ת"א 35 1,361.24 ת"א 125 1,337.96 ת"א גלובל בלוטק 448.37 דאו ג'ונס 25,706.09 נאסד"ק 10,547.75 דולר 3.4440 אירו 3.8996
17:24,09/07 -0.55% 17:24,09/07 -0.24% 17:30,09/07 +1.24% 00:11,09/07 -1.39% 00:16,09/07 +0.53% 12:00,09/07 -0.31% 12:00,09/07 +0.04%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/07/2020    05:34   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  09/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אינטרנט זהב אגח ד 1131614 17:24 43.10 44,005
0.37%
0.47 43.10 42 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אינטרנט זהב
סקטור
ריבית נקובה 6.00%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.47
זמן לפדיון (שנים) 1.06
תשואות
תשואה ברוטו: 260.07%
תשואה נטו מקוזז: 162.29%
ערך מתואם ברוטו: 102.20
ערך מתואם נטו: 101.72
מקדם תשואה ברוטו: 2.12
מקדם תשואה נטו: 2.06
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 99.82
תאריך מדד: 2012
מדד/$ נוכחי: 100.10
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
ביום 16.1.2019 הודיעה החברה לפתוח במו"מ עם מחזיקי אגרות החוב וכן על עצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה.ביום 20.8.2019 הודיעה החברה כי התקבל פסק דין של בית המשפט המאשר את הסדר הנושים.שיעבודים:

התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מובטחת בכל שיעבוד או בטוחה אחרת.

התחייבויות החברה:חלוקת דיבידנד- החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב במחזור שלא לבצע כל חלוקת דיבידנד במזומן אלא בכפוף לתנאים המצטברים הבאים על פי סעיפים א' ו - ב' להלן:(א) החלוקה כאמור תבוצע רק לאחר קרות המוקדם מבין האירועים הבאים: לאחר 36 חודשים ממועד הנפקת אגרות החוב לראשונה או שיתרת העודפים הראויים לחלוקה של החברה תעלה על 100 מיליון שקלים.(ב) החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד במזומן, אלא בכפוף לקיום יתרת נזילות (לאחר החלוקה), אשר תאפשר לפחות 18 חודשי שירות חוב מיד לאחר ביצוע החלוקה בפועל.פדיון מוקדם - החברה תוכל להעמיד לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות החוב  על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת מהמועד בו ירשמו אגרות החוב (סדרה ד') של החברה למסחר.הרחבת סדרה - החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') הקיימים באותה עת, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ד') ולהנפיק אגרות חוב נוספות מאותה סדרה. על אף האמור, טרם ביצוע ההרחבה תמציא החברה לנאמן אישור חברה מדרגת לפיו לא נפגע דירוג אגרות החוב בשל ההרחבה.עילות לפירעון מיידי:
במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה
של שני רבעונים רצופים.במקרה בו יורוקום תקשורת בע"מ לא תחזיק (במישרין או בעקיפין) בשליטה בחברה.במקרה בו החברה לא תחזיק (במישרין או בעקיפין) בשליטה או בדבוקת שליטה
ב"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.במקרה בו החברה ביצעה בפועל הרחבה של סדרת אגרות החוב וכתוצאה מכך  החברה המדרגת את אגרות החוב החליטה על הורדת הדירוג של אגרות החוב כך שהן ידורגו בדירוג נמוך מדירוג אגרות החוב כפי שהוא נכון למועד טרם ביצוע ההרחבה הרלוונטית.אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או במקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב מהותי אחר של החברה.במקרה בו אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת דרוג לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.במקרה שבו תבוצע חלוקת דיבידנד בניגוד להוראות.אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
מדדים
לא נמצאו נתונים

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)