ת"א 35 1,287.80 ת"א 125 1,323.69 ת"א גלובל בלוטק 469.37 דאו ג'ונס 26,763.13 נאסד"ק 10,632.99 דולר 3.4450 אירו 4.0351
17:24,23/09 -1.58% 17:24,23/09 -1.57% 17:32,23/09 -0.8% 00:08,23/09 -1.92% 00:16,23/09 -3.02% 12:00,23/09 +0.11% 12:00,23/09 -0.25%
נגישות English
תאריך הדפסה:
24/09/2020    04:00   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  23/09/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אול-יר אגח ג 1140136 17:24 76.99 181,771
-0.23%
3.03 78 76.92 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אול-יר
סקטור
ריבית נקובה 4.45%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 3.03
זמן לפדיון (שנים) 3.29
תשואות
תשואה ברוטו: 13.93%
תשואה נטו מקוזז: 11.95%
ערך מתואם ברוטו: 100.27
ערך מתואם נטו: 100.23
מקדם תשואה ברוטו: 0.33
מקדם תשואה נטו: 0.33
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 0.030

תיאור אג"ח
בהתאם לתיקון לשטר, החל מיום 28 בפברואר 2020 ועד ליום 30 באוגוסט 2020 לריבית המקור תתווסף ריבית נוספת בשיעור של 0.5% במונחי היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ג') של החברה.
הריבית המשוקללת בתקופת השינוי במונחי סך היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (קרי, שיעור ריבית אוגוסט 2020) עומדת על שיעור של 2.475%.

שעבודים:

החברה מתחייבת לשעבד לטובת הנאמן בהמחאה ראשונה בדרגה ויחידה על דרך השעבוד את הזכויות הבאות:
מלוא זכויות החברה מכוח שטר החוב נשוא הלוואת המשכנתא, בגובה הלוואת המשכנתא.מלוא זכויות החברה מכוח המשכנתא, בגובה הלוואת המשכנתא.הלוואת משכנתא - תמורת ההנפקה אשר תתקבל בפועל על פי דוח הצעת המדף, תועמד על ידי החברה כהלוואה (הלוואת משכנתא) לחברת הנכס (Wythe Berry Fee Owner LLC) אשר תחזיק ב - William Vale Complex בברוקלין, ניו יורק מתחם הכולל: משרדים, מסחר, מלון, חניון ומסעדות (הנכס המשועבד). הלוואת המשכנתא תשא את אותם תנאי פירעון (גב אל גב לרבות סכומים ומועדים) של אגרות החוב (סדרה ג'), זאת באמצעות שטר חוב שייחתם כדין בין החברה לבין חברת הנכס ותהא מובטחת במשכנתא ראשונה בדרגה, לטובת החברה, על מלוא זכויותיה של חברת הנכס בנכס המשועבד, בסכום קרן אגרות החוב (סדרה ג') במועד ההנפקה.בנוסף, תונפק פוליסת ביטוח המבטחת את השעבוד על שמם של החברה כבעלת המשכנתא והנאמן כנמחה של הבטחונות.חשבון נאמנות - חשבון שייפתח על ידי הנאמן, על שם הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל אשר זכויות החתימה בו תהיינה של הנאמן בלבד. כל זכויות החברה בו על תתי חשבונותיו, תשועבדנה על ידי החברה לטובת הנאמן ככל הניתן בתוך 30 יום ממועד ההנפקה בשעבוד יחיד וקבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום.התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף - החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך בהחלטה מיוחדת.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה יופקד סך של 300 אלפי דולר ארה"ב בחשבון הנאמנות אשר ישמש את הנאמן לצורך ביצוע הליכים על פי שטר נאמנות זה. סכום כרית ההוצאות יוחזק בחשבון הנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב (סדרה ג').

אמות מידה פיננסיות:ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 120 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד).יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 80%.היקף פרויקטי היזום של החברה במאוחד (לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת) לא יעלה על 40% מסך המאזן המאוחד של
החברה.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 75%.חלוקת דיבידנד - החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:יתרת הרווחים והקרנות שנצברו עד ליום 30 בספטמבר 2014 לא יהיו ניתנים לחלוקה.סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים אשר נוצרו החל מיום 1 באוקטובר 2014 בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 30 בספטמבר 2014 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם. רווח אשר בגינו לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים ניתן יהיה לחלק על בסיסו ברבעונים הבאים.ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 150 מיליון דולר ארה"ב.אם יחס החוב ל - CAP על פי המאוחדים של החברה אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, אינו עולה על 70%.החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות לעיל על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי וכן החברה אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ג'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה ג') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ג') בשיעור של 0.25%לשנה, בגין כל דרגה מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%. אם החברה תחרוג מאמת מידה פיננסיות זו, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ג') בשיעור של 0.5%. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאמת המידה הפיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באמת המידה הפיננסית נמשכת.מובהר, כי שיעור העלייה המקסימאלי של הריבית בגין ירידה בדירוג ובגין חריגה מאמת מידה פיננסית יהיה בשיעור של 1%.תנאים להרחבת סדרה:הרחבת הסדרה תוגבל עד להיקף סדרה מקסימאלי של 650 מיליון ש"ח, בניכוי
פרעון קרן שבוצע בפועל.ההנפקה הנוספת של אגרות חוב (סדרה ג') כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת ומיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת יחס ההלוואה לבטוחה לא יעלה על 66%.במועד ההנפקה הנוספת, בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד ההנפקה הנוספת, ולאחר שתובא בחשבון למפרע ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל.עילות לפירעון מיידי:אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה.אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהחלטה מיוחדת. בעל השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') הינו מר יואל גולדמן.אם יועמדו לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה או חוב מגופים מוסדים מישראל, או חוב אחר של החברה, אשר היקפו עולה על 10% מסך הנכסים של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (לרבות חלקה של החברה בשרשור סופי בחברות כלולות) או 20 מיליון דולר ארה"ב, לפי הנמוך. והדרישה לפרעון מיידי כאמור לא הוסרה תוך 30 ימים מהמועד בו הועמדו לפרעון מיידי כאמור.אם החברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה.ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ג') על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB מינוס או דירוג המקביל לו.אם החברה תמכור לאחרים את עיקר נכסיה במהלך שני רבעונים קלנדאריים, ולא
התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ברוב רגיל.אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. לעניין זה, עיקר פעילותה של החברה וחברות בשליטתה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב למגורים.אם אגרות החוב (סדרה ג') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ג') בניגוד להוראות.אם תופר איזו מהתחייבויות החברה בקשר לאי יצירת שעבודים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.05%
0.05%
1.46%
0.15%
1.11%
0.42%
0.02%
0.45%
0.45%
0.20%
1.48%
0.43%
2.76%
0.09%
1.46%
0.47%
0.40%
0.13%
0.36%
1.12%
0.12%
0.20%
0.04%
0.23%
0.21%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)