ת"א 35 1,414.08 ת"א 125 1,432.89 ת"א גלובל בלוטק 499.86 דאו ג'ונס 27,791.44 נאסד"ק 10,968.36 דולר 3.4016 אירו 4.0089
15:20,11/08 +1.09% 15:20,11/08 +1.32% 15:20,11/08 +1.24% 00:12,10/08 +1.3% 00:16,10/08 -0.39% 15:10,11/08 -0.21% 15:10,11/08 +0.05%
נגישות English
תאריך הדפסה:
11/08/2020    15:20   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
15:04  11/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
דלק קב אגח לא 1134790 15:04 48.70 21,966
-1.93%
2.25 49.55 48.20 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה דלק קבוצה
סקטור
ריבית נקובה 5.30%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.25
זמן לפדיון (שנים) 2.90
תשואות
תשואה ברוטו: 40.44%
תשואה נטו מקוזז: 34.86%
ערך מתואם ברוטו: 100.00
ערך מתואם נטו: 100.00
מקדם תשואה ברוטו: 0.44
מקדם תשואה נטו: 0.44
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 1.110

תיאור אג"ח
שיעבוד שלילי:

החברה לא תיצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה לטובת צד שלישי כלשהו, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תיישם את אחת מבין החלופות הבאות:
(א) תקבל מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב ליצור את השעבוד לטובת הצד השלישי.
(ב) תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפיהם,
בעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה על פי יחס החובות, ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן.
(ג) החברה תעמיד לטובת מחזיקי אגרות החוב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסכום השווה לסכום אותו מבטיח השעבוד הצף שנוצר לטובת הצד השלישי או בסך המהווה את יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב, לפי הנמוך מביניהם במועד יצירת השעבוד.
מובהר, כי השעבוד או הערבות שתינתן יהיו בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד השוטף אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם.

אמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 2,400 מיליוני ₪ על - פי המאוחדים של החברה במשך שני רבעונים עוקבים.ההון העצמי של החברה לא יפחת משיעור של 20% מסך המאזן סולו של החברה במשך שני רבעונים עוקבים.מגבלות על חלוקה:

החברה תהא רשאית לבצע חלוקה במקרים הבאים:
(א) החלוקה הינה חלוקה מותרת.
(ב) החברה עומדת באמות מידה פיננסיות טרם החלוקה ועקב החלוקה.
(ג) ההון העצמי של החברה לא יפחת מ - 2,600 מיליוני ₪ בעקבות החלוקה.
(ד) לא מתקיימת איזה מהעילות לפירעון מיידי.

התאמות בשיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג הבסיס (A), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5% כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%.בגין ירידה נוספת בדרגה אחת או יותר מעבר לירידה המתוארת לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור שנתי נוסף של 0.25% בגין כל ירידה בדרגה עד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1% בשיעור הריבית בסה"כ.הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן לאגרות החוב או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה לא') הקיימים באותה עת, להרחיב את אגרות החוב (סדרה לא') בכפוף לכך ש:
(א) הרחבת הסדרה לא תגרום לירידה בדירוג של סדרת אגרות החוב המורחבת לעומת הדירוג שהיה ערב הרחבת הסדרה.
(ב) לא מתקיימת איזה מהעילות לפירעון מיידי.
(ג) החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.
(ד) ככל שקיימת ערבות בנקאית לטובת מחזיקי אגרות החוב, החברה תגדיל את הערבות שניתנה כאמור.

פדיון מוקדם:

החברה תהא רשאית החל ממועד רישומן למסחר בבורסה של אגרות החוב לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב.

עילות לפירעון מיידי:

אם החברה לא עמדה באמות המידה הפיננסיות.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על - ידי חברה מדרגת לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של (BBB-) של חברת מעלות במשך תקופה העולה על 21 ימי עסקים.אם החברה הפרה את התחייבותה שלא ליצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה.אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.אם חוב של החברה כלפי גופים בנקאיים או מוסד פיננסי בסכום שלא יפחת מ - 150 מיליוני ₪  הועמד לפירעון מיידי, ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה או החברה לא פרעה את החוב המהותי תוך 30 יום מיום ההעמדה לפירעון מיידי.אם סדרת אגרות חוב אחרת אשר הונפקה על ידי החברה והרשומה למסחר בבורסה תועמד לפירעון מיידי.בהתקיים התנאים המצטברים שלהלן:(א) שיעור האחזקה במצטבר של מר יצחק שרון תשובה בעצמו או באמצעות תאגידים בשליטתו ביחד עם קרוביו ירד אל מתחת לשיעור של 30% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
(ב) מר יצחק שרון תשובה, בעצמו או באמצעות תאגידים בשליטתו או באמצעות קרוביו, יחדל מלהיות בעל המניות ששיעור החזקותיו בהון החברה הינו הגבוה ביותר.החברה תבצע שינוי מהותי של עיקר פעילותה, תחדל לפעול בתחום האנרגיה, או אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.17%
0.45%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)