ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,118.30 נאסד"ק 9,810.66 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 19:19,05/06 +3.18% 19:19,05/06 +2.03% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    19:19   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
דלשה קפיטל אגח ג 1141605 17:24 95.96 22,659
0.05%
0.72 96.05 95.90 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה דלשה קפיטל
סקטור
ריבית נקובה 6.15%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.72
זמן לפדיון (שנים) 0.74
תשואות
תשואה ברוטו: 15.00%
תשואה נטו מקוזז: 12.67%
ערך מתואם ברוטו: 101.63
ערך מתואם נטו: 101.39
מקדם תשואה ברוטו: 1.39
מקדם תשואה נטו: 1.38
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים: 

להבטחת מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), החברה תיצור ותרשום ו/או תגרום שייווצרו וירשמו לטובת הנאמן ומחזיקי אגרות החוב השעבודים הבאים:
חברת ההחזקות (DS 30 Morningside Mezz LLC) תשעבד, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ויחיד, את מלוא (100%) זכויות ההשתתפות שלה בתאגיד המשועבד (DS 30 Morningside Drive LLC, אשר מחזיק במלוא זכויות הנכס (Morningside Drive, נכס נדל"ן הממוקם במנהטן ניו יורק)), הקיימות והעתידיות, לרבות הזכויות הנלוות.החברה תשעבד, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בשעבוד שוטף, יחיד וראשון בדרגה, את מלוא זכויותיה, בקשר עם הלוואה/ות שתעמיד לחברת ההחזקות.החברה תגרום לכך שחברת ההחזקות תשעבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בשעבוד קבוע ובשעבוד שוטף, יחיד וראשון בדרגה, את מלוא זכויותיה בחשבון בנק שייפתח על ידה בתאגיד בנקאי בארה"ב, כאשר כל זכויות חברת ההחזקות בחשבון זה, לרבות בכספים, בפקדונות ובניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת בחשבון, וכל תמורה שתתקבל בגינם, על פירותיהם, ישועבדו על ידי חברת ההחזקות לטובת הנאמן בשעבוד קבוע ובשעבוד שוטף, לפי העניין, יחידים וראשונים בדרגה.התחייבות לא ליצור שעבודים - החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך בהחלטה רגילה.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה לכ - 200 אלפי דולר לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בלבד אשר ישמש להבטחת תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן וזאת במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה הפרה מהותית את הוראות שטר הנאמנות.

אמות מידה פיננסיות:ההון העצמי (ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה ((לא כולל זכויות מיעוט) בתוספת הלוואות בעלים צמיתות) לא יפחת מ - 180 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 72.5%.יחס ההון העצמי המאוחד לסך המאזן המאוחד לא יפחת משיעור של 30%.ההון העצמי בחברת הנכס, בנטרול השפעת אגרות החוב (סדרה ג') בתוספת חוב נחות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ובתוספת מזומנים (לרבות שווי מזומנים פקדונות וניירות ערך סחירים) בחשבון המשועבד לא יפחת מ - 50 מיליון דולר.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI לא יעלה על 20.מגבלות על ביצוע חלוקה:

החברה מתחייבת, כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב היא לא תבצע חלוקה כלשהי אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:הרווחים על פי הדוחות הכספיים שנצברו עד ליום 30 בספטמבר 2015, לא יהיו ניתנים לחלוקה והם לא יובאו בחשבון לצורך ביצוע חלוקה על בסיסם.סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים בדוחות הכספיים בגין התקופה שהחל מיום 1 באוקטובר 2015 (הרבעון השלישי של שנת 2015) בנטרול הפסדי/ רווחי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של נכסיה ביחס לשוויים ההוגן ליום 1 ביולי 2015 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם ובנטרול הפסדים/ רווחים הנובעים משינויים בשערי חליפין שטרם מומשו. מובהר כי הרווחים הניתנים לחלוקה אשר לא בוצעה על בסיסם חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים.ההון העצמי, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 225 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו בהתאם לדוחותיה הכספיים, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יעלה על 62.5%.לא קיימת עילה לפירעון מיידי.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל פי הדוחות הכספיים, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על 17.התחייבויות נוספות:פעילות החברה - כל עוד אגרות החוב (סדרה ג') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה לעמוד בכל המגבלות שלהלן:כי לפחות 90% משווי נכסיה, למעט מזומנים ו/או שווה מזומנים (על פי שווים המאוחדים בדוחות הכספיים) יהיו בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב.כי היקף 'הקרקעות להשקעה' (המיועדים לנכסי נדל"ן מניב) לא יעלו על 25% משווי נכסיה (על פי שווים המאוחדים בדוחות הכספיים).סך נזילות מינימאלי - החברה מתחייבת כי אמצעיה הנזילים בתום כל רבעון לא יפחתו מהנמוך מבין: (1) סך השווה לתשלום הריבית שעליה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה שתחילתה בתום הרבעון וסופה בתום 12 חודשים מתום הרבעון, ו - (2) יתרת תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג').התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ג'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה ג') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס (A3), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ג') בשיעור של 0.25% לשנה, בגין כל ירידה של דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת מקסימלית של 1% לריבית השנתית לכל היותר.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות:אם ההון העצמי יהיה נמוך מ - 200 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד כלשהו).אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו יעלה על שיעור של 72.5%.אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם יעלה על 18.אם החברה תחרוג מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ג') בשיעור של 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית תימשך.יובהר, כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות, אזי בכל מקרה השיעור המצטבר המקסימאלי של הריבית
הנוספת, לא יעלה על 0.5% מעל שיעור הריבית השנתית שתיקבע במכרז.תנאים להרחבת סדרה:ההנפקה הנוספת של אגרות חוב (סדרה ג') כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב
(סדרה ג'), כפי שיהיה הדירוג ערב הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל ותמשיך לעמוד בהן גם לאחר ביצוע ההרחבה כאמור.במועד ההנפקה הנוספת, בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם
מועד ההנפקה הנוספת, ומיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד בהתניות הפיננסיות כאמור לעיל.במועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.ההנפקה הנוספת לא תגרום להתקיימות עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.לאחר ההנפקה הנוספת יחס ההלוואה לבטוחה אינו עולה על 80%.היקף הסדרה (במונחי קרן, לא כולל ריבית צבורה) בכל עת לא יעלה על 260,000אלפי ש"ח.עילות לפירעון מיידי:אם יועמדו לפירעון מיידי: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה, או (2) חוב מהותי אחר של החברה אשר הערך ההתחייבותי שלו הינו 20 מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על 10% מסך הנכסים של החברה, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו, לפי הנמוך מביניהם, או (3) חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה של החברה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב מהווה 20 מיליון דולר לפחות לפי הדוחות הכספיים האמורים, או (4) חוב של החברה, כולל הלוואות ללא יכולת חזרה לחברה, אשר הערך ההתחייבותי שלו עולה על 50% מסך הנכסים של החברה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו.אם ההון העצמי יפחת מסך של 180 מיליון דולר במשך 2 רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בתניית יחס חוב ל - CAP במשך 2 רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבותה לעמוד במגבלת תחום פעילות עיקרי ובמגבלת קרקעות להשקעה במשך 2 רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ג') על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג (BBB-) ו/ או (Baa3).אם אגרות החוב (סדרה ג') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ג') בניגוד להוראות.אם החברה תפר את איזו מהתחייבויותיה בקשר עם אי יצירת שעבודים כאמור.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של 2
רבעונים רצופים.אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה בקשר לכרית ההוצאות.אם האמצעים הנזילים של החברה פחתו מסך הנזילות המינימאלית.אם החברה לא תעמוד בתניית יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל - NOI במשך 2 רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בתניית יחס ההון העצמי לסך המאזן במשך 2 רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.03%
0.07%
0.23%
0.11%
0.23%
0.79%
1.47%
0.77%
0.59%
0.04%
0.08%
0.22%
0.10%
0.60%
0.46%
0.78%
0.31%
0.60%
0.35%
1.19%
0.30%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)