה על 10% (כולל) מהערכים שנקבעו לאותן אמות מידה פיננסיות ,אזי - יועלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות, בשיעור של 0.1% לתקופה שתחילתה במועד פרסום הדוח הכספי השני הרצוף לפיו שיעור החריגה לא עלה על 10% כאמור וסיומה במועד פרסום הדוח הכספי ברבעון העוקב בלבד והחל מאותו מועד, ככל והחריגה מאמות המידה נמשכת ישובו לחול הוראות הרישא לסעיף  לעיל (תוספת ריבית בשיעור של 0.25% בגין חריגה מאמות מידה).מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

ככל שדירוג אגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מדירוג הבסיס (A של מעלות), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור הריבית הנוספת מעל שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז או מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה לפני הפחתת הדירוג באופן הבא:אם הדירוג המופחת נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית ב-0.5%.אם הדירוג המופחת נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית ב-0.75%.אם הדירוג המופחת נמוך בארבע דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית ב-1%.בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים) לא יעלה שיעור הריבית הנוספת יחד עם תוספת הריבית על 1%.בכל מקרה שיעור הריבית שיתווסף כתוצאה מהורדת דירוג, ו/או כתוצאה מאי עמידת החברה באמות מידה - לא יעלה על שיעור הריבית הנוספת המרבי שהינו עד שיעור 1.25%. מגבלות על חלוקת דיבידנד:

החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, אם מתקיים איזה מהמקרים הבאים:קיימת עילה לפירעון מיידי מבלי להביא בחשבון את תקופות ההמתנה והתיקון או אם להערכת החברה כתוצאה ישירה מהחלוקה יתקיים אירוע כאמור.קיימת הפרה של איזו מהתחייבויותיה המהותיות של החברה.על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה, החברה אינה עומדת באיזו מאמות המידה הפיננסיות ללא התחשבות בדרישה לשני דוחות כספיים רצופים.על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה ההון העצמי בדוחות הכספיים של החברה, נמוך מ-690 מיליון דולר ארה"ב.החברה אינה עומדת במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות לרבות מבחן יכולת הפירעון.פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם ביוזמתה של אגרות החוב, מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, אך לא לפני שחלפו לפחות 60 יום ממועד רישום אגרות החוב למסחר בבורסה, ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-20 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-20 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע פרו-רטה ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי ותעביר העתק ממנו לנאמן, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם.מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל.בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם.לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מאגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על:שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית;המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.בעת פידיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, תשלם החברה את הריבית שנצברה רק בגין קרן אגרות החוב שתפדה במסגרת הפידיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב.הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; או הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית שטרם שולמו (ככל שישנם), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; אויתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת של 2%. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, כפי שיקבע בשטר הנאמנות לאגרות החוב.עילות עיקריות לפירעון מיידי:
אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב או לשטר הנאמנות או אם לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה המהותיות המצויות בשטר הנאמנות או באגרות החוב בתוך 7 ימי עסקים לאחר שהגיע מועד פירעונו או מועד קיום ההתחייבות המהותית, לפי העניין.אם יתמנה לחברה מפרק זמני או ינתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו תוך 45 ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם יוטל עיקול על נכס מהותי, או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל תוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי הענין. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) לחברה או לנכס מהותי, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני, אשר לא נדחו או בוטלו תוך 45 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע לחברה ו/או לנכסיה, כולם או רובם.אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם נתמנה לחברה מפרק קבוע או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע על ידי בית המשפט.אם בוצע מיזוג בכל דרך שהיא במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם בהחלטה רגילה של מחזיקי איגרות החוב, אלא אם כן הצהירה החברה או החברה הקולטת, לפי העניין, כלפי מחזיקי איגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה או החברה הקולטת, לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה:סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה לציבור, בין אם נסחרת בבורסה ובין אם לאו; אוחוב או חובות של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מספר מוסדות פיננסיים, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה) בהיקף מצרפי העולה על הסכום הנמוך מבין: 150 מיליון דולר ארה"ב או 15% מסך התחייבויות החברה כלפי מוסדות פיננסיים. כל הנתונים האמורים הינם בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים לפני מועד ההעמדה לפירעון מיידי כאמור.אם הבורסה השעתה את המסחר באגרת החוב, למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים.אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים, אגרות החוב לא תהינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.אם תועבר השליטה בחברה ללא שהתקבלו האישורים הנדרשים לכך בהתאם לצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ), תשס"ז-2007 , ככל שנדרשים.אם החברה תפסיק את תשלומי אגרת החוב ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומי אגרת החוב או אם קיים חשש ממשי שהחברה תחדל מלשלם את תשלומי אגרות החוב.אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת או אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק לפרוע את תשלומיה.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות.אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.אי עמידה של החברה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות בהתאם לשני דוחות כספיים רצופים. על אף האמור, במקרה ששיעור החריגה מאותן אמות המידה הפיננסיות בהן נמצאת החברה בחריגה על פי הדוח הכספי השני מביניהם איננו עולה על 10% מהערכים שנקבעו לאותן אמות מידה פיננסיות תחול העילה לפירעון מיידי רק אם החריגה מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל מתקיימת גם בדוחות הכספיים העוקבים.אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים.אם החברה תבצע חלוקה או תבצע תשלומים על חשבון הלוואות בעלים בניגוד למגבלות על חלוקה.אם החברה לא תפרסם דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם.אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר להרחבת סדרה או הנפקת סדרה חדשה.אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר לשעבוד השלילי.אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה או אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה באופן שעיקר פעילות החברה אינו באחד או יותר מתחומי הדלקים, הפטרוכימיה, התשתיות, התעשייה או הסחר באנרגיה.אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, וההפרה לא תוקנה תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.אם החברה לא עמדה בהתחייבויותיה בכל הקשור למגבלות על עסקאות בעלי שליטה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.07%
0.18%
0.61%
0.29%
0.60%
2.09%
2.23%
1.58%
1.56%
0.11%
0.22%
0.57%
0.27%
1.58%
0.46%
0.58%
0.83%
2.01%
0.84%
2.52%
0.79%
0.47%
0.76%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)