ת"א 35 1,381.81 ת"א 125 1,389.24 ת"א גלובל בלוטק 488.54 דאו ג'ונס 26,664.40 נאסד"ק 10,902.80 דולר 3.4150 אירו 4.0059
17:24,03/08 +0.21% 17:24,03/08 +0.44% 17:24,03/08 +0.85% 23:54,03/08 +0.89% 00:16,03/08 +1.47% 12:00,03/08 +0.2% 12:00,03/08 -0.81%
נגישות English
תאריך הדפסה:
04/08/2020    05:45   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  03/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלבר אגח יד 1132562 17:24 96.23 74,903
0.73%
0.77 96.98 95.06 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אלבר
סקטור
ריבית נקובה 3.30%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.77
זמן לפדיון (שנים) 0.78
תשואות
תשואה ברוטו: 8.45%
תשואה נטו מקוזז: 7.16%
ערך מתואם ברוטו: 100.00
ערך מתואם נטו: 100.00
מקדם תשואה ברוטו: 1.30
מקדם תשואה נטו: 1.30
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שיעבודים:
• שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כלי רכב.

• שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בסכום של כל הזכויות על כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים, לרבות כתוצאה מהשכרתם, חכירתם או מכירתם, תקבולי ביטוח וזכויות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים

• שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל הזכויות בנכסים המופקדים ושיופקדו בחשבון הנאמן.

• יחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.

• החברה מתחייבות בזה שלא למכור, לשעבד או למשכן בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא את הרכבים המשועבדים לטובת צד שלישי כלשהו, ללא הסכמת הנאמן בכתב ומראש.אמות מידה פיננסיות:• היחס שבין ההון העצמי לסך המאזן המאוחד של החברה על פי המאוחדים לא יפחת מ - 11%.
• מגבלת חלוקת דיבידנד / תשלום דמי ניהול - החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב טרם נפרעו במלואן היא לא תבצע איזו מן הפעולות המפורטות להלן, ללא קבלת אישור הנאמן בכתב ומראש : (1) חלוקה של דיבידנד על ידי החברה לבעלי מניותיה מתוך רווחיה, בשיעור מצטבר העולה לאחר החלוקה על סך השווה ל - 50% מהרווח הנקי, על פי הדוחות שנצברו מיום 1 בינואר 2006 ועד למועד הדוח הכספי האחרון שפרסמה החברה טרם מועד החלוקה כאמור, (2) חלוקה של דיבידנד על ידי החברה לבעלי מניות כאשר יחס ההון העצמי לסך המאזן המאוחד של החברה על פי המאוחדים של החברה נמוך מ -11% או כאשר חלוקה כאמור תביא לכך כי יחס ההון העצמי למאזן יפחת מ - 11%, (3) חלוקה של דיבידנד לבעלי המניות שלא מתוך רווחים (הפחתת הון), (4) תשלום דמי ניהול לבעלי השליטה בחברה מעבר לסך של 2.4 מיליון ש"ח לשנה.
• מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג - אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מדירוג A3 (דירוג הבסיס) אזי יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5% לשנה מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת בגין הורדת הדירוג הראשונה וכי שיעור הריבית לא יועלה במקרה של הורדות דירוג נוספות ככל שיהיו.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על 21 ימים, ובלבד שלא הועלה שיעור הריבית עקב ירידה בדירוג מתחת לדרוג הבסיס תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב מתחת לדירוג הבסיס.
• הרחבת סדרה - החברה תהא רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן לאגרות החוב
שבמחזור באותה עת או ממחזיקי אגרות החוב כאמור, להרחיב את סדרה יד' בהתקיימות התנאים הבאים: (1) החברה תעמוד בשיעור ה - LTV הנדרש בעקבות הנפקת אגרות החוב הנוספות, (2) החברה תעמוד ביחס שבין ההון העצמי לסך המאזן, (3) בעקבות הנפקת אגרות החוב, דירוג אגרות החוב לא יפחת מדירוג אגרות החוב כפי שהיה ערב ההנפקה.
• פדיון מוקדם - החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב.עילות לפירעון מיידי:• אם סדרה אחרת של אגרות חוב נסחרות בבורסה שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים או אשראי בנקאי הועמדו לפירעון מיידי בסך העולה על 50 מיליון ש"ח.
• אם החברה תרחיב את סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות.
• אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על ידי חברה מדרגת, מכל סיבה שהיא, והדבר לא יתוקן בתוך 14 ימי עסקים.
• אם היחס שבין ההון העצמי לסך המאזן המאוחד של החברה יפחת מ - 11% במשך שני רבעונים רצופים.
• אם החברה תחלק דיבידנד או תשלם דמי ניהול לבעל שליטה בניגוד להוראות.
• במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ - Baa3 והדבר לא יתוקן בתוך 21 ימי עסקים.
• במקרה של הפרת התחייבות החברה בדבר אי יצירת שעבודים נוספים על הרכבים המשועבדים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.09%
0.02%
2.50%
0.71%
0.53%
0.20%
0.03%
0.45%
0.28%
0.69%
0.20%
0.27%
0.56%
0.06%
0.53%
0.19%
0.19%
0.07%
0.10%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)