ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,248.30 נאסד"ק 9,822.05 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 19:06,05/06 +3.68% 19:06,05/06 +2.14% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    19:07   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אול-יר אגח ה 1143304 17:24 90.61 81,137
-0.22%
3.73 90.81 90.60 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אול-יר
סקטור
ריבית נקובה 3.00%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 3.73
זמן לפדיון (שנים) 4.00
תשואות
תשואה ברוטו: 6.06%
תשואה נטו מקוזז: 5.17%
ערך מתואם ברוטו: 101.03
ערך מתואם נטו: 100.88
מקדם תשואה ברוטו: 0.27
מקדם תשואה נטו: 0.27
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:
שעבוד הנכסים המשועבדים - החברה מתחייבת לגרום לכך שחברת הנכס א' (EVERGREEN GARDENS II LLC, אשר מחזיקה במלוא זכויות הבעלות בנכס א' (השלב הראשון של הנכס הידוע בשם 'פרויקט בושוויק בניו יורק)) תיצור ותרשום לטובת הנאמן (כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ולרבות , בין היתר, באמצעות המחאה של משכנתאות קיימות), את השעבודים להלן:משכנתא ראשונה בדרגה, יחידה, לטובת הנאמן על מלוא זכויותיה של חברת הנכס א' בנכס הידוע בשם 'פרויקט בושוויק' בניו יורק בסכום כל ההתחייבויות בגין אגרות החוב (סדרה ה') במועד ההנפקה.במסגרת מסמכי המשכנתא כאמור תמחה על דרך השעבוד חברת הנכס כמקובל, לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), את כל זכויות חברת הנכס א' לקבלת הכספים שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד (כולל דמי שכירות) ו/או זכות לקבלת כל תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו.החברה וחברת הנכס א' יחתמו על שטר חוב אחד או יותר, המשכלל חוב בגובה החוב אותו מבטיחות המשכנתאות גם במדינת ניו יורק בארה"ב.החברה תמשכן את זכויותיה כלפי מאת ומתוך חשבון הנאמנות ברשם המשכונות ותירשם על כך הערה במרשם השעבודים של החברה. חשבון הנאמנות ישועבד בשעבוד קבוע, וכן בשעבוד שוטף, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן.התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף:החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך בהחלטה מיוחדת.חברות הנכס מתחייבות שלא לשעבד את רכושן וזכויותיהן, הקיימים והעתידיים ולגרום לכך שחברות בבעלותן (ככל שתהיינה) לא ישעבדו את רכושן וזכויותיהן, כולן או מקצתן, בשעבוד מכל מין וסוג שהוא (לרבות שעבוד שוטף על כלל רכושן), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך בהחלטה מיוחדת.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה יופקד סך של 300 אלפי דולר ארה"ב (על פי השער היציג של הדולר הידוע בתאריך המכרז) בחשבון הנאמנות אשר ישמש לרבות פירותיו לצורך ביצוע הליכים על פי שטר נאמנות זה, לרבות במקרה בו החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר עם שטר הנאמנות ו/או במקרה בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי. ככל שיעשה שימוש בסכום כרית ההוצאות, כולו או חלקו, תשלים החברה את סכום כרית ההוצאות לסכום של 300 אלפי דולר וזאת בתוך 10 ימי עסקים מהמועד בו נדרשה להשלים את כרית ההוצאות כאמור.

התחייבויות פיננסיות:ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 180 מיליון דולר ארה"ב.יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 82.5%.היקף פרויקטי היזום של החברה במאוחד (לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת) לא יעלה על 35% מסך המאזן המאוחד המתואם של החברה.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 80%.ה - NOI המתואם של החברה לא יפחת מ - 35 מיליון דולר.מגבלת חלוקה:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:יתרת הרווחים והקרנות שנצברו עד ליום 30 בספטמבר 2014 לא יהיו ניתנים לחלוקה.סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים אשר נוצרו החל מיום 1 באוקטובר 2014 בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 30 בספטמבר 2014 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם. רווח אשר בגינו לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים ניתן יהיה לחלק על בסיסו ברבעונים הבאים.ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 200 מיליון דולר ארה"ב.אם יחס החוב ל - CAP, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, אינו עולה על 70%.ה - NOI המתואם, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, לא נמוך מ - 45 מיליון דולר.החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות לעיל על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי וכן החברה אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה').התחייבויות נוספות:התחייבות לא ליטול חוב נוסף בעת אי עמידה באמת מידה פיננסית - החברה מתחייבת כי לא תיטול חוב פיננסי נוסף בעל זכות חזרה או שאינו בעל זכות חזרה לחברה בעת אי עמידה באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל, וזאת למשך כל התקופה בה החברה לא עומדת באמות המידה הפיננסיות הללו, אלא אם החוב שאינו בעל זכות חזרה נלקח לצורך ריפוי אי העמידה באמות המידה הפיננסיות או לצורך פרעון על חשבון קרן או ריבית של אגרות החוב (סדרה ה'), במלואן או חלקן.התחייבות לא ליטול אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים - החברה מתחייבת כי לא תיטול אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא תעניק שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים, למעט בגין מסגרות אשראי אשר יכול שיועמדו על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב וזאת לצורך עמידה בדרישות נזילות לצורך שמירה על הדרוג ולצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן תנפיק החברה.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ה'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה ה') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל דרגה מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה') יותאם בגין חריגה מאמת המידה הפיננסית המפורטת להלן: יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 77.5%. ככל שתחרוג החברה מאמת המידה הפיננסית הזו יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב באופן חד פעמי בשיעור של 0.5% לשנה.

תנאים להרחבת סדרה:ההנפקה הנוספת של אגרות חוב (סדרה ה') כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב (סדרה ה') כפי שיהיה הדירוג באותו ערב הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת, בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד ההנפקה הנוספת, ולאחר שתובא בחשבון למפרע ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעילבמועד ההנפקה הנוספת, מיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת יחס ההלוואה לבטוחה לא עלה על 70%.במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ה'), יתוקנו השעבודים כך שיבטיחו גם את קרן אגרות החוב (סדרה ה') הנוספות וכן במידת הצורך החברה תהיה רשאית ליצור מעת לעת משכנתאות ראשונות בדרגה על זכויותיה של חברת הנכס ב' בנכס ב' לצורך עמידה ביחס הלוואה לבטוחה בעת הרחבת הסדרה.החברה אינה מפרה איזה מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ולא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי.הרחבת הסדרה לא תפגע ביכולת הפירעון של החברה את אגרות החוב (סדרה ה')עילות לפירעון מיידי:אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב (סדרה ה') וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה ה') במועדן.אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בהחלטה מיוחדת. בעל השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ה') הינו מר יואל גולדמן.אם יועמדו לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה או חוב מגופים מוסדים מישראל, או חוב אחר של החברה, או סדרת חובות במצטבר אשר היקפם עולה על 10% מסך הנכסים של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (לרבות חלקה של החברה בשרשור סופי בחברות כלולות) או 75 מיליון דולר ארה"ב, כגבוה מביניהם, (למעט חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה עצמה אלא אם מדובר בחוב, או בסדרת חובות במצטבר שהינם ללא זכות חזרה לחברה עצמה המהווה 20% ומעלה מסך נכסי החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים או 100 מיליון דולר ומעלה, כגבוה מביניהם) והדרישה לפרעון מיידי של החוב האחר כאמור לא הוסרה תוך 30 ימים מהמועד בו הועמדו לפרעון מיידי כאמור.אם החברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה.ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ה') על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB מינוס או דירוג המקביל לו.אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. לעניין זה, עיקר פעילותה של החברה וחברות בשליטתה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב, הכולל, בין היתר, ייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה וניהול נכסי נדל"ן מניב.אם אגרות החוב (סדרה ה') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ה') בניגוד להוראות.אם תופרנה איזו מהתחייבויות החברה ו/או חברות הנכס בקשר לאי יצירת שעבודים.אם החברה נטלה חוב פיננסי או אשראי בניגוד לאמור לעיל.אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד את כספי כרית ההוצאות בתוך 10 ימי עסקים ממועד הרלוונטי.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.08%
0.22%
0.73%
0.35%
0.72%
2.51%
4.66%
1.92%
1.88%
0.13%
0.26%
0.69%
0.32%
1.90%
0.46%
0.75%
0.52%
2.46%
1.00%
2.41%
0.43%
0.95%
0.47%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)