ת"א 35 1,403.00 ת"א 125 1,415.02 ת"א גלובל בלוטק 495.85 דאו ג'ונס 27,433.48 נאסד"ק 11,010.98 דולר 3.4077 אירו 4.0265
17:32,06/08 17:32,06/08 -0.27% 17:31,06/08 -1.29% 00:10,07/08 +0.17% 00:16,07/08 -0.87% 14:59,07/08 +0.15% 14:59,07/08 +0.03%
נגישות English
תאריך הדפסה:
09/08/2020    06:05   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  06/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אשטרום נכ אגח 8 2510162 17:24 106.36 57,722
-0.08%
1.29 106.48 106.33 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אשטרום נכסים
סקטור
ריבית נקובה 4.60%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.29
זמן לפדיון (שנים) 1.32
תשואות
תשואה ברוטו: 1.26%
תשואה נטו מקוזז: 0.81%
ערך מתואם ברוטו: 101.97
ערך מתואם נטו: 101.76
מקדם תשואה ברוטו: 0.78
מקדם תשואה נטו: 0.77
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 98.89
תאריך מדד: 2010
מדד/$ נוכחי: 100.00
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שיעבוד שלילי:
האג"ח אינן מובטחת בבטוחה או בשעבוד כלשהו.
החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,לא תיצור ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם בדרגה כלשהי על נכסיה, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תפנה אל הנאמן בכתב לפחות 7 ימים קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו ו - ( 1) תקבל מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת המתירה לחברה ליצור את השעבוד לטובת הצד השלישי, או, לחלופין ( 2) החברהתיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב בעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, שעבוד מאותו סוג, על אותו נכס ובדרגה שווה,להבטחת מלוא החוב כלפי המחזיקים, וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כלעוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן. או לחילופין ( 3) החברה תעמיד לטובת הנאמן ולטובת מחזיקי אגרות החוב ערבות בנקאית בסכום השעבוד שנוצר לטובת הצד השלישי או בסך המהווה את יתרת החוב (פארי) למחזיקי אגרות החוב, לפי הנמוך במועד יצירת השעבוד.

התניות פיננסיות:
1. החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, לא תבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, במהלך שנה קלנדארית כלשהי, בסכום העולה על50% מהרווח הנקי או אם כתוצאה מהחלוקה, ההון העצמי של החברה, על בסיס מאוחד יפחת מ- 600 מיליון ש"ח.
2. החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, היחס שבין ההון העצמי לבין סך המאזן של החברה בניכוי מזומנים ופיקדונות ובניכוי השקעות לזמן קצר והשקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה, לא יפחת משיעור של 17% למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.
3. החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, ההון העצמי לא יפחת מ - 500 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.
4. החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה - CAP, לא יעלה על שיעור של 77.5% למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.
5. החברה מתחייבת כי כל עוד האג"ח טרם נפרעו במלואן, היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה NOI לא יעלה על 15.5.
6. פיצוי בגין ירידת דירוג - אם במהלך תקופת ריבית יעודכן דירוג האג"ח כך שהדירוג יהיה נמוך בשתי רמות מדירוג A, תעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.5%. במקרה של הורדות נוספות, יעלה שיעור הריבית ב - 0.25%, ובכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית ביותר מ - 1%.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.10%
0.09%
0.02%
0.33%
0.52%
0.13%
0.13%
0.13%
0.29%
0.05%
2.27%
0.64%
0.05%
0.03%
0.79%
0.32%
1.35%
0.47%
0.07%
0.25%
0.27%
1.61%
0.06%
1.24%
0.20%
0.11%
0.10%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)