ת"א 35 1,359.10 ת"א 125 1,342.42 ת"א גלובל בלוטק 443.79 דאו ג'ונס 25,827.36 נאסד"ק 10,207.63 דולר 3.4336 אירו 3.8751
07:49,06/07 07:49,06/07 07:49,06/07 00:19,02/07 +0.36% 00:16,02/07 +0.52% 08:08,06/07 -0.05% 08:08,06/07 -0.01%
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/07/2020    08:17   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  
עדכון אחרון:
06/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלדן תחבורה אגח ה 1155357   81.12 0
0.00%
2.01 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אלדן תחבורה
סקטור
ריבית נקובה 3.15%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.01
זמן לפדיון (שנים) 2.23
תשואות
תשואה ברוטו: 14.60%
תשואה נטו מקוזז: 10.97%
ערך מתואם ברוטו: 100.85
ערך מתואם נטו: 100.63
מקדם תשואה ברוטו: 0.50
מקדם תשואה נטו: 0.49
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 100.40
תאריך מדד: 2016
מדד/$ נוכחי: 100.10
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:

שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת הרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבודץשעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של כל זכויות החברה, קיימות ועתידיות, על כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים, ככל שיגיעו ועם הגעתם, ובכלל זה זכויותיה לכל התשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו לה בגין הרכבים המשועבדים ו/או תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים.שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, על כל זכויות החברה, קיימות ו/או עתידיות, על-פי הסכמי החכירה ו/או השכירות שנחתמו ושיחתמו בינה לבין לקוחותיה בגין הרכבים המשועבדים, ככל שקיימים הסכמים כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור, ולרבות זכויותיה לקבלת התשלומים על-פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ככל שיהיו תשלומים כאמור, לרבות הזכות לקבלת תשלום בגין מימוש אופציה שיש ללקוחות החוכרים את כלי הרכב המשועבדים לרכוש את כלי הרכב הנ"ל, ככל שזכות כאמור קיימת.שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של זכויות החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין גניבת רכב הנמנה על כלי הרכב המשועבדים או אובדן גמור או אובדן להלכה של רכב הנמנה על כלי הרכב המשועבדים, ככל שקיימות.שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של החברה בחשבון הנאמן וכן שעבוד שוטף יחיד בדרגה ראשונה וללא הגבלה על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או כל נכס אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם.
אמות המידה הפיננסיות:

שיעור ההון העצמי (כולל זכויות מיעוט) מסך כל המאזן לא יפחת בכל עת שהיא מ-8% למשך תקופה של שני רבעונים קלנדאריים רצופים על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. היה ושיעור ההון העצמי למאזן יפחת מ-8% למשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אך לא יפחת משיעור של 7%, לא יהווה הדבר הפרה של אמת המידה הפיננסית הקבועה לעיל וזאת כל עוד יחס ה-LTV בפועל באותו מועד יעמוד על שיעור מקסימאלי של 75%.ההון העצמי (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 225 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים קלנדאריים רצופים על- פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.
מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מירידה בהון העצמי או בשיעור ההון העצמי מסך כל המאזן:

שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור של 0.25% בכל אחד מהמקרים הבאים:
שיעור ההון העצמי מסך המאזן יפחת מ-10%.ההון העצמי של החברה יפחת מסך של 275 מיליון ש"ח.
העלאת שיעור הריבית בהתאם לסעיף זה במצטבר מעל הריבית שנקבעה במכרז תהיה עד לשיעור מירבי של 0.5%.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי מידרוג או כל חברת דירוג אחרת במקומה יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג Baa1 יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב מעל שיעור ריבית הבסיס בשיעור של 0.25% בגין כל הורדת הדירוג.
העלייה בשיעור הריבית מעל הריבית שנקבעה במכרז עקב הורדת הדירוג כאמור, תהיה עד לשיעור מירבי של 0.75%.

העלאת שיעור הריבית במצטבר מעל הריבית שנקבעה במכרז תהיה עד לשיעור מירבי של 1.25%, באופן בו שיעור הריבית לא יועלה במקרה של הורדות דירוג נוספות, ירידה בהון העצמי או בשיעור הון העצמי למאזן כאמור.

מגבלות חלוקה:

החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) לבעלי מניותיה ללא קבלת אישור הנאמן בכתב ומראש במקרים הבאים:

אם ההון העצמי שלה יפחת מ-350 מיליון ש"ח לאחר ביצוע חלוקה כאמור; אוכאשר יחס ההון עצמי לסך המאזן על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים נמוך מ-11.5% או כאשר חלוקה כאמור תביא לכך כי יחס ההון העצמי למאזן יפחת מ-11.5% בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים.פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, החל מחלוף 60 יום ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב.

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרס, אפריל – יוני, יולי – ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:

אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים רק אם ההפרה לא תוקנה עד תום תקופה של 3 ימים ממועד ההפרה (במקרה של אי פירעון במועד), או עד תום תקופה של 14 ימים ממועד ההפרה (במקרה של אי קיום התחייבות מהותית אחרת).אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על-ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע.אם יינתן צו פירוק זמני על-ידי בית המשפט, או ימונה לחברה מפרק זמני, או תתקבל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או מינוי או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 30 ימים ממועד מתן הצו או המינוי או קבלת ההחלטה, לפי העניין.אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או רובם, או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 30 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי החברה, כולם או רובם או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני, אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 30 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכסי החברה, כולם או רובם.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה.אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או אם קיים חשש ממשי לכך.אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק או לנהל את עסקיה בתחום ההשכרה והליסינג של כלי רכב או אם יהיה חשש ממשי כי החברה תחדל מלהמשיך לעסוק או לנהל את עסקי החברה, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקי החברה ו/או לנהלם.אם סדרה אחרת של אגרות חוב נסחרות בבורסה שהנפיקה החברה, הועמדה לפירעון מיידי או אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים או אשראי בנקאי הועמדו לפירעון מיידי (לא כולל אשראי ספקים), בין אם מדובר באשראי ו/או בחוב נפרד ובין אם במצטבר, בסך העולה על 45 מיליון ש"ח. החברה תדווח לנאמן ולמחזיקים בדיווח מיידי על כל אירוע כאמור.אם החברה תפר את התחייבותה לפי לשטר הנאמנות ותרחיב את סדרת אגרות החוב בניגוד לאיזו מהוראות השטר.אם החברה תחוסל או תימחק או תשנה את עיקר פעילותה.במקרה של הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם יתברר כי מצג ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 14 ימים ממתן ההודעה.בקרות כל אירוע אחר המהווה פגיעה מהותית ו/או יכול לגרום לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.במקרה והחברה לא תפרסם דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או בהתאם להוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא הייתה חייבת בפרסומו.אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על-ידי חברה מדרגת, מכל סיבה שהיא והדבר לא יתוקן בתוך 60 ימים.אם החברה לא תעמוד באמות מידה פיננסיות בשני דוחות כספיים מאוחדים רצופים, כולן או חלקן, או אם החברה תפר מגבלות חלוקה.בוצעה מכירה לאחר של רוב נכסי החברה ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש, באסיפה רגילה ברוב רגיל.במקרה של שינוי שליטה בחברה באופן בו: (א) בעל השליטה בחברה אינו מר יוסף דהן או מי מבעלי הזכויות, כהגדרתם להלן, או, (ב) כל עוד החברה הינה חברת איגרות חוב, החזקותיהם של מר יוסף דהן או של מי מבעלי הזכויות, יהיו 50% ומטה מזכויות ההצבעה בחברה, והכל, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה.במקרה של מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ-Baa3  והדבר לא יתוקן בתוך 10 ימי עסקים.אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי- בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה תוך 45 יום.במקרה של הפרת התחייבות החברה המפורטת בשטר זה בדבר אי יצירת שעבודים נוספים על הרכבים המשועבדים.אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה או קיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן או לעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם נכללה "הערת עסק חי" בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.אם החברה הפרה את התחייבותה לעמוד בשיעור ה-LTV הנדרש ולא פעלה בהתאם להתחייבויותיה על-פי שטר הנאמנות.אם החברה הפרה את התחייבויותיה בנוגע לעסקאות חריגות עם בעלי שליטה והפרה זו לא תוקנה בתוך 14 ימים.אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.15%
0.14%
0.03%
0.78%
0.20%
0.25%
0.20%
0.43%
0.07%
0.95%
0.07%
0.05%
1.00%
1.05%
0.71%
0.11%
0.41%
0.41%
1.02%
2.28%
0.09%
1.89%
4.85%
0.16%
0.15%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)