ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,110.98 נאסד"ק 9,814.08 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 00:07,05/06 +3.15% 00:16,05/06 +2.06% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
06/06/2020    10:03   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
ווטרסטון אגח א 1140987 17:24 70.50 24,436
1.78%
2.2 70.50 70.50 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה ווטרסטון
סקטור
ריבית נקובה 6.20%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.20
זמן לפדיון (שנים) 2.55
תשואות
תשואה ברוטו: 23.90%
תשואה נטו מקוזז: 20.45%
ערך מתואם ברוטו: 100.07
ערך מתואם נטו: 100.06
מקדם תשואה ברוטו: 0.45
מקדם תשואה נטו: 0.45
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת שלא לשעבד, לרבות לטובת גורם מממן את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לכך בהחלטה רגילה. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף כללי על רכושה, כולו או מקצתו, לטובת גורם מממן אשר יעמיד מימון לחברה עצמה (ובכלל זה מחזיקי אגרות חוב מסדרות אחרות) ללא צורך בקבלת הסכמה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), וזאת בכפוף לכך שבד בבד עם יצירת שעבוד שוטף כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ולגורם מממן עימו קשורה החברה בעסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר בקשר עם אגרות חוב שהנפיקה החברה, פרי-פסו על-פי יחס החובות נכון לאותו מועד, אשר יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו במלואן.

מגבלות על ביצוע חלוקה:

החברה מתחייבת, כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה א'), היא לא תבצע חלוקה כלשהי או תחלק כל דיבידנד, וכן לא תבצע פעולות דומות לפי הדין החל על החברה אשר תוצאתן הפחתת הון בחברה, אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים:

הרווחים על-פי הדוחות הכספיים שנצברו עד ליום 31.03.2017 לא יובאו בחשבון לצורך ביצוע חלוקה על בסיסם.סכום החלוקה לא יעלה על 30% מהרווח הנקי בדוחות הכספיים בגין התקופה שתחל מיום 1.4.17 בנטרול הפסדי/רווחי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של נכסי החברה ביחס לשוויים ההוגן.ההון העצמי, בטרם החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 200 מיליון דולר (לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP נטו לא יעלה על 68%.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם  NOI מתואם לא יעלה על 17.לא קיימת עילה לפירעון מיידי.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה.התחייבויות פיננסיות:

ההון העצמי לא יפחת מ - 160 מיליון דולר. (סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP לא יעלה על שיעור של 75%. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל NOI מתואם לא יעלה על 20.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה לכ - 300 אלפי דולר (על-פי השער היציג של הדולר בגין יום לפני תאריך המכרז לציבור) לחשבון בנק שייפתח על- ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בלבד אשר ישמש להבטחת תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן (לרבות לצורך הליכים לשערוך נכסים, ככל שיבוצעו על-ידי הנאמן) וזאת במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה הפרה מהותית ו/או יסודית את הוראות שטר הנאמנות.

פעילות החברה:מגבלת תחום פעילות עיקרי - כל עוד אגרות החוב (סדרה א') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה לכך ש - 80% משווים נטו של נכסיה (על-פי שווי הנכסים בדוחות הכספיים בניכוי התחייבויות בגינם), יהיו נכסים מניבים.מגבלת אזור פעילות עיקרי - כל עוד אגרות החוב (סדרה א') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה כי כלל נכסי הנדל"ן המוחזקים על ידי החברה, באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, יהיו בצפון אמריקה.מגבלת נכס בודד - כל עוד אגרות החוב (סדרה א') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה שלא לרכוש נכס בודד שחלק החברה בעלות הרכישה של הנכס האמור גבוהה מ - 25% מסך המאזן של החברה.סך נזילות מינימאלי:

החברה מתחייבת כי אמצעיה הנזילים בתום כל רבעון לא יפחתו מסך השווה לתשלום ו/או
תשלומי הריבית שעליה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בתקופה שתחילתה בתום הרבעון וסופה בתום 6 חודשים מתום הרבעון.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה א'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (A), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה של דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות:ההון העצמי לא יפחת מ - 170 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה
כלשהו).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על 72%.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על 18.אם החברה תחרוג מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה א') בשיעור של 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות ובסך הכל שיעור של 1.5% בגין חריגה בשלוש אמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית תימשך.במקרה ותחול ירידה בדירוג וכן תחרוג החברה מאמת מידה פיננסית, אחת או יותר, יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לעלייה בשיעור הריבית בהתאם לאמור לעיל ובלבד שתוספת הריבית השנתית לא תעלה על 1.5%.תנאים להרחבת סדרה:החברה מתחייבת כי בכל עת היקף סדרת אגרות החוב (סדרה א') לא יעלה על 650 מיליון ש"ח.ההנפקה הנוספת של אגרות חוב (סדרה א') כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב
(סדרה א'), כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת החברה עומדת בהתניות הפיננסיות המפורטות לעיל, ותמשיך לעמוד בהן גם לאחר ביצוע ההרחבה כאמור.במועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי והרחבת הסדרה לא תגרום להתקיימות עילה כזו.עילות לפירעון מיידי:אם יועמדו לפירעון מיידי:סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה, אוחוב מהותי אחר של החברה אשר הערך ההתחייבותי שלו הינו 50 מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על 10% מסך הנכסים של החברה, על-פי המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו, לפי הנמוך מביניהם, אוחוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה של החברה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב מהווה 50 מיליון דולר לפחות.חוב של החברה, כולל הלוואות ללא יכולת חזרה לחברה אשר הערך ההתחייבותי שלו עולה על 40% מסך הנכסים של החברה על-פי הדוחות המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו.אם החברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבותה לעמוד במגבלות תחום פעילות עיקרי ו/או אזור פעילות עיקרי ו/או נכס בודד.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה א') על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB.אם אגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה א') בניגוד להוראות.אם החברה תפר את איזו מהתחייבותיה בקשר עם אי יצירת שעבודים.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבויותיה בקשר לכרית ההוצאות.אם האמצעים הנזילים של החברה פחתו מסך הנזילות המינימאלית.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.11%
0.03%
0.86%
0.84%
0.43%
0.64%
0.24%
0.04%
0.33%
0.25%
1.59%
2.12%
0.64%
0.07%
0.34%
0.23%
0.09%
0.50%
0.12%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)