ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,110.98 נאסד"ק 9,814.08 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 00:07,05/06 +3.15% 00:16,05/06 +2.06% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/06/2020    03:27   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אגוד הנפק אגח יג 1161538 17:24 101.05 134,932
0.37%
6.4 101.33 100.25 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אגוד הנפקות
סקטור
ריבית נקובה 0.50%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 6.40
זמן לפדיון (שנים) 6.50
תשואות
תשואה ברוטו: 0.25%
תשואה נטו מקוזז: 0.14%
ערך מתואם ברוטו: 99.46
ערך מתואם נטו: 99.39
מקדם תשואה ברוטו: 0.16
מקדם תשואה נטו: 0.16
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 101.20
תאריך מדד: 2018
מדד/$ נוכחי: 100.40
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
עילות עיקריות לפירעון מיידי:

אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע או כל בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או ניתן צו למינוי מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת), לרבות במקרה בו החברה או הבנק קבלו החלטה לגבי פירוק מי מהם או כל החלטה שהיא או צו המביא להחלטה דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 30 ימים מיום נתינתם, למעט במקרה בו ניתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי. על אף האמור, לא תינתן תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, בידי החברה או בהסכמתה.אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או עיקרם (ששווים המצטבר עולה על 50% מסך הנכסים), אם יינתן צו למינוי כונס נכסים או מונה בעל תפקיד בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, והמינוי לא יבוטל תוך 30 ימים, למעט במקרה בו נתמנה כונס נכסים קבוע, אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי. על אף האמור לא תינתן תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או הבנק או בהסכמת מי מהם.אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים (ששווים המצטבר עולה על 50% מסך הנכסים) של החברה או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, ולא יוסר העיקול או לא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.אגרות החוב לא נפרעו במועדן והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 7 ימים או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 ימים.החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או חדל ה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקי ה כפי שאלו יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון לחברה או אם יינתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושי ה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם לחוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות, ולמעט הסדרים בין המנפיק לבין בעלי מניותיו שאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן או בוצע הליך דומה על-ידי החברה או כלפיה על- פי דין זר או החברה תנהל משא ומתן מוגן לפי הוראות חוק חדלות פירעון. אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה, לרבות לפי חוק חדלות פירעוןבוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, אלא אם כן הצהירה החברה או החברה הקולטת, לפי העניין, כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית או אם לא תקיים אלו מהתחייבויותיה המהותיות וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימי ם ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה במהלכם החברה תפעל לתיקונה.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.09%
0.22%
0.18%
0.39%
0.18%
0.37%
0.49%
1.74%
4.63%
0.36%
1.02%
2.75%
0.61%
1.09%
0.13%
0.27%
0.50%
0.33%
0.57%
0.48%
0.66%
3.25%
2.68%
3.47%
4.98%
7.34%
0.11%
1.75%
2.49%
1.64%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)