ת"א 35 1,403.00 ת"א 125 1,415.02 ת"א גלובל בלוטק 495.85 דאו ג'ונס 27,433.48 נאסד"ק 11,010.98 דולר 3.4077 אירו 4.0265
17:32,06/08 17:32,06/08 -0.27% 17:31,06/08 -1.29% 00:10,07/08 +0.17% 00:16,07/08 -0.87% 14:59,07/08 +0.15% 14:59,07/08 +0.03%
נגישות English
תאריך הדפסה:
09/08/2020    06:24   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  06/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
כללביט אגח יא 1160647 17:24 102.98 2,593,933
0.14%
8.52 103.26 102.98 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה כללביט
סקטור
ריבית נקובה 2.64%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 8.52
זמן לפדיון (שנים) 9.65
תשואות
תשואה ברוטו: 2.41%
תשואה נטו מקוזז: 2.02%
ערך מתואם ברוטו: 100.93
ערך מתואם נטו: 100.79
מקדם תשואה ברוטו: 0.12
מקדם תשואה נטו: 0.12
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
כתבי התחייבות נדחים, אשר הוכרו כהון רובד 2 - פדיון סופי: 31/03/2033

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

המועד הראשון בו תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב באופן מלא או חלקי יחול ביום 31 מרץ 2027.ריבית Step Up - ככל שהחברה לא תנצל את זכותה זו לפדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב אזי למן מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב אשר יהיה 3 שנים לפני מועד פירעון הקרן, קרי: ביום 31 במרץ 2030, תיזקף לזכות מחזיקי אגרות החוב תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת , בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה.תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון . נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע גם בו מועד לתשלום ריבית או, מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.ביחס לאגרות חוב שתמורתן תוכר כהון רובד 2 - פדיון מוקדם יתאפשר באחד מאלה:בתנאי שהמכשיר יומר במכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה;באישורו מראש של הממונה ובתנאים שיקבע. ככלל, פדיון מוקדם יתאפשר אם ההון העצמי של כלל חברה לביטוח לאחר הפדיון המוקדם יעלה על הון נדרש לכושר פירעון (SCR).ככל שפדיון מוקדם יבוצע החל מהמועד הראשון לפדיון מוקדם ועד למועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית (לא כולל פדיון מוקדם במועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב , את הסכום הגבוה מבין הבאים:שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור שעומדות לפדיון מוקדם אשר ייקבע על-פי שער הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. על אף האמור לעיל, אם הפדיון המוקדם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית של אגרות חוב והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון ביחד עם תשלום הריבית, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב אשר ישולם למחזיקים, יופחת משווי השוק של יתרת אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו רבעון על חשבון תשלום הריבית כאמור.הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו: קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור של 0.8%. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.במועד הפדיון המוקדם, במקרה של פדיון מוקדם חלקי, תופח ת קרן אגרות החוב בסכום הפדיון המוקדם ובמקרה של פדיון מוקדם מלא תפקענה אגרות החוב  ותהיינה חסרות כל תוקף ונפקות, דהיינו: בפדיון מוקדם חלקי, היתרה הבלתי מסולקת תיפדה במועד תשלום הקרן שנקבע בתנאי אגרות החוב. החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות 17 יום טרם מועד הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ-45 יום טרם מועד הפדיון המוקדם, על:שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה הבלתי מסולקת;שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;אם היה ניכיון בסדרת אגרות החוב תתייחס החברה להשלכות המס בדיווח המיידי;סכום הפדיון המוקדם;על המועד הקובע לזכאות (במקרה של פדיון חלקי) אשר יחול י 6 מים לפני המועד שנקבע לפדיון מוקדם. במקרה של פדיון מלא, המועד הקובע הינו יום התשלום.הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו מיליון ש"ח ע.נ .אגרות חוב.בכל מקרה לא יבוצע פדיון מוקדם של חלק מקרן אגרות החוב, יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תהא נמוכה מסך של 3.2 מיליון ש"ח.מובהר, כי ייתכן שבמועדים האפשריים לביצוע פדיון מוקדם, מצב השווקים ו/או מצבה של החברה יאפשר גיוס הון באמצעות אגרות חוב דומות לאגרות החוב, בריבית נמוכה מהריבית המשולמת בגין אגרות החוב שהונפקו, ולפיכך, לחברה תהיה כדאיות כלכלית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם. במצב זה, עלולים המחזיקים באגרות החוב להימצא במצב בו ההשקעה האלטרנטיבית בנכסים בעלי מאפיינים זהים יהיו בתנאים פחותים מאלו ששררו בעת הנפקת אגרות החוב המונפקות. כמו כן, יתכן שבמועדים האפשריים לפדיון מוקדם, מצב השווקים יאפשר לחברה גיוס הון באמצעות אגרות חוב בריבית גבוהה מהריבית המשולמת בגין אגרות החוב המונפקות, ולחברה לא תהיה כדאיות כלכלית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם. במצב זה עלולים המחזיקים באגרות החוב המונפקות להימצא במצב בו תנאי ההשקעה בנכסים דומים לאגרות החוב יהיו עדיפים על אלו המוקנים להם באותה עת על פי אגרות החוב המונפקות.עילות עיקריות לפירעון מיידי:
אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת, או שינוי במבנה החברה).אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי ידי על בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע.בסעיף  זה - "החברה" - החברה ו/או כלל חברה לביטוח.אם לאחר הנפקתם לראשונה של אגרות החוב, ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת הממונה באגרות החוב כהון רובד 2 של כלל חברה לביטוח, תפנה כלל חברה לביטוח אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.
מדדים
מדד
% מהמדד
5.86%
0.73%
0.19%
0.86%
6.00%
5.05%
1.62%
4.25%
0.28%
0.94%
3.67%
1.64%
0.11%
2.69%
3.00%
1.61%
5.06%
1.36%
4.05%
0.49%
1.53%
0.55%
2.88%
0.50%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)