ת"א 35 1,418.01 ת"א 125 1,439.03 ת"א גלובל בלוטק 501.27 דאו ג'ונס 27,686.91 נאסד"ק 10,782.82 דולר 3.4076 אירו 4.0192
16:15,12/08 +0.48% 16:15,12/08 +0.62% 16:15,12/08 +0.96% 00:08,11/08 -0.38% 00:16,11/08 -1.69% 16:06,12/08 -0.1% 16:06,12/08 +0.6%
נגישות English
תאריך הדפסה:
12/08/2020    16:16   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
16:01  12/08/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אמות אגח ב 1126630 16:01 108.10 12,540
-0.03%
1.38 108.18 107.99 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אמות
סקטור
ריבית נקובה 4.80%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.38
זמן לפדיון (שנים) 1.39
תשואות
תשואה ברוטו: 0.68%
תשואה נטו מקוזז: 0.39%
ערך מתואם ברוטו: 102.34
ערך מתואם נטו: 102.20
מקדם תשואה ברוטו: 0.73
מקדם תשואה נטו: 0.72
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 98.24
תאריך מדד: 2010
מדד/$ נוכחי: 100.00
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
• אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

שיעבוד שלילי: 

1. החברה מתחייבת לא ליצור שעבודים שוטפים על כלל רכושה, לטובת צד שלישי כלשהוא להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהיא, אלם אם כן תיצור שיעבוד שוטף באותה דרגה, פרי פסו לטובת בעלי אגרות החוב.2. אם שווי הנכסים המותרים המצויים בבעלות החברה לרבות החברות המוחזקות, אשר אינם משועבדים בשעבודים קבועים לטובת גורם כלשהו, יפחת במשך שני רבעונים רצופים מסך של 1 מיליארד ש"ח או מסך של 125% מיתרת הערך ההתחייבותי של סדרת אגרות החוב הרלבנטית, כגבוה שביניהם. תשעבד החברה נכסים בשעבוד קבוע ראשון בדרגה.

התניות פיננסיות: פיצוי בגין ירידה בדירוג - בגין כל ירידת דירוג בנוטש אחד מתחת לדירוג של A, יעלה שיעור הריבית השנתית ב0.25% וזאת עד לתוספת של 1% במצטבר במידה ודירוג האג"ח ירד מתחת לרמה של -BBB.• החברה לא תהיה רשאית לבצע הרחבת סדרה עבור סדרת זו במידה וההרחבה תגרום להורדת הדירוג של האג"ח לעומת הדירוג ערב ההרחבה.

עילות לפירעון מיידי: אם ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים ובמשך שני רבעונים רצופים, מסך של 1 מיליארד ₪.החברה תכריז על דיבידנד העולה על הסכום המותר במועד בו ההון העצמי של החברה יהיה נמוך מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 1.8 מיליארד ש"ח. או החברה תכריז על דיבידנד ובמועד ההכרזה על הדיבידנד, ההון העצמי של החברה יהיה נמוך מסכום השווה ל - 1.5 מיליארד ש"ח.אם החברה לא עמדה בתשלום על פי תנאי אגרות החוב בתוך 14 ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.אם יוטל עיקול על נכסים של החברה, כולם או רובם, בסכומים העולים על 120מיליון ₪ צמוד מדד המחירים לצרכן או 10% מההון של החברה, לפי הגבוה מבניהם, והעיקול לא יוסר תוך 45 ימים.תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסי החברה כולם או רובם, בסכומים העולים על 120מיליון ₪ צמוד מדד המחירים או 10% מההון של החברה, לפי הגבוה מבניהם, והפעולה לא תבוטל תוך 21 ימים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.10%
0.26%
0.21%
0.46%
0.20%
0.43%
0.56%
0.41%
2.72%
1.34%
0.70%
1.38%
0.14%
0.31%
0.56%
0.38%
0.64%
0.49%
1.52%
0.06%
4.97%
1.47%
1.66%
0.11%
3.02%
1.60%
0.79%
1.05%
0.78%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)