ת"א 35 1,381.81 ת"א 125 1,389.24 ת"א גלובל בלוטק 488.54 דאו ג'ונס 26,664.40 נאסד"ק 10,902.80 דולר 3.4150 אירו 4.0059
17:24,03/08 +0.21% 17:24,03/08 +0.44% 17:24,03/08 +0.85% 23:54,03/08 +0.89% 00:16,03/08 +1.47% 12:00,03/08 +0.2% 12:00,03/08 -0.81%
נגישות English
תאריך הדפסה:
04/08/2020    05:14   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  03/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
בינל הנפק אגח י 1160290 17:24 99.07 192,403
-0.10%
5.09 99.30 99 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה בינלאומי הנפקות
סקטור
ריבית נקובה 0.10%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 5.09
זמן לפדיון (שנים) 5.11
תשואות
תשואה ברוטו: 0.14%
תשואה נטו מקוזז: 0.11%
ערך מתואם ברוטו: 99.30
ערך מתואם נטו: 99.27
מקדם תשואה ברוטו: 0.20
מקדם תשואה נטו: 0.20
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 100.80
תאריך מדד: 2018
מדד/$ נוכחי: 100.00
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה תהא רשאית לבצע בכל עת פדיון מוקדם ביוזמתה של אגרות החוב, מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם ייקבע במסגרת הדוח ההצעה של אגרות החוב. ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.עם קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר הפדיון המוקדם היזום, החברה תמסור הודעה בדבר הפדיון המוקדם למחזיקי אגרות החוב, באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א, וכן תעביר העתק לנאמן, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם היזום. להודעה לנאמן יצורף אישור רואה חשבון המאשר את תחשיבי החברה.מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלום הריבית.כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על:שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית;המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם;הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישנם), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת 0.5% לשנה. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.עילות עיקריות לפירעון מיידי:

אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק קבוע למטרת מיזוג עם חברה אחרת), לרבות במקרה בו החברה או הבנק קיבלו החלטה לגבי פירוק מי מהם, והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 30  ימים מיום נתינתם, למעט במקרה בו ניתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, ו/או במקרה בו הוגשו או ניתנו על ידי החברה או בהסכמתה, לפי העניין, בקשות או צווים כאמור, אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי. על אף האמור, לא תינתן תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, בידי החברה או בהסכמתה.אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או עיקרם (ששווים  המצטבר עולה על 50% מסך הנכסים של החברה) או הוגשה בקשה למינוי כונס כאמור, והמינוי לא יבוטל תוך 30 ימים, למעט במקרה בו נתמנה כונס נכסים קבוע, אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי. על אף האמור, לא תינתן תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או הבנק או בהסכמת מי מהם.אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה (ששווים  המצטבר עולה על 50% מסך הנכסים של החברה) או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, ולא יוסר העיקול או לא תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרות החוב ובשטר הנאמנות.אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30  ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או חדלה או הודיעה על כוונה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן.אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב, אלא אם כן הצהירה החברה או החברה הקולטת, לפי העניין, כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות 10 ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.היה ואגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה, והבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
מדדים
מדד
% מהמדד
1.08%
0.72%
0.50%
0.16%
1.92%
0.95%
1.18%
6.93%
0.95%
7.42%
1.34%
0.35%
0.36%
0.24%
2.50%
3.63%
0.52%
4.99%
4.00%
0.49%
0.44%
2.70%
2.15%
6.00%
0.78%
0.50%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)