ת"א 35 1,389.12 ת"א 125 1,362.59 ת"א גלובל בלוטק 444.39 דאו ג'ונס 25,890.18 נאסד"ק 10,343.89 דולר 3.4500 אירו 3.8951
17:24,07/07 -0.27% 17:24,07/07 -0.57% 17:24,07/07 -0.58% 00:18,07/07 -1.51% 00:16,07/07 -0.86% 12:00,07/07 +0.23% 12:00,07/07 -0.03%
נגישות English
תאריך הדפסה:
08/07/2020    07:04   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  07/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אדגר אגח י 1820208 17:24 97.80 628,396
4.33%
4.73 98.85 95 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אדגר השקעות
סקטור
ריבית נקובה 2.85%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 4.73
זמן לפדיון (שנים) 5.16
תשואות
תשואה ברוטו: 3.81%
תשואה נטו מקוזז: 2.85%
ערך מתואם ברוטו: 102.11
ערך מתואם נטו: 101.86
מקדם תשואה ברוטו: 0.21
מקדם תשואה נטו: 0.21
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 99.01
תאריך מדד: 2016
מדד/$ נוכחי: 100.10
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: 0.072

תיאור אג"ח
אמות מידה פיננסיות והתחייבויות:

ההון העצמי המוחשי של החברה, בתוספת הלוואות בעלים נחותות שנטלה החברה (אם וככל שיהיו כאלה בעתיד) לא יפחת מסך של 630 מיליוני ש"ח."הון עצמי מוחשי", משמעו- הון מניות המיוחס לבעלי המניות של החברה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי מוניטין, כהגדרתו בכללי חשבונאות מקובלים.
"הלוואות בעלים נחותות"- הלוואות שהועמדו לחברה על-ידי בעלי השליטה בה והינן נחותות ביחס ליתר ההתחייבויות שנטלה החברה.

היחס שבין ההון העצמי המוחשי של החברה, בתוספת הלוואות בעלים שנטלה החברה (אם וככול שיהיו כאלו בעתיד) לבין סך המאזן של החברה בניכוי מזומנים, ניירות ערך סחירים ופיקדונות לרבות מזומנים המופקדים, לא יפחת מ 19%.היחס בין החוב המאוחד נטו של החברה ובניכוי עלות נדל"ן בהקמה על-פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לבין ה-NOI המתוקנן לא יעלה על 18 במשך שני רבעונים עוקבים.מגבלות על חלוקה:

החברה לא תבצע חלוקה במידה ופעולה כאמור תגרום לכך כי על-פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד החלוקה בפועל, ההון העצמי המוחשי והלוואות בעלים שנטלה בחברה (אם וככל שהיו כאלו בעתיד), יפחת מסך של 800 מיליון ש"ח.החברה לא תחלק דיבידנד בסכום הגבוה מהסך הכולל של ה-FFO הריאלי השנתי ומהתמורה ממימוש נכסים העולה על עלות רכישתם.החברה לא תבצע חלוקה, כאשר עובר לחלוקה, או כאשר החלוקה במועד ביצועה תביא לכך שיחס חוב מאוחד נטו ל-CAP של החברה, יעלה על 76%.במועד ההכרזה על החלוקה החברה מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החוב, אינה מצויה בהפרה של הוראות השטר ותנאי אגרות החוב, וביצוע החלוקה לא יגרום להפרה כאמור.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:

ככל שהחברה לא תעמוד באיזה מבין אמות המידה הפיננסיות המפורטות, תעלה הריבית השנתית שתישא הקרן הבלתי מסולקת של אגרת החוב בשיעור של 0.25%.
ההון העצמי המוחשי של החברה בתוספת הלוואות בעלים שנטלה החברה (אם וככול שיהיו כאלו בעתיד), לא יפחת מ - 730 מיליון ש"ח.היחס שבין ההון העצמי המוחשי של החברה בתוספת הלוואות בעלים שנטלה החברה (אם וככול שיהיו כאלו בעתיד) לבין סך המאזן של החברה בניכוי מזומנים, ניירות ערך סחירים ופיקדונות (לרבות מזומנים המופקדים ו/או משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב), לא יפחת מ - 22%.יחס חוב מאוחד נטו ל- NOI עלה על 15.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.31%
0.28%
0.07%
0.83%
0.41%
0.41%
0.15%
0.15%
0.11%
1.00%
1.00%
4.21%
0.47%
4.69%
1.47%
0.22%
0.72%
0.83%
0.62%
2.52%
0.19%
3.00%
0.76%
0.33%
0.30%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)