ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,126.10 נאסד"ק 9,827.22 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 22:33,05/06 +3.21% 22:34,05/06 +2.2% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    22:34   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
ווסטדייל אגח א 1157577 17:24 105.02 48,123
0.05%
4.17 105.13 104.97 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה ווסטדייל אמריקה
סקטור
ריבית נקובה 4.80%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 4.17
זמן לפדיון (שנים) 4.61
תשואות
תשואה ברוטו: 3.74%
תשואה נטו מקוזז: 3.11%
ערך מתואם ברוטו: 100.46
ערך מתואם נטו: 100.39
מקדם תשואה ברוטו: 0.24
מקדם תשואה נטו: 0.24
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:

שעבוד יחיד מדרגה ראשונה לטובת הנאמן, על מלוא זכויות תאגידי הנכס בנכסים Woodmeade, Colonnade ו - Office Epic בסך קרן אגרות החוב כפי שתהא במועד ההנפקה בתוספת הריבית בגין אגרות החוב. שעבוד הנכסים המשועבדים יבטיח גם את הוצאות הרישום, התחזוקה והמימוש של שעבוד הנכס המשועבד, הוצאות התפעול של הנכס המשועבד לאחר מימוש שעבוד הנכס המשועבד וכן יבטיח את כל יתר ההוצאות שהחברה מחויבת לשאת בהם. המחאה בלתי חוזרת יחידה מדרגה ראשונה על דרך השעבוד, לטובת הנאמן, של כל זכויות תאגידי הנכס בקשר עם הנכסים המשועבדים וכן מלוא זכויותיהן לקבלת הכספים המגיעים בגין או מכוח הנכסים המשועבדים, זכויות קדימה או זכויות אחרות לקבלת תזרים הנובע מהנכסים המשועבדים, לרבות דמי שכירות, תקבולי ביטוח בקשר עם הנכסים המשועבדים, המחאת זכויות בהסכמי השכירות בנכסים המשועבדים והסכמי הניהול בנכסים המשועבדים, הזכות לגביית דמי שכירות או הזכות לקבלת דמי ניהול בגין הנכסים המשועבדים והזכות לבצע כל פעולה הנוגעת להשכרת שטחים בנכסים המשועבדים, כגון התקשרות בהסכמי שכירות חדשים, ביטול הסכמי שכירות קיימים, תיקון הסכמי שכירות קיימים וכיו"ב.ערבות מאת כל אחד מתאגידי הנכס כלפי הנאמן למלוא חובות החברה מכוח שטר הנאמנות (לרבות תשלום מלוא הסכומים המובטחים).שעבוד ראשון בדרגה של מלוא זכויות של תאגיד הנכס Office Epic בחשבון הייעודי של Epic ושל מלוא הכספים ו/או ניירות הערך ו/או הפיקדונות המופקדים ו/או שיהיו מופקדים בו בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ויחיד והמחאת זכות ראשונה בדרגה על דרך השעבוד. שעבוד החשבון הייעודי יירשם על פי הדין החל במדינת טקסס.שעבוד שלילי - החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל נכסיה ורכושה, הקיימים או העתידיים (המוחזקים על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב. החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים (וכן בשעבוד שוטף על נכס ספציפי) ללא צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב.אמות מידה פיננסיות:
ההון העצמי המאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 400 מיליון דולר.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70%.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 17.היקף פרויקטי היזום של החברה במאזן המתואם לא יעלה על 15% מסך המאזן המתואם.התאמת ריבית בהתאם לאי עמידה באמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ- 450 מיליון דולר.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65%.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 15.תוספת ריבית בשיעור של 0.25% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 0.75% אם החברה חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות). העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת המידה הפיננסית תימשך.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

תוספת ריבית שתינתן למחזיקי אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה, בגין כל ירידה בדרגה מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1.25% לשנה לכל היותר.

הועלה שיעור הריבית קודם לכן בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות כאמור להלן, אזי עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן שתוספת הריבית השנתית הכוללת  לא תעלה בכל מקרה על 1.5%.

מגבלות על "חלוקה": 

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים (כולל הרווח הכולל האחר, אך לא כולל רווחים המיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה) אשר נוצרו החל מיום 1 בינואר 2019 בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 31 בדצמבר 2018 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם.ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 520 מיליון דולר.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו,  אינו עולה על 60%.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 14.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות לעיל.פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

 החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב, החל מחלוף 60 ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:
תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע ל ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו- רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון מוקדם, במערכת המגנ"א, וכן תעביר העתק ממנו לנאמן, לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד פדיון המוקדם.לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת. במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על:שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית;שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית;המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שישה ימים 12 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; אוהערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית שטרם שולמו עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; אויתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת 1.5% ריבית.עילות לפירעון מיידי:

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באיזו מיתר התחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור בתוך 7 ימים רגילים.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושי החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה.אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי הדין הזר החל על החברה, כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה. אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית משפט ו/או ימונה לה מפרק קבוע או התקבלה החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על ידי החברה ו/או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה.אם יינתן צו פירוק זמני או צו דומה על פי הדין הרלוונטי ו/או ימונה מפרק זמני או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי הדין הרלוונטי ו/או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי הדין הרלוונטי לחברה או על נכס מהותי של החברה או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי הדין הרלוונטי - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע לחברה או על נכס מהותי של החברה או צו דומה על פי הדין הרלוונטי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם יוטל עיקול או תבוצע פעולת הוצאה לפועל או הליך דומה על פי הדין הרלוונטי בקשר עם נכס מהותי של החברה והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, תוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד, או שהחברה לא עמדה, בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה, כפי שאלו יהיו מעת לעת.אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת. בעל השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב  הינו מר ג'ו בירד.אם הועמדו בפועל לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה או חוב או מספר חובות במצטבר של החברה אשר הערך ההתחייבותי המצטבר שלהם, עולה על 15% מהמאזן המאוחד של החברה, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו, או עולה על 75 מיליון דולר ארה"ב, לפי הנמוך מבינהם, או חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב שווה או עולה על15% מהמאזן המאוחד של החברה, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו או עולה על 75 מיליון דולר ארה"ב, לפי הנמוך מבינהם.אם החברה לא שילמה במועדו חוב אחר העולה על סכום החוב האחר והפרה זו לא תוקנה בתוך 30 ימים מהמועד הקבוע לתשלום החוב הרלוונטי.אם החברה לא עמדה באילו מאמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים. אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה.ככל שדירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB או דירוג המקביל לו.אם החברה תמכור לאחר/ים את עיקר נכסיה במהלך שני רבעונים קלנדאריים רצופים, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת. אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה לגבי תחום פעילות.בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב  בהחלטה רגילה.אם המסחר באגרות החוב בבורסה הושעה על ידי הבורסה, למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וחלפו 60 ימים ממועד ההשעייה במהלכם ההשעייה לא בוטלה.אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.אם החברה הפרה את תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות הפרה יסודית, ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 7 ימים ממתן ההודעה.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב או תנפיק סדרות נוספות של אגרות חוב, בניגוד להוראות שטר הנאמנות.אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח.אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות השטר, בתוך 30 יום מהמועד האחרון שבו הוא חייב בפרסומו.אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים. אם החברה תפר את התחייבותיה שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי.בקרות כל אירוע אחר המהווה פגיעה מהותית ו/או יכול לגרום לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה בקשר עם אישור עסקאות מיוחדות.אם החברה נטלה חוב פיננסי או אשראי בניגוד לאמור בשטר הנאמנות. אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה בקשר עם מינוי נציג החברה בישראל.אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה בקשר עם כרית ההוצאות וכרית הריבית.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.06%
0.15%
0.51%
0.25%
0.51%
3.29%
1.35%
0.91%
0.09%
0.19%
0.48%
0.23%
0.86%
0.43%
0.49%
1.73%
0.70%
1.91%
0.09%
1.91%
0.87%
0.12%
0.96%
0.65%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)