ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,192.28 נאסד"ק 9,824.25 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 20:57,05/06 +3.46% 20:57,05/06 +2.17% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    20:57   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אמ.ג'י.ג'י אגח א 1155795 17:24 96.25 34,435
-0.71%
2.56 96.94 96.24 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אמ.ג'י.ג'י
סקטור
ריבית נקובה 6.00%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.56
זמן לפדיון (שנים) 2.79
תשואות
תשואה ברוטו: 7.70%
תשואה נטו מקוזז: 6.54%
ערך מתואם ברוטו: 100.07
ערך מתואם נטו: 100.06
מקדם תשואה ברוטו: 0.39
מקדם תשואה נטו: 0.39
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך בהחלטה רגילה.

התחייבויות פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-180 מיליון דולר.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם לסך הנכסים נטו לא יעלה על 65%.יחס חוב פיננסי נטו מתואם להון העצמי לא יעלה על 150%.יתרת המזומן ושווי מזומן, בתוספת השקעות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים ופקדונות בתוספת הלוואות שהועמדו על ידי החברה שאינן משועבדות לגורם מממן כלשהו לא תפחת מיתרת החוב הלא מובטח של החברה.
התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות:

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות ובסך הכל שיעור של 1% בגין חריגה משתיים או יותר אמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:
ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-200 מיליון דולר.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם לסך הנכסים נטו לא יעלה על 60%.יחס חוב פיננסי נטו מתואם להון העצמי לא יעלה על 125%.
התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה של דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1.25% לשנה לכל היותר.

במקרה ותחול ירידה בדירוג וכן תחרוג החברה מאמת מידה פיננסית, אחת או יותר, יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב לעלייה בשיעור הריבית בהתאם לאמור לעיל ובלבד שתוספת הריבית השנתית לא תעלה על 2%.

מגבלות על ביצוע חלוקה:

החברה מתחייבת, כי עד למועד הסילוק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב, היא לא תבצע חלוקה כלשהי ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים בסעיף זה:
ההון העצמי של החברה לא יפחת מ-220 מיליון דולר.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם לסך הנכסים נטו לא יעלה על 50%.יחס חוב פיננסי נטו מתואם להון העצמי לא יעלה על 100%.לא קיימת עילה לפירעון מיידי.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".החברה עומדת בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה תהא רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא לפני חלוף לפחות 60 ימים ממועד רישומן למסחר בבורסה של אגרות החוב להעמיד את אגרות החוב  לפדיון מוקדם, מלא או חלקי.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:

החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ניתן צו הקפאת הליכים.אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק.אם יוטל עיקול, ימומש שעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל על עיקר נכסי החברה.אם יינתן צו למינוי כונס נכסים או הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים.אם החברה לא עמדה באמות מידה פיננסיות במשך 2 רבעונים רצופים.אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מלהמשיך בעסקיה או לנהל את עסקיה, כפי שאלו יהיו מעת לעת.אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת, טרם העברת השליטה.אם יועמדו לפירעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה, או חוב אחר או מספר חובות אחרים במצטבר של החברה אשר הערך ההתחייבותי שלהם הינו 30 מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על 10% מסך הנכסים של החברה.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד לאיזה מההוראות המפורטות שטר נאמנות.אם הדירוג של אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (BBB-).אם החברה תמכור לאחר/ים את כל נכסיה או את עיקר נכסיה, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת.אם בוצע מיזוג של החברה עם חברה אחרת ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, בהחלטה רגילה.אם המסחר באגרות החוב בבורסה הושעה על-ידי הבורסה וחלפו 60 ימים ממועד ההשעיה.אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ו/או של שטר הנאמנות.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות, על-ידי כל החברות המדרגות, לתקופה העולה על 60 יום.אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח.אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של 2 רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.03%
0.07%
0.23%
0.11%
0.23%
1.46%
0.77%
0.59%
0.04%
0.08%
0.21%
0.10%
0.59%
0.44%
0.40%
0.50%
0.60%
0.34%
0.13%
1.18%
1.62%
0.30%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)