ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,110.98 נאסד"ק 9,814.08 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 00:07,05/06 +3.15% 00:16,05/06 +2.06% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/06/2020    11:09   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלעד קנדה אגח ב 1160761 17:24 96.13 54,156
0.00%
1.97 96.69 95.80 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אלעד קנדה
סקטור
ריבית נקובה 3.95%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.97
זמן לפדיון (שנים) 2.09
תשואות
תשואה ברוטו: 6.42%
תשואה נטו מקוזז: 5.45%
ערך מתואם ברוטו: 100.63
ערך מתואם נטו: 100.54
מקדם תשואה ברוטו: 0.51
מקדם תשואה נטו: 0.50
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:
משכנתא יחידה מדרגה ראשונה לטובת הנאמן, על מלוא זכויות נאמנות הנכס בנכס המשועבד (נכס Galleria הנמצא בטורונטו, קנדה) בסכום אשר לא יפחת מסך קרן אגרות החוב כפי שתהא במועד ההנפקה בתוספת הריבית בגין אגרות החוב (לרבות ריבית פיגורים).המחאה בלתי-חוזרת ויחידה, לטובת הנאמן, שלכל הזכויות הניתנות להעברה של נאמנות הנכס וכל תאגיד מוחזק אחר, לפי העניין, בקשר עם הנכס המשועבד, וכן מלוא זכויות נאמנות הנכס וכל תאגיד מוחזק אחר, לפי העניין, לקבל את הכספים הנובעים מהנכס המשועבד,כל זכות לקבלת חלוקה או תזרים מזומנים בגין ו/או מכוח הנכס המשועבד.
התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף:

החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל נכסיה ורכושה, הקיימים או העתידיים, (המוחזקים על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך בהחלטה מיוחדת.

התחייבויות פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ- 280 מיליון דולר קנדי.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו לא יעלה על שיעור של 80%.יחס הלוואה לבטוחה לא יעלה על 67.5%.
התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יותאם בגין חריגה מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:
ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ- 300 מיליון דולר קנדי.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו לא יעלה על שיעור של 75%.יחס הלוואה לבטוחה, לא יעלה על 65%.ככל שתחרוג החברה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה האחרונים שפורסמו, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב, בשיעור של 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1% אם החברה חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

ככל שדירוג אגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס (דירוג A), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה, בגין כל דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בגין שינוי בדירוג וכן כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית, אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על 1.5% מעל שיעור הריבית שיקבע במכרז.

מגבלת חלוקה:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים אשר נוצרו החל מיום 1 בינואר 2019 בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו שטרם מומשו הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 31 בדצמבר 2018 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם ובנטרול השפעת המס בקשר לרווחים אלו. רווח אשר בגינו לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים ניתן יהיה לחלק על בסיסו ברבעונים הבאים.ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ-325 מיליון דולר קנדי.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, אינו עולה על 75%.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות.
פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב, החל מחלוף 60 ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:
תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי עם העתק לנאמן לא פחות משבעה עשר ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ימים לפני מועד הפדיון המוקדם. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל.לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת. במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על:שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית;המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שישה ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:שווי שוק של אגרות החוב שבמחזור העומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על-פי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. במידה ומועד הפדיון המוקדם חל במועד בו מבוצע תשלום ריבית על חשבון אגרות החוב, ינוכה מהמחיר הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית המשולם באותו מועד בגין אגרות החוב;הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי בתוספת 1.75% לשנה. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.
עילות עיקריות לפירעון מיידי:

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באיזו מיתר התחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור בתוך 7 ימים רגילים.אם החברה תגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה. לעניין סעיף זה, בקשות כאמור שהוגשו על ידי כל צד ג' בהסכמת החברה ייחשבו כבקשות שהוגשו על ידי החברה.אם תוגש בקשה לצו לפתיחת הליכים כאמור או לפי הדין הזר החל על החברה, כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה.אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית משפט ו/או ימונה לה נאמן, כהגדרתו בחוק חדלות פרעון או התקבלה החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על ידי החברה ו/או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה.אם יינתן צו פירוק זמני או צו דומה על פי הדין הרלוונטי ו/או ימונה נאמן זמני במסגרת צו לפתיחת הליכים, כהגדרת מונחים אלה בחוק חדלות פרעון, או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי הדין הרלוונטי ו/או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי הדין הרלוונטי לחברה או על נכס מהותי של החברה (אשר ערכו, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, במועד האירוע עולה על 30% מהיקף הנכסים במאזן המאוחד) או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי הדין הרלוונטי -  אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע לחברה או על נכס מהותי של החברה או צו דומה על פי הדין הרלוונטי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם יוטל עיקול או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל או הליך דומה על פי הדין הרלוונטי בקשר עם נכס מהותי של החברה, והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, תוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה או על הנכס המשועבד.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד, או שהחברה לא עמדה, בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה, כפי שאלו יהיו מעת לעת.אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת. בעל השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב הינם מר יצחק שרון תשובה.אם הועמדו בפועל לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה; או חוב מהותי אחר של החברה, אחד או יותר, אשר הערך ההתחייבותי המצטבר שלו, או שלהם, עולה על 10% מהמאזן המאוחד של החברה, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו, או עולה על 40 מיליון דולר קנדי, לפי הנמוך מבינהם, או חוב של חברה בת שמכפלת שיעור ההחזקה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב שווה או עולה על 10% מהמאזן המאוחד של החברה, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו, או עולה על 40 מיליון דולר קנדי, לפי הנמוך מבינהם (ובלבד שאם מדובר בחובות מצטברים, הרי הם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או סמוך אחד לשני, בתקופה שאינה עולה על חודש ימים). הלוואה ללא יכולת חזרה ללווה לא תיחשב לעניין זה כחוב אחר כאמור לעיל.אם החברה לא שילמה במועדו חוב אחר, והפרה זו לא תוקנה בתוך 30 ימים מהמועד הקבוע לתשלום החוב הרלוונטי.אם החברה לא עמדה באילו מאמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה.ככל שדירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB  מינוס או דירוג המקביל לו. במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה.אם החברה תמכור לאחר/ים את עיקר נכסיה (שערכם המצרפי בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן המאוחד) במהלך שני רבעונים קלנדאריים רצופים, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה רגילה.אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה בקשר עם תחום פעילות.בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, אלא אם כן הצהירה היישות הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם המסחר באגרות החוב בבורסה הושעה על ידי הבורסה, למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וחלפו 60 ימים ממועד ההשעייה במהלכם ההשעייה לא בוטלה.אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.אם החברה, חברת הנכס, נאמנות הנכס או תאגיד מוחזק אחר הפרו את תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות  ו/או מסמכי השעבוד, הפרה יסודית, ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה, חברת הנכס, נאמנות הנכס או תאגיד מוחזק אחר, באגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא והנ"ל לא תיקנו את ההפרה כאמור תוך 7 ימים ממתן ההודעה.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב או תנפיק סדרות נוספות של אגרות חוב, בניגוד להוראות שטר הנאמנות.אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח.אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות השטר, בתוך 30 יום מהמועד האחרון שבו הוא חייב בפרסומו.אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם התקיימו אילו מהאירועים המטרידים כהגדרתם בנספח 6.1 לשטר הנאמנות.אם החברה תפר את התחייבותיה שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי.בקרות כל אירוע אחר המהווה פגיעה מהותית ו/או יכול לגרום לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה בקשר עם אישור עסקאות מיוחדות.אם החברה נטלה חוב פיננסי או אשראי בניגוד להוראות שטר הנאמנות.אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד את כספי כרית הוצאות, בתוך 14 ימים ממועד הרלוונטי.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבותה בקשר עם מינוי נציג החברה בישראל.

מדדים
מדד
% מהמדד
0.24%
0.06%
1.84%
0.13%
1.79%
0.77%
1.38%
0.53%
0.09%
0.73%
1.80%
0.53%
3.41%
4.11%
0.16%
0.50%
0.19%
0.26%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)