ת"א 35 1,400.52 ת"א 125 1,415.57 ת"א גלובל בלוטק 493.58 דאו ג'ונס 27,433.48 נאסד"ק 11,010.98 דולר 3.4126 אירו 4.0242
07:47,10/08 07:47,10/08 07:47,10/08 00:10,07/08 +0.17% 00:16,07/08 -0.87% 07:46,10/08 07:46,10/08 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/08/2020    08:04   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  
עדכון אחרון:
10/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אנקור אגח א 1141118   103.50 0
0.00%
3.33 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אנקור פרופרטיס
סקטור
ריבית נקובה 5.40%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 3.33
זמן לפדיון (שנים) 3.64
תשואות
תשואה ברוטו: 4.57%
תשואה נטו מקוזז: 3.84%
ערך מתואם ברוטו: 100.59
ערך מתואם נטו: 100.50
מקדם תשואה ברוטו: 0.30
מקדם תשואה נטו: 0.30
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 0.179

תיאור אג"ח
פדיון מוקדם חלקי, ביום 6 באפריל 2020

שעבודים:משכנתא קבועה ראשונה בדרגה ויחידה על 7 נכסים מניבים המוחזקים בשיעור של 100% וממוקמים בארה"ב. השווי הבטוחתי של כל נכס מנכסי המקרקעין המשועבדים, יהא שווה לשווי הנכס על פי הערכת שווי, כשהוא מוכפל ב 0.75. יובהר, כי החברה לא תהיה רשאית לשעבד חלק מזכויותיה בנכס כלשהו לצורך עמידה בהוראות השווי הבטחותי אלא את מלוא אותו נכס בלבד.כמו כן, ישועבדו לטובת הנאמן גם כל זכויות חברת הנכס לקבלת כספים שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד ו/או זכות לקבלת תקבולי ביטוח, ככל שיתקבלו.התחייבות לא ליצור שעבודים - החברה מתחייבת שלא לשעבד, לרבות לטובת גורם מממן את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי (או שעבוד דומה לכך בהתאם לדין החל על החברה), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לכך בהחלטה רגילה.התחייבויות פיננסיות:הון מינימאלי - ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט ובתוספת הלוואות בעלים צמיתות), לא יפחת מ - 55 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו).יחס חוב ל CAP - יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP נטו לא יעלה על שיעור של 82%.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה לכ - 200 אלפי דולר (על פי השער היציג של הדולר בגין יום לפני תאריך המכרז לציבור) לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בלבד אשר ישמש להבטחת תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן (לרבות לצורך הליכים לשערוך נכסים, ככל שיבוצעו על ידי הנאמן) וזאת במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה הפרה מהותית את הוראות שטר הנאמנות.

מגבלות על ביצוע חלוקה:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:הרווחים על פי הדוחות הכספיים שנצברו עד ליום 31 במרס 2017 לא יהיו ניתנים לחלוקה והם לא יובאו בחשבון לצורך ביצוע חלוקה על בסיסם.סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווח הנקי בדוחות הכספיים בגין התקופה שתחל מיום 1 באפריל 2017 (הרבעון השני של שנת 2017) בנטרול הפסדי/רווחי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של נכסי החברה ביחס לשוויים ההוגן ליום 31 במרס 2017 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם ובנטרול רווחי/הפסדי שערי חליפין. מובהר כי הרווחים הניתנים לחלוקה אשר לא בוצעה על בסיסם חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים.ההון העצמי, בטרם החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 90 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על 72.5%.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 17.לא קיימת עילה לפירעון מיידי כאמור.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל פי הדוחות הכספיים לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".פעילות החברה:מגבלת תחום פעילות עיקרי - כל עוד אגרות החוב (סדרה א') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה לכך ש - 90% מנכסיה יהיו נכסי נדל"ן להשקעה, כמו כן, היקף פרויקטי הייזום של החברה במאוחד (לרבות חלקה של החברה בחברות (כלולות ובחברות בשליטה משותפת)) לא יעלה על 25% מסך המאזן המאוחד של החברה.מגבלת אזור פעילות עיקרי -  כל עוד אגרות החוב (סדרה א') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה כי כלל נכסי הנדל"ן המוחזקים על ידי החברה יהיו בארצות הברית.מגבלת נכס בודד - כל עוד אגרות החוב (סדרה א') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה שלא לרכוש נכס בודד שעלותו גבוהה מ - 30% מסך המאזן המאוחד של החברה.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה א'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (BBB+), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה של דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידת החברה באמות מידה פיננסיות:ההון העצמי לא יפחת מ - 75 מיליון דולר. (סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה
כלשהו).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על 75%.החל מדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, יחס החוב הפיננסי
נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 19.ככל שתחרוג החברה מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל, יעלה שיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה א') בשיעור של 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית תימשך.תנאים להרחבת סדרה:ההנפקה הנוספת של אגרות חוב (סדרה א') כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב
(סדרה א'), כפי שיהיה הדירוג ערב הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם מועד ההנפקה הנוספת, ומיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד בהתניות הפיננסיות כאמור לעיל.במועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.הרחבת הסדרה לא תגרום להתקיימות עילה לפרעון מיידי.במועד ההנפקה הנוספת, ומיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים לא יפחת מהערך ההתחייבותי של אגרות החוב כפי שיהא במועד ההרחבה ואשר יכלול את אגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת ההרחבה.עילות לפירעון מיידי:אם יועמדו לפירעון מיידי:סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה, אוחוב מהותי אחר של החברה אשר הערך ההתחייבותי שלו הינו 20 מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על 10% מסך הנכסים של החברה, על פי הדוחות המאוחדים האחרונים של החברה, לפי הנמוך מביניהם, אוחוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה של החברה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב מהווה 20 מיליון דולר לפחות, אוחוב של החברה, כולל הלוואות ללא יכולת חזרה לחברה אשר הערך ההתחייבותי שלו עולה על 35% מסך הנכסים של החברה על פי הדוחות המאוחדים האחרונים של החברה.אם החברה לא תעמוד בהתחייבויות הפיננסיות לעיל במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבותה לעמוד במגבלות תחום פעילות עיקרי ו/או אזור פעילות עיקרי ו/או נכס בודד.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה א') על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BB.אם אגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה א') בניגוד להוראות.אם החברה תפר את איזו מהתחייבותיה בקשר עם אי יצירת שעבודים.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.12%
0.03%
0.45%
0.95%
0.39%
0.71%
0.27%
0.05%
0.46%
0.37%
0.94%
0.28%
1.73%
0.30%
0.36%
0.92%
0.76%
0.08%
0.72%
0.71%
0.26%
1.32%
0.09%
0.53%
0.13%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)