ת"א 35 1,451.95 ת"א 125 1,425.11 ת"א גלובל בלוטק 440.72 דאו ג'ונס 24,465.16 נאסד"ק 9,324.59 דולר 3.5085 אירו 3.8509
16:18,26/05 -0.16% 16:18,26/05 -0.36% 16:18,26/05 +0.26% 00:09,22/05 -0.04% 00:16,22/05 +0.43% 16:12,26/05 -0.58% 16:12,26/05 -0.06%
נגישות English
תאריך הדפסה:
26/05/2020    16:19   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
15:24  26/05/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
לייטסטון אגח א 1133891 15:24 102.23 14,000
0.28%
2.35 102.77 101.60 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה לייטסטון
סקטור
ריבית נקובה 6.05%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 2.35
זמן לפדיון (שנים) 2.51
תשואות
תשואה ברוטו: 5.11%
תשואה נטו מקוזז: 4.33%
ערך מתואם ברוטו: 100.00
ערך מתואם נטו: 100.00
מקדם תשואה ברוטו: 0.43
מקדם תשואה נטו: 0.42
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:אגרות החוב (סדרה א') אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר, למעט בתקופת השינוי (עד לתאריך 31/3/2020).כבטוחה להבטחת פירעון כל תשלומי הקרן, הריבית (סדרה א') מתחייבת החברה לגרום לכך שחברות הנכס (PSAV LLC ו - LLSE HOLDINGS LLC, תאגידים בבעלותה המלאה של חברת הבת) תעמדנה ערבות, ביחד ולחוד, בסכום המלא של התחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה א').כבטוחה להבטחת התשלום של כל התשלומים המשתלמים על ידי חברות הנכס מכוח הערבות, החברה מתחייבת לגרום לחברות הנכס להעניק לטובת הנאמן  (כנאמן לאגרות החוב (סדרה א')) שעבוד מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות של חברות הנכס בנכס המשועבד (קרקע ב - Coachella, Riverside County, CA בארה"ב).יחס הלוואה לבטוחה - החברה מתחיבת כי במהלך תקופת השינוי, השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד לא יפחת מסך של 44 מיליון דולר (השווי הבטוחתי המינימאלי). ככל שהשווי הבטוחתי של הנכס המשועבד במועד בדיקה כלשהו יהא נמוך מסך של 44 מיליון דולר החברה מתחייבת להפקיד בחשבון הנאמן כל סכום שיידרש על מנת שהשווי הבטוחתי של הנכס המשועבד יהא שווה לפחות 44 מיליון דולר וזאת בתוך 30 ימים ממועד הבדיקה.התחייבות לא ליצור שעבודים:החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך בהחלטה רגילה. על אף האמור לעיל החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף כללי על רכושה לטובת גורם מממן בישראל אשר יעמיד מימון לחברה עצמה ללא צורך בקבלת הסכמה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב וזאת בכפוף לכך שבד בבד עם יצירת שעבוד שוטף כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), אשר יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן.החברה מתחייבת שלא לשעבד את רכושה בשעבודים ספציפיים ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך בהחלטה רגילה, אלא אם השעבוד ניתן לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן תנפיק החברה.החברה מתחייבת כי לא תיטול אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא תעניק שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים, למעט בגין מסגרות אשראי אשר יכול שיועמדו על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב וזאת לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן תנפיק החברה.החברה מתחייבת שלא ליטול חוב פיננסי כלשהו ב - LSG Enterprises LLחשבון כרית ריבית:

החברה תעביר סכום בסך השווה לסכום הריבית הראשון שצפוי להיות משולם למחזיקי אגרות החוב לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בלבד.

כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה לכ - 350 אלפי דולר בחשבון כרית הריבית  אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי או במקרה בו החברה הפרה את התחייבויותיה.

אמות מידה פיננסיות:

ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 350 מיליון דולר ארה"ב.יחס הון עצמי מאוחד  (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ - 30%.בשנתיים הראשונות ממועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 18, ולא יעלה על 16 החל מהשנה השלישית ממועד ההנפקה כאמור ואילך. על אף האמור לעיל, בתקופת השינוי בלבד, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 18.5.יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 75%.היקף הפרויקטים לפיתוח של החברה במאוחד לא יעלה על 30% מסך המאזן המתואם של החברה.ה - NOI המתואם מנכסים מניבים של החברה לא יפחת מ - 50 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד).שיעור המבנים המניבים למגורים (Multi Family) במאוחד (לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת) לא יפחת מ - 50% מסך נכסי הנדל"ן הנכללים במאזן המתואם של החברה (הכולל את חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת).חלוקת דיבידנד:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
(1) סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים לאחר מס המצטברים אשר הוכרו בדוחות המאוחדים של החברה החל מיום 1באוקטובר 2014.
(2) ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 450 מיליון דולר ארה"ב.
(3) יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לאחר חלוקת הדיבידנד לא יעלה על 14. עד ל - 1/4/2020 (תקופת השינוי) החברה לא תידרש לעמוד באמת מידה זו כתנאי לביצוע חלוקה כלשהי, ובלבד שסכום החלוקה שתבוצע במהלך תקופת השינוי (ככל שתבוצע) לא יעלה על הרווחים הראויים לחלוקה שנצברו עד ליום 30 בספטמבר 2017 בתוספת 35% מהרווחים הנקיים לאחר מס המצטברים אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה החל מיום 1 באוקטובר 2017 בנטרול רווחי/ הפסדי שערוך.
(4) לא מתקיימת עילה להעמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם לא יעלה על 15. הבדיקה בדבר עמידת החברה באמת המידה הפיננסית הזו תבוצע החל מפרסום הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020.ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מ - 400 מיליון דולר.תוספת ריבית בשיעור של 0.5% בגין כל חריגה מאמות המידה הפיננסיות. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מאמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית תימשך.התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

תוספת ריבית בשיעור של 0.5% לשנה בגין דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (A), ושיעור של 0.25% לשנה בגין כל דרגה נוספת (החל מירידה לדירוג BBB פלוס) עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר (עד ירידה לדרגת דירוג BBB).

מובהר, כי בכל מקרה תוספת הריבית המקסימאלית בגין חריגה מאמת מידה פיננסית או בגין ירידה בדירוג היא 1.5%.

פדיון מוקדם:

החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב (סדרה א') לפדיון מוקדם.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, להנפיק איגרות חוב נוספות וזאת עד לגודל סדרה מקסימאלי של 950 מיליון ש"ח ערך נקוב. על אף האמור לעיל, הנפקה נוספת של אגרות חוב תבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים הבאים: (א) ההנפקה הנוספת של אגרות חוב כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה, (ב) במועד ההנפקה הנוספת החברה עומדת בהתניות הפיננסיות ולאחר ביצוע ההנפקה הנוספת החברה עדיין תעמוד באמות המידה הפיננסיות אלו, (ג)במועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

עילות לפירעון מיידי:אם יועמדו לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה או חוב מהותי אחר של החברה אשר הערך ההתחייבותי שלו הינו 50 מיליון דולר ארה"ב או אשר היקפו עולה על 10% מסך הנכסים של החברה על פי המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו (לפי הנמוך) או חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה (בשרשור סופי) בחברה הכלולה מהווה 50מיליון דולר ארה"ב, והדרישה לפרעון מיידי כאמור לא הוסרה תוך 30 ימים מהמועד בו הועמדו לפרעון מיידי.אם ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מ - 350 מליון דולר ארה"ב במשך שני רבעונים רצופים.אם יחס ההון (כולל זכויות מיעוט) למאזן יפחת מ - 30% במשך שני רבעונים רצופים.אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - EBITDA מתואם יעלה על היחס המקסימאלי במשך שני רבעונים רצופים.אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו יעלה על שיעור של 75% במשך שני רבעונים רצופים.אם היקף הפרויקטים לפיתוח של החברה במאוחד יעלה על 30% מסך המאזן המתואם של החברה במשך שני רבעונים רצופים.אם ה - NOI המתואם מנכסים מניבים של החברה יפחת מ - 50 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים.אם שיעור המבנים המניבים למגורים במאוחד יפחת מ - 50% מסך נכסי הנדל"ן הנכללים במאזן המתואם של החברה במשך שני רבעונים רצופים.אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות.ככל שדירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB.אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. לעניין זה, עיקר פעילותה של החברה וחברות בשליטתה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב.אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.מקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.החברה תפר את התחייבותיה שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי.אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד כספים בחשבון כרית הריבית בתוך 14 ימי עסקים.אם החברה תפר את התחייבותה שלא לפעול בתחום הנדל"ן המניב מחוץ לארה"ב.אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.אם במהלך תקופת השינוי השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד פחת מהשווי הבטוחתי המינימאלי והחברה לא הפקידה בחשבון הנאמן כל סכום שיידרש על מנת שהשווי הבטוחתי של הנכס המשועבד לא יפחת מהשווי הבטוחתי המינימאלי בתוך 30 ימים ממועד הבדיקה הרלבנטי.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.24%
0.06%
0.13%
1.76%
0.65%
1.37%
0.52%
0.09%
0.33%
0.74%
0.53%
3.37%
0.65%
0.68%
1.74%
0.16%
1.33%
0.51%
0.20%
2.40%
0.26%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)