ת"א 35 1,439.99 ת"א 125 1,412.25 ת"א גלובל בלוטק 434.81 דאו ג'ונס 26,949.80 נאסד"ק 9,774.08 דולר 3.4572 אירו 3.9188
17:24,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.37% 17:31,04/06 +0.05% 17:35,05/06 +2.54% 17:35,05/06 +1.65% 14:53,05/06 +0.08% 14:53,05/06 -0.02%
נגישות English
תאריך הדפסה:
05/06/2020    17:35   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  04/06/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
דה לסר אגח ה 1135664 17:24 86.63 288,690
-1.16%
2.8 88.79 86.15 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה דה לסר
סקטור
ריבית נקובה 6.90%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.80
זמן לפדיון (שנים) 3.35
תשואות
תשואה ברוטו: 12.63%
תשואה נטו מקוזז: 10.74%
ערך מתואם ברוטו: 100.38
ערך מתואם נטו: 100.32
מקדם תשואה ברוטו: 0.36
מקדם תשואה נטו: 0.35
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 0.519

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך בהחלטה מיוחדת. יודגש, כי החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים), ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך. למען הסר ספק יובהר כי חברות בנות של החברה, לרבות חברות נכס,
רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך.

כרית ריבית:

החברה תעביר סכום בסך השווה לסכום הריבית הראשון שצפוי להיות משולם למחזיקי אגרות החוב לקניינו של הנאמן באמצעות העברה של סכום כרית הריבית הראשון מחשבון על שם רכז ההנפקה, בו תוחזק תמורת ההנפקה לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב יובהר, כי העברת סכום כרית הריבית הראשון לחשבון כרית הריבית מהווה תנאי להעברת כספי תמורת ההנפקה (פחות סכום כרית הריבית הראשון) לחברה.

כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד – ישירות מחשבון רכז ההנפקה - סך השווה לכ - 200 אלפי דולר אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הנאמן והזכאים לשיפוי במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה את הוראות שטר הנאמנות.  סכום כרית ההוצאות יוחזק בחשבון כרית הריבית עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב ויושקע על ידי הנאמן על פי הוראות שטר זה.

דמי ניהול:

החברה מתחייבת כי דמי הניהול החודשיים המשולמים לחברות בבעלותו (בין במישרין ובין בעקיפין) של בעל השליטה בחברה בגין שירותי ניהול מטה החברה לא יעלו על סך של 900 אלפי דולר ארה"ב לשנה קלנדארית.

אמות מידה פיננסיות:
הון עצמי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 150 מיליון דולר ארה"ב.יחס הון עצמי מאוחד (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ - 30%.יחס חוב ל - EBITDA מקסימאלי.עד לתום הרבעון הרביעי של שנת 2016, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל EBITDAמתואם לא יעלה על 20 (החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2015 ועד לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016) ולא יעלה על 19 החל מהרבעון הראשון של שנת 2017 ואילך.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על 75%.חלוקת דיבידנד:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים לאחר מס המצטברים אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה מיום 1 בינואר 2014.ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק לא יפחת מ - 190 מיליון דולר ארה"ב.בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, החברה עומדת בכל התניות הפיננסיות והחלוקה לא תפגע בעמידתה של החברה באמות המידה הפיננסיות הללו.יחס החוב ל - CAP נטו לא עולה על 65%.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג הבסיס (A) שיעור הריבית יעלה בשיעור של 0.5% לשנה בגין דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס ושיעור של 0.25% לשנה בגין כל דרגה נוספת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימאלית של 1.5% לשנה לכל היותר.התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יותאם ב - 0.5% בגין כל חריגה מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:

עד לתום הרבעון הרביעי של שנת 2016, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל EBITDAמתואם לא יעלה על 18 (החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2015 ועד לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ) ולא יעלה על 17 החל מהרבעון הראשון של שנת 2017  ואילך.ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 170 מיליון דולר.העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין כל חריגה מאמת מידה פיננסית. שיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה ב אותה אמת מידה פיננסית תימשך.שיעור הריבית בגין החריגה מאמת המידה הפיננסית ובגין הירידה בדירוג אגרות החוב תוגבל באופן שתוספת הריבית השנתית לא תעלה בכל מקרה על 1.5%.הרחבת סדרה:

הנפקה נוספת של אגרות חוב תבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:ההנפקה הנוספת של אגרות חוב כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב כפי שהיה ערב ההרחבה.במועד ההנפקה הנוספת החברה עומדת בהתניות הפיננסיות וההנפקה הנוספת לא
תפגע בעמידתה של החברה באמות המידה הפיננסיות הללו.עד למועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימות אחת מהעילות לפירעון מיידי.עילות לפירעון מיידי:אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה.אם ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מ - 150 מיליון דולר ארה"ב במשך 2 רבעונים רצופים.אם יחס ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן יפחת מ - 30% במשך 2 רבעונים רצופים.אם יחס החוב הפיננסי ל - EBITDA עלה על היחס המקסימאלי במשך 2 רבעונים רצופים.אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו יעלה על 75% במשך 2 רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות.ככל שדירוג אגרות החוב על ידי מעלות יופחת לדירוג הנמוך מדירוג (BBB).אם החברה או חברות בשליטתה תבצענה שינוי של עיקר פעילותן. החברה מצהירה כי עיקר פעילותה של החברה וחברות בשליטתה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב בארה"ב.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.אם החברה תפר את התחייבותה בקשר לאי יצירת שעבוד שוטף כללי.אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד כספים בחשבון כרית הריבית, בתוך 2 ימי
עסקים ממועד השלמת ריבית כלשהו.אם החברה תפר את התחייבויותיה בקשר עם כרית ההוצאות.אם היקף פרויקטי היזום של החברה במאוחד יעלה על 35% מסך המאזן המאוחד של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחות המאוחדים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם החברה תפר את התחייבותה בקשר לנטילת אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם
ישראלים וכן שלא להעניק שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.06%
0.17%
0.57%
0.27%
0.56%
1.96%
3.63%
1.49%
1.46%
0.10%
0.21%
0.53%
0.25%
1.48%
0.46%
0.54%
0.53%
0.78%
2.93%
0.43%
0.74%
0.48%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)