ת"א 35 1,440.15 ת"א 125 1,415.01 ת"א גלובל בלוטק 433.03 דאו ג'ונס 25,383.11 נאסד"ק 9,489.87 דולר 3.5137 אירו 3.8728
17:24,27/05 -0.73% 17:30,27/05 -0.73% 17:30,27/05 -1.68% 00:14,29/05 -0.07% 00:16,29/05 +1.29% 15:56,28/05 +0.37% 15:56,28/05 +0.51%
נגישות English
תאריך הדפסה:
30/05/2020    02:55   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  27/05/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
דלק קב אגח לד 1143361 17:24 37.59 56,480
-1.18%
2.88 38.04 37.25 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה דלק קבוצה
סקטור
ריבית נקובה 5.48%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.88
זמן לפדיון (שנים) 5.55
תשואות
תשואה ברוטו: 37.91%
תשואה נטו מקוזז: 32.47%
ערך מתואם ברוטו: 101.99
ערך מתואם נטו: 101.69
מקדם תשואה ברוטו: 0.35
מקדם תשואה נטו: 0.33
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה לד') לא נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים או העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תיישם את אחת מבין החלופות הבאות:
תקבל מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה לד') ליצור את השעבוד לטובת הצד השלישי.תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה לד') להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי המחזיקים, בעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו על פי יחס החובות, ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן.החברה תעמיד לטובת מחזיקי אגרות החוב, באמצעות הנאמן, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, שתונפק על ידי בנק הפועלים בע"מ או בנק לאומי לישראל בע"מ או בנקים או מוסדות פיננסיים בישראל המדורגים בדירוג שאינו פחות מדירוג AA של מעלות או בדירוג מקביל לו או על ידי בנקים עולמיים המדורגים בדירוג עולמי של BBB של מעלות או דירוג מקביל לו, בסכום השווה לסכום אותו מבטיח השעבוד הצף שנוצר לטובת הצד השלישי או בסך המהווה את יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב, לפי הנמוך מביניהם במועד יצירת השעבוד.יובהר, כי השעבוד או הערבות שניתנה (ככל שניתנה) על פי סעיפים (2 ו - 3), יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד השוטף אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם.אמות מידה פיננסיות:ההון העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט) לא יפחת מסך של 2,600 מיליוני ש"ח במשך שני רבעונים עוקבים.ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט) לא יפחת משיעור של 20% מסך המאזן, על בסיס סולו, במשך שני רבעונים עוקבים.ככל שתפר החברה אחת מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב באופן חד פעמי בשיעור של 0.25% לשנה בגין ההפרה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת. מובהר, כי גם אם תפר החברה את שתי אמות המידה הפיננסיות בו זמנית, אזי שיעור הריבית הנוסף לא יעלה בכל מקרה על 0.25%.מגבלות על חלוקה:

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב (סדרה לד'), החברה תהא רשאית לבצע חלוקה במקרים הבאים:החלוקה הינה חלוקה מותרת לפי סעיף 302 לחוק החברות.החברה אינה מפרה את ההתניות הפיננסיות המפורטות לעיל, טרם החלוקה ועקב החלוקה.ההון העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 2,800 מיליוני ש"ח בעקבות החלוקה.במועד ההכרזה על החלוקה לא התקיימה (או תתקיים מיד לאחר החלוקה) עילה להעמדה לפירעון מיידי.נכון למועד אישור החלוקה, אין הפרה מהותית של תנאי שטר הנאמנות והחברה מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החוב וביצוע החלוקה לא יגרום להפרה כאמור. יובהר, כי אין באמור בס"ק זה כדי להוות הסכמה של הנאמן להפרות לא מהותיות של שטר זה על ידי החברה.התאמה בשינוי שיעור הריבית בשל שינוי דירוג:במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%.בגין ירידה נוספת בדרגה אחת או יותר מעבר לירידה המתוארת בסעיף קטן (1) לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור שנתי נוסף של 0.25% בגין כל ירידה בדרגה עד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1% סה"כ בשיעור הריבית.ככל ואגרות החוב (סדרה לד') תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לפני פירעונן הסופי, לתקופה רצופה של 45 יום, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב (סדרה לד') בארבע דרגות מדירוג הבסיס, אשר תקנה תוספת בשיעור שנתי של 1% והזכאות לריבית כאמור תהיה החל מתום תקופת 45 הימים כאמור לעיל.שיעור העלייה המקסימאלי של הריבית בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות ובגין ירידה בדירוג לא יעלה על 1.25%.תנאים להרחבת סדרה:הרחבת הסדרה לא תגרום לירידה בדירוג של סדרת אגרות החוב המורחבת לעומת הדירוג שהיה ערב הרחבת הסדרה.במועד ההרחבה לא מתקיימת, ומיד לאחר הרחבת הסדרה לא תתקיים, איזו מהעילות לפירעון מיידי.במועד ההרחב החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל ותמשיך לעמוד בהן גם לאחר הבאתה בחשבון של הרחבת הסדרה.החברה אינה מפרה בהפרה מהותית את התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על פי שטר זה.ככל שהחברה תעמיד ערבות בנקאית לטובת מחזיקי אגרות החוב, החברה תגדיל את הערבות שניתנה כאמור (ככל שנדרש).עילות לפירעון מיידי:אם החברה לא עמדה באילו מההתניות הפיננסיות במשך שני רבעונים עוקבים.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברה מדרגת לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (BBB-) של מעלות או דירוג מקביל לו על ידי חברה מדרגת אחרת במשך תקופה העולה על 21 ימי עסקים.אם החברה הפרה את התחייבותה שלא ליצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה.אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.אם חוב של החברה (לרבות מספר חובות במצטבר ובלבד שאלו הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמוך אחד לשני) כלפי גופים בנקאיים ו/או מוסדות פיננסיים בסכום שלא יפחת מ - 150 מיליוני ש"ח הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה), ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב המהותי תוך 30 יום מיום ההעמדה לפרעון מיידי.אם סדרת אגרות חוב אחרת הנסחרת בבורסה תועמד לפירעון מיידי על ידי הנאמן לסדרה הנסחרת ו/או על פי אישור אסיפת מחזיקי הסדרה הנסחרת, ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הנאמן לסדרה הנסחרת בידי החברה על העמדה לפירעון מיידי של הסדרה הנסחרת.בהתקיים התנאים המצטברים שלהלן:שיעור האחזקה במצטבר של מר יצחק שרון תשובה בעצמו ו/או באמצעות תאגידים בשליטתו (במישרין ו/או בעקיפין) ביחד עם בני משפחתו (במישרין ו/או בעקיפין) ירד אל מתחת לשיעור של 30% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.מר יצחק שרון תשובה (בעצמו ו/או באמצעות תאגידים בשליטתו (במישרין ו/או בעקיפין) ו/או באמצעות בני משפחתו (במישרין ו/או בעקיפין)) יחדל מלהיות בעל המניות ששיעור החזקותיו בהון החברה הינו הגבוה ביותר ויש בעל/י מניות אחרים המחזיקים בעצמם או ביחד עם אחרים בשיעור גבוה יותר בהון המניות ו/או מר יצחק שרון תשובה יחדל מלהיות בעל הזכות (במישרין ו/או בעקיפין) למנות בעצמו את המספר הגדול ביותר של הדירקטורים בחברה.אם החברה תבצע שינוי מהותי של עיקר פעילותה (תחדל לפעול בתחום האנרגיה) או אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, למעט שינוי או מכירה בקשר לפעילותה בתחום הפיננסי והביטוחי.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.02%
0.06%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)