ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,140.45 נאסד"ק 9,830.51 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 22:33,05/06 +3.27% 22:33,05/06 +2.23% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    22:33   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלעד קנדה אגח א 1152453 17:24 104.23 57,347
-0.91%
2.01 105.52 104 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אלעד קנדה
סקטור
ריבית נקובה 6.35%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.01
זמן לפדיון (שנים) 2.16
תשואות
תשואה ברוטו: 5.32%
תשואה נטו מקוזז: 4.42%
ערך מתואם ברוטו: 102.03
ערך מתואם נטו: 101.72
מקדם תשואה ברוטו: 0.50
מקדם תשואה נטו: 0.49
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
בטחונות:החברה תרשום לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב שעבודים מדרגה ראשונה בפרויקט יזמי למגורים רב שלבי הממוקם באזור North York בטורונטו, המונה מספר בנייני קונדו ושטחי מסחר כמפורט להלן:מלוא זכויות החברות הבנות לקבלת העודפים נטו ממכירת יחידות.העודפים נטו ממכירת יחידות.מלוא זכויות החברות הבנות לקבלת העודפים נטו ממכירת בניין.העודפים נטו ממכירת בניין.כרית הוצאות  - מתוך תמורת ההנפקה נטו תפקיד החברה סך השווה ל - 300 אלף דולר קנדי, אשר יועבר לחשבון הייעודי וישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה את הוראות שטר הנאמנות.שעבוד שלילי - החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל נכסיה ורכושה, הקיימים או העתידיים, (המוחזקים על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לכך בהחלטה מיוחדתאמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-210 מיליון דולר קנדי.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו לא יעלה על שיעור של 75%.היחס בין יתרת העודפים נטו לבין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  בניכוי הסכומים המופקדים בחשבון הייעודי, לא יפחת מ - 130%.התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:

שיעור הריבית השנתי יעלה בשיעור של 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:
ההון העצמי המאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 220 מיליון דולר קנדי.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP נטו לא יעלה על שיעור של 70%.היחס בין יתרת העודפים נטו לבין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  בניכוי הסכומים המופקדים בחשבון הייעודי, לא יפחת מ - 135%.והעלאת ריבית מצטברת תהיה עד 1% אם החברה חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

אם במהלך תקופת ריבית כלשהי יירד דירוג אגרות החוב בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% על כל ירידה בדרגה, עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1%.

בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי בגיו שינוי בדירוג ווכתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות לא יעלה על 1.5% מעל שיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז.

מגבלות חלוקה:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים אשר נוצרו החל מיום 1 באפריל 2018 בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 31 במרץ 2018 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם. רווח אשר בגינו לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים ניתן יהיה לחלק על בסיסו ברבעונים הבאים.ההון העצמי (לא כולל זכויות מיעוט) בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 250 מיליון דולר קנדי.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו מאוחד, אינו עולה על 65%.היחס בין יתרת העודפים נטו לבין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בניכוי הסכומים המופקדים בחשבון הייעודי, אינו עולה על 140%.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות לעיל. פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב החל מחלוף 60 ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה.תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון בתנאי שההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח.אם ההיקף של פדיון מוקדם יהיה נמוך מ-1 מיליון ש"ח תדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.עילות עיקריות לפירעון מיידי:

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב או לפי שטר הנאמנות.אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה.אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק.אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים.אם יוטל עיקול או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל או הליך דומה על פי הדין הרלוונטי בקשר עם נכס מהותי של החברה.אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד, או שהחברה לא עמדה, בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה.אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.אם הועברה השליטה בחברה, ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת.אם הועמדו בפועל לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה או חוב מהותי אחר של החברה.אם החברה לא עמדה באילו מאמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה.ככל שדירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג -BBB או דירוג המקביל לו.אם החברה תמכור לאחר/ים את עיקר נכסיה במהלך שני רבעונים קלנדאריים רצופים, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה רגילה.בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.אם המסחר באגרות החוב בבורסה הושעה על ידי הבורסה.אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.אם החברה הפרה את תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות הפרה יסודית.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.02%
0.06%
0.20%
0.10%
0.20%
0.70%
1.29%
0.68%
0.52%
0.04%
0.07%
0.19%
0.09%
1.74%
0.35%
0.68%
0.28%
0.53%
0.36%
2.18%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)