ת"א 35 1,453.04 ת"א 125 1,428.67 ת"א גלובל בלוטק 443.27 דאו ג'ונס 24,465.16 נאסד"ק 9,324.59 דולר 3.5100 אירו 3.8522
15:09,26/05 -0.09% 15:09,26/05 -0.11% 15:09,26/05 +0.84% 00:09,22/05 -0.04% 00:16,22/05 +0.43% 15:01,26/05 -0.54% 15:01,26/05 -0.03%
נגישות English
תאריך הדפסה:
26/05/2020    15:09   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
14:53  26/05/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אקסטל אגח ב 1135367 14:53 85.76 11,000
0.32%
1 86.46 85.49 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אקסטל
סקטור
ריבית נקובה 6.25%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.00
זמן לפדיון (שנים) 1.10
תשואות
תשואה ברוטו: 26.56%
תשואה נטו מקוזז: 22.37%
ערך מתואם ברוטו: 102.52
ערך מתואם נטו: 102.14
מקדם תשואה ברוטו: 1.00
מקדם תשואה נטו: 0.99
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
בטחונות:

החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לכך בהחלטה מיוחדת.  יודגש כי, החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכסים ספציפיים), וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לכך.למען הסר ספק יובהר כי חברות בנות של החברה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו
או מקצתו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה כלשהי
למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במקביל ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן.התחייבויות פיננסיות:

ההון הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 500 מיליון דולר.יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ - 25%אמצעיה הנזילים של החברה בתום כל רבעון לא יפחתו מסך השווה לשני תשלומי הריבית החצי שנתית של אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור הסמוכים לאותו מועד.נדל"ן להשקעה מנכסים מניבים (ללא קרקעות) (כולל חלק החברה בנדל"ן להשקעה מנכסים מניבים (ללא קרקעות) בחברות כלולות) בצירוף סך המזומן בחברה (סולו)ובנטרול סך השווה לשני תשלומי הריבית החצי שנתית של אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור הסמוכים לאותו מועד, לא יפחת מ- 200 מיליון דולר.החברה מתחייבת כי היא לא תיטול אשראים נוספים, הנפקת סדרות נוספות של
אגרות חוב ונטילת אשראי בנקאי או חוץ בנקאי, אלא אם החוב הפיננסי נטו סולו של החברה בטרם נטילת האשראי הנוסף בתוספת האשראי הנוסף, לא יעלה על 45% מה - NAV.חלוקת דיבידנד:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:ההון של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 750 מיליון דולר ארה"ב. דירוג אגרות החוב (סדרה ב') אינו נמוך מדירוג של BBB פלוס.יחס חוב פיננסי נטו סולו ל - Nav בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יעלה על 40%.סך המזומן בחברה לאחר חלוקת הדיבידנד, לא יפחת מ - 100 מיליון דולר. יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן (בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק) לא יפחת מ - 35%. לא ישולם דיבידנד מתוך כספי תמורת ההנפקה.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס (A2), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% עבור כל ירידה במדרגת דירוג אחת ועד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1.25% בשיעור הריבית.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יותאם בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:
(א) ההון הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 600 מיליון דולר ארה"ב.
(ב) יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ 25%.בגין חריגה באחת מאמות מידה פיננסיות אלו יעלה שיעור הריבית ב - 0.25%. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין כל חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית תימשך.

מובהר, כי שיעור העלייה המקסימאלי של הריבית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות לא יעלה על 1.25% בסה"כ.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, להנפיק איגרות חוב נוספות (סדרה ב') בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:ההנפקה הנוספת של אגרות חוב (סדרה ב') כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב כפי שיהיה הדירוג ערב הרחבת הסדרה.במועד ההנפקה הנוספת ולאחר ההנפקה הנוספת החברה תעמוד בהתניות הפיננסיות.עילות לפירעון מיידי:אם יועמדו לפירעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה או חוב אחר של החברה אשר היקפו עולה על 85 מיליון דולר ארה"ב והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה או החברה לא פרעה את הסדרה האחרת או החוב האחר והכול תוך 30 ימים מהמועד בו הועמדו לפירעון מיידי כאמור.אם ההון של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מ - 500 מיליון דולר, במשך 2 רבעונים רצופים.יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן יפחת מ - 25% במשך2 רבעונים רצופים.אם האמצעים הנזילים של החברה פחתו מסך הנזילות המינימאלית במשך 2 רבעונים רצופים.אם סכום הנדל "ן להשקעה יפחת מ - 200 מיליון דולר במשך 2 רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.ככל שדירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB מינוס.אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה.אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.אם החברה נטלה אשראי בניגוד להוראות מגבלת האשראי.אם החברה תפר איזו מהתחייבותה בקשר עם שעבוד נכסי החברה.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.22%
0.06%
1.69%
1.63%
1.27%
0.48%
0.08%
0.40%
0.68%
0.49%
3.12%
0.63%
0.14%
1.23%
0.47%
0.19%
2.39%
0.24%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)