ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,110.98 נאסד"ק 9,814.08 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 00:07,05/06 +3.15% 00:16,05/06 +2.06% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/06/2020    10:33   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
דה זראסאי אגח ד 1147560 17:24 93.33 94,734
-0.35%
3.6 93.66 93.18 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה דה זראסאי גרופ
סקטור
ריבית נקובה 3.15%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 3.60
זמן לפדיון (שנים) 3.84
תשואות
תשואה ברוטו: 5.19%
תשואה נטו מקוזז: 4.41%
ערך מתואם ברוטו: 100.03
ערך מתואם נטו: 100.03
מקדם תשואה ברוטו: 0.28
מקדם תשואה נטו: 0.27
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
בטחונות:

כבטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב מתחייבת החברה לגרום לכך שיווצרו וירשמו לטובת הנאמן, בין היתר, באמצעות המחאה של משכנתאות קיימות, השעבודים להלן:
 משכנתא ראשונה בדרגה, לטובת הנאמן על זכויות הבעלות של Beacon NY LLC ב - 50% מקרקע עליה בנוי מבנה מניב למגורים וכן על זכויות החכירה של Hudson Park NY LLC בקרקע (100%), בסכום קרן אגרות החוב (סדרה ד') במועד ההנפקה. למען הסר ספק, המשכנתא תבטיח גם את הריבית על אגרות החוב, הוצאות הרישום, התחזוקה והמימוש של המשכנתא, הוצאות התפעול של הנכס המשועבד לאחר מימוש המשכנתא וכן תבטיח את כל יתר ההוצאות שהחברה נושאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות.במסגרת מסמכי המשכנתא כאמור תמחנה חברת הקרקע וחברת החכירה על דרך השעבוד, בהמחאה בלתי חוזרת לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, את כל זכויות החברות המשעבדות לקבלת הכספים שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד (כולל דמי שכירות וכן דמי החכירה המשולמים מחברת החכירה לחברת הקרקע) ו/או זכות לקבלת כל תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים ויקנו אותם מפעם לפעם לחברות המשעבדות בגין זכויותיהן בנכס המשועבד.החברה והחברות המשעבדות יחתמו על שטר חוב אחד או יותר, המשכלל חוב בגובה החוב אותו מבטיחה המשכנתא גם במדינת ניו-יורק בארה"ב.החברה תמשכן את זכויותיה כלפי מאת ומתוך חשבון הנאמנות לשטר הנאמנות ברשם המשכונות ותירשם על כך הערה במרשם השעבודים של החברה.מנגנון התאמה בשיעור הריבית:

 בגין שינוי בדירוג - תוספת ריבית שתינתן למחזיקי אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה, בגין כל דרגה מתחת לדירוג הבסיס (קרי -AA) עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.בגין חריגה באמת מידה פיננסית - תוספת ריבית בשיעור של 0.5% בגין חריגה מאמת המידה הפיננסית. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאמת המידה הפיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באמת המידה הפיננסית נמשכת.יובהר כי בכל מקרה בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על 1.5% מעל שיעור הריבית הבסיס.התחייבויות פיננסיות:
יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה 80%.ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 360 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד).

מגבלת חלוקה:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים לאחר מס כולל הרווח הכולל האחר אך לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה, המצטברים מיום 1 באוקטובר 2013 בנטרול רווחים/הפסדים משערוך הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 30 בספטמבר 2013 או מועד הרכישה (המאוחר שבהם).ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 450 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד).לא קיימת עילה לפירעון מיידי.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה יופקד סך של 300 אלפי דולר ארה"ב בחשבון הנאמנות אשר ישמש לרבות פירותיו לצורך ביצוע הליכים על פי שטר נאמנות זה (כגון מינוי מומחים וכדומה), לרבות במקרה בו החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר עם שטר הנאמנות ו/או במקרה בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.09%
0.02%
0.09%
0.78%
0.37%
0.21%
0.04%
0.29%
0.71%
0.21%
1.34%
0.26%
0.11%
0.35%
0.70%
0.55%
0.18%
0.06%
0.79%
0.55%
0.36%
0.20%
0.08%
0.49%
0.37%
0.10%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)