ת"א 35 1,403.07 ת"א 125 1,418.79 ת"א גלובל בלוטק 502.34 דאו ג'ונס 27,201.52 נאסד"ק 10,998.40 דולר 3.4120 אירו 4.0378
17:24,05/08 +1.3% 17:31,05/08 +1.55% 17:31,05/08 +1.22% 23:14,05/08 +1.39% 23:14,05/08 +0.52% 12:00,05/08 -0.35% 12:00,05/08 +0.19%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/08/2020    23:14   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  05/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
וורטון אגח א 1140169 17:24 86.92 181,319
0.08%
2.2 87.75 86.85 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה וורטון פרופרטיז
סקטור
ריבית נקובה 3.90%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.20
זמן לפדיון (שנים) 2.48
תשואות
תשואה ברוטו: 10.93%
תשואה נטו מקוזז: 9.28%
ערך מתואם ברוטו: 100.71
ערך מתואם נטו: 100.60
מקדם תשואה ברוטו: 0.45
מקדם תשואה נטו: 0.45
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
התחייבות לא ליצור שעבוד שוטף כללי:
החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל נכסיה ורכושה, הקיימים והעתידיים, (המוחזקים על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לכך בהחלטה מיוחדת.החברה מתחייבת כי לא תיטול אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא תעניק שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים, למעט בגין מסגרות אשראי אשר יכול שיועמדו על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב (לרבות שעבודים ספציפיים להבטחת אותן מסגרות אשראי) וזאת לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן תנפיק החברה או עסקאות הגנה על הריבית.כרית ריבית:

החברה תעביר סכום בסך השווה לסכום תשלום ריבית אחד שצפוי להיות משולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לידי הנאמן באמצעות העברה של סכום כרית הריבית הראשון מחשבון על שם רכז ההנפקה, בו תוחזק תמורת ההנפקה לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בלבד. אם ביום ה - 2 לכל חודש קלנדארי שלאחר מועד תשלום ריבית כלשהו, יהיה הסכום המופקד בחשבון כרית
הריבית נמוך מסכום תשלום הריבית הקרוב, תעביר החברה לחשבון כרית הריבית את הסכום הנדרש להשלמת סכום תשלום הריבית הקרוב וזאת בתוך 4 ימי עסקים ממועד זה.

כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה ל - 300 אלף דולר ארה"ב, בחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בלבד אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה את הוראות שטר הנאמנות.

אמות מידה פיננסיות:ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 260 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 72.5%.החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2018 - יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על 20.היקף פרויקטי היזום של החברה במאזן המתואם (לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת) לא יעלה על 25% מסך המאזן המתואם.חלוקה - החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) על פי דוחותיה הכספיים של החברה שפורסמו טרם מועד ההחלטה על החלוקה, בניכוי החלוקה, לא יפחת מ - 350 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 62.5%.סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים המצטברים אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה החל מיום 1 ינואר 2017, בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו). הרווחים הניתנים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים.לא מתקיימת עילה להעמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') ואין חשש לקיומה של עילה כאמור.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".התחייבויות נוספות:תחום פעילות:החברה מתחייבת כי כלל נכסי הנדל"ן המוחזקים על ידי החברה, באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, יהיו בארצות הברית.החברה מתחייבת כי לא תשנה את עיקר פעילותה כל עוד אגרות החוב (סדרה א') טרם נפרעו במלואן. לעניין זה יצוין, כי עיקר פעילותה של החברה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב המיועד למסחר בעיר ניו יורק.רכישת נכסי נדל"ן:החברה מתחייבת כי לא תרכוש נכס נדל"ן יחיד, אשר שוויו במועד הרכישה יעלה על 25% מסך המאזן המאוחד של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה, עובר למועד הרכישה כאמור.החברה מתחייבת כי לא תרכוש נכס נדל"ן יחיד, בו חלק החברה בהון העצמי שיועמד לטובת רכישת הנכס האמור, יעלה על 30% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה, עובר למועד הרכישה כאמור.ההתחייבויות האמורות בסעיף (1) ו - (2) לעיל תהינה בתוקף כל עוד המאזן המאוחד של החברה לא עלה על 1.5 מיליארד דולר.החברה מתחייבת כי לא תרכוש זכויות מיעוט בתאגידים המחזיקים בנכסי נדל"ן בהיקף העולה על 5% מהמאזן המאוחד של החברה. למען הסר ספק, יובהר כי התחייבות זו לא תחול לגבי זכויות בתאגידים בהם לחברה זכויות שליטה או שליטה משותפת.תמורת הסכם השירותים - החברה מתחייבת כי התמורה הכוללת אשר תשולם לחברת הניהול במסגרת הסכם השירותים לא תעלה על סך של 500 אלף דולר בכל שנה קלנדארית. על אף האמור לעיל, בקרות אירוע של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') תמורת דמי הניהול תופחת לסך של 100 אלף דולר בכל שנה קלנדארית. עם רפוי אירוע הפרה, תמורת דמי הניהול תועלה בחזרה לסך של 500 אלף דולר בכל שנה קלנדארית.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה א'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות חוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס (AA-), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה של דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר קרי, עד ירידה לדרגת דירוג BBB פלוס.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 350 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65%.החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2018 - יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על שיעור של 18.ככל שתחרוג החברה מאמת מידה פיננסית כלשהיא, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.5% בגין כל חריגה מאמות המידה הפיננסיות. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית תימשך.יובהר כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בגין ירידה בדירוג אגרות החוב או בגין חריגה מאמת מידה פיננסית שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על 1.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.תנאים להרחבת סדרה:הרחבת הסדרה לא תפגע בדירוג אגרות החוב (סדרה א') כפי שיהיה הדירוג ערב הרחבת הסדרה, ובלבד שאם אגרות החוב תדורגנה על ידי יותר מחברה מדרגת אחת, הרחבת הסדרה לא תפגע באף אחד מהדירוגים הקיימים באותה עת.במועד הרחבת הסדרה ובהנחת ביצוע הרחבת הסדרה, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל, בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד הרחבת הסדרה.במועד הרחבת הסדרה, לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי וכן לא תתקיים עילה כאמור כתוצאה מהרחבת הסדרה.החברה עומדת בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר נאמנות זה.אין בהרחבת סדרה בכדי לפגוע ביכולת הפירעון של החברה את אגרות החוב (סדרה א').עד לתום שנת 2017 - לאחר הרחבת הסדרה - היקף הסדרה לא יעלה על סך של 1 מיליארד ש"ח ערך נקוב והחל מיום 1.1.2018 ואילך - לאחר הרחבת הסדרה - היקף הסדרה לא יעלה על סך של 1.6 מיליארד ש"ח ע.נ..עילות לפירעון מיידי:אם הועמדו בפועל לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה או חוב מהותי אחר של החברה אשר הערך ההתחייבותי המצטבר שלהם עולה על 10% מהמאזן המאוחד של החברה או חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה
(בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב שווה או עולה על 10% מהמאזן המאוחד של החברה.ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה א') על ידי חברת הדירוג יהיה נמוך מדירוג          (BBB+).אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת. בעל השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה א') הינו ג'ף סאטון.אם אגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם החברה תמכור לאחרים את כל נכסיה או את עיקר נכסיה במהלך ארבעה רבעונים קלנדאריים רצופים, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה א') בניגוד להוראות.אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה בקשר עם תחום פעילותה.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה.אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד את כספי כרית ההוצאות, בתוך 14 ימי עסקים ממועד שבו התקבלה תמורה ההנפקה נשוא התשקיף אצל רכז ההנפקה.אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד את כספי כרית הריבית, בתוך 14 ימי עסקים ממועד שבו התקבלה תמורה ההנפקה נשוא התשקיף אצל רכז ההנפקה.אם החברה תפר את התחייבותיה בקשר עם תמורת הסכם השירותים.אם החברה תפר את התחייבותיה בקשר עם רכישת נכס נדל"ן.אם החברה תפר איזו מהתחייבותיה לא ליצור שעבוד שוטף כללי.אם החברה לא עמדה באילו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל במשך שני רבעונים רצופים.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.25%
0.06%
0.10%
1.98%
1.96%
0.80%
0.55%
2.02%
0.09%
0.76%
0.56%
3.55%
0.61%
0.11%
0.92%
1.87%
0.46%
2.44%
0.17%
0.52%
0.19%
0.49%
0.98%
0.27%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)