ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 27,218.10 נאסד"ק 9,820.53 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 19:53,05/06 +3.56% 19:53,05/06 +2.13% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    19:53   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
דלשה קפיטל אגח ב 1137314 17:24 92.88 42,662
0.00%
2.75 92.88 92.88 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה דלשה קפיטל
סקטור
ריבית נקובה 4.60%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.75
זמן לפדיון (שנים) 2.97
תשואות
תשואה ברוטו: 7.80%
תשואה נטו מקוזז: 6.63%
ערך מתואם ברוטו: 100.82
ערך מתואם נטו: 100.70
מקדם תשואה ברוטו: 0.36
מקדם תשואה נטו: 0.36
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 0.190

תיאור אג"ח
שעבודים:
חברת הבת (Griffon GHC LLC) תשעבד, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בשעבוד קבוע,ראשון בדרגה ויחיד, ללא הגבלה בסכום, את מלוא (100%) זכויותיה בתאגיד המשועבד, הקיימות והעתידיות, לרבות הזכויות הנלוות.התאגיד המשועבד (Griffon Gansevoort Holdings LLC) ישעבד, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בשעבוד שוטף, ללא הגבלה בסכום, יחיד וראשון בדרגה, את כלל רכושו וזכויותיו, הקיימות והעתידיות, לרבות כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שלו וכל התמורות והפירות שיתקבלו בגינם, לרבות הזכויות הנלוות.משכנתא קבועה, ראשונה בדרגה ויחידה, עד לסכום של כ- 13,500 אלפי דולר, על מלוא (100%) זכויותיה של התאגיד המשועבד ב - Gans 55.חברת הבת והתאגיד המשועבד מתחייבות שלא לשעבד את רכושן וזכויותיהן, הקיימים והעתידיים ולגרום לכך שחברות בבעלותן לא ישעבדו את רכושן וזכויותיהן, בשעבוד שוטף כללי ו/או בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפי/ים), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לכך בהחלטה מיוחדת.שעבוד שלילי - החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על-ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי (או שעבוד דומה לכך בהתאם לדין החל על החברה), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לכך בהחלטה רגילה. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף כללי על רכושה, כולו או מקצתו, לטובת גורם מממן אשר יעמיד מימון לחברה עצמה (ובכלל זה מחזיקי אגרות חוב מסדרות אחרות) ללא צורך בקבלת הסכמה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וזאת בכפוף לכך שבד בבד עם יצירת שעבוד שוטף כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ולגורם מממן עימו קשורה החברה בעסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר בקשר עם אגרות חוב שהנפיקה (או תנפיק) החברה, פרי-פסו עפ"י יחס החובות נכון לאותו מועד, אשר יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב (סדרה ב') לא נפרעו במלואן. החברה מבהירה, כי למועד חתימת שטר זה לא יצרה החברה שעבוד שוטף כללי כאמור.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה לכ- 150 אלפי דולר (בהתאם לשער היציג של הדולר בגין יום לפני תאריך המכרז לציבור) לחשבון בנק שייפתח על-ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד אשר ישמש להבטחת תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן (לרבות לצורך הליכים לשערוך נכסים, ככל שיבוצעו על ידי הנאמן) וזאת במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה מהותית את הוראות שטר הנאמנות.

מגבלות על ביצוע חלוקה:

החברה מתחייבת, כי היא לא תבצע חלוקה כלשהיא, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:יתרת הרווחים שנצברו עד ליום 30 בספטמבר 2015, לא יהיו ניתנים לחלוקה והם לא יובאו בחשבון לצורך ביצוע חלוקה על בסיסם.סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (הרבעוניים או השנתיים) החל מיום 1 באוקטובר 2015 בנטרול הפסדי/רווחי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשוויים ההוגן ליום 1 ביולי 2015 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם.ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (ללא כולל זכויות מיעוט), בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 225 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).החוב פיננסי נטו מתואם ל CAP, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יעלה על 62.5% .החל מהרבעון השני לשנת 2017, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל NOI לא יעלה על 17.לא קיימת עילה לפירעון מיידי.במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה ועל-פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".יחס ההלוואה לבטוחה אינו עולה על 80%.התחייבויות פיננסיות:

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה ב') ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), תעמוד החברה בכל עת בהתניות הפיננסיות המפורטות להלן:ההון העצמי לא יפחת מ - 175 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו).יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP לא יעלה על 72.5%.יחס הלוואה לבטוחה - החברה מתחייבת כי החל ממועד שעבוד הנכסים המשועבדים ועד מועד שחרורם, הסך השווה ליתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור בניכוי מזומנים ו/או שווי מזומנים, מחולק בסכום השווה ליתרת השווי הבטוחתי של התאגיד המשועבד בתוספת הלוואות בעלים נחותות לא יעלה על 80%במידה ויחס הלוואה לבטוחה יעלה על 80%, אזי החברה תפעל כדי שיופקדו אצל התאגיד המשועבד מזומנים ו/או שווי מזומנים כתמורת הון או הלוואת בעלים נחותה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), וזאת כדי שיחס הלוואה לבטוחה לאחר הפקדת המזומנים ו/או שווי מזומנים כאמור לא יעלה על 75%.יחס ההון העצמי (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ - 30%.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על 18.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ב') יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב, כך שבגין כל ירידה של דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית בשיעור של
0.25% לשנה עד לתוספת ריבית מקסימאלית של 1% לשנה לכל היותר.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות:

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ב') יועלה בשיעור של 0.5% אם תחרוג החברה מאמות המידה הפיננסיות המפורטת להלן:אם יחס הלוואה לבטוחה יעלה על 80%.אם ההון העצמי יהיה נמוך מ - 200 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד כלשהו).אם החל מהרבעון השני לשנת 2017, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל NOI יעלה על 16.פעילות החברה:

כל עוד אגרות החוב (סדרה ב') של החברה טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה לעמוד בכל המגבלות שלהלן:מגבלת תחום פעילות עיקרי - לפחות 90% משווי נכסיה של החברה, למעט מזומנים ו/או שווה מזומנים (על - פי שווים המאוחדים בדוחות הכספיים) יהיו בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב, במישרין ו/או בעקיפין לרבות השקעה בהון בחברות המחזיקות בנכסי נדל"ן להשקעה ו/או באמצעות רכישת חוב המובטח על - ידי שעבוד של נכסי נדל"ן להשקעה.מגבלת קרקעות להשקעה - היקף הקרקעות להשקעה של החברה (המיועדים לנכסי נדל"ן מניב) לא יעלו על 25% משווי נכסיה (על - פי שווים המאוחדים בדוחות הכספיים).סך נזילות מינימאלי:

החברה מתחייבת כי אמצעיה הנזילים בתום כל רבעון לא יפחתו מסך השווה לתשלום / תשלומי הריבית שעליה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בתקופה שתחילתה בתום הרבעון וסופה בתום 12 חודשים מתום הרבעון.

עילות לפירעון מיידי:אם יועמדו לפירעון מיידי: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה, או (2) חוב מהותי אחר של החברה אשר הערך ההתחייבותי שלו הינו 20 מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על 10% מסך הנכסים של החברה, על - פי המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו, לפי הנמוך מביניהם, או (3) חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה של החברה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב מהווה 20 מיליון דולר לפחות לפי הדוחות הכספיים האמורים, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה בתוך 30 ימים מהמועד בו הועמדו לפירעון מיידי כאמור.אם החברה לא תעמוד בהתניית ההון העצמי במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתניית יחס הון למאזן במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתניית יחס חוב ל - CAP במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה לא תעמוד בהתניית יחס הלוואה לבטוחה וגם לא העמידה בטוחות נוספות, במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבותה לעמוד במגבלת תחום פעילות עיקרי במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבותה לעמוד במגבלת קרקעות להשקעה במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ב') על - ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג (BBB-) או (Baa3).אם אגרות החוב (סדרה ב') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אם החברה תפר את התחייבותה בקשר עם אי יצירת שעבודים.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם האמצעים הנזילים של החברה פחתו מסך הנזילות המינימאלית.אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם עלה על 18 במשך שני רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.02%
0.07%
0.22%
0.11%
0.21%
0.75%
1.39%
0.57%
0.56%
0.04%
0.08%
0.20%
0.10%
0.57%
0.47%
0.38%
0.50%
0.73%
0.30%
0.57%
0.36%
1.12%
1.54%
0.28%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)