ת"א 35 1,361.24 ת"א 125 1,337.96 ת"א גלובל בלוטק 448.37 דאו ג'ונס 25,706.09 נאסד"ק 10,547.75 דולר 3.4440 אירו 3.8996
17:24,09/07 -0.55% 17:24,09/07 -0.24% 17:30,09/07 +1.24% 00:11,09/07 -1.39% 00:16,09/07 +0.53% 12:00,09/07 -0.31% 12:00,09/07 +0.04%
נגישות English
תאריך הדפסה:
10/07/2020    07:01   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  09/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אביב ארלון אגח ו 1060128 17:24 100.10 199,750
-0.32%
0.88 100.10 99.10 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות לא צמודות
סוג הצמדה שקלי
שם חברה אביב ארלון
סקטור
ריבית נקובה 5.00%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.88
זמן לפדיון (שנים) 0.89
תשואות
תשואה ברוטו: 5.57%
תשואה נטו מקוזז: 0.00%
ערך מתואם ברוטו: 100.53
ערך מתואם נטו: 100.45
מקדם תשואה ברוטו: 1.14
מקדם תשואה נטו: 1.13
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: שקלי
מדד/$ בסיס: 1.00
תאריך מדד:
מדד/$ נוכחי:
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 15
שיעור המס על רווחי הון: חייב ב 15% מס החל מ- 2004
שיעור הניכיון: 0.110

תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:

החברה לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה (שעבוד שוטף כללי) לטובת צד ג' כלשהו להבטחת חובותיה כלפיו.

אמות מידה פיננסיות:
הונה העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט, אך כולל הלוואות בעלים נחותות), בנטרול קרן הון מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים, לא יפחת מ - 110 מיליון ש"ח על פי שני דוחות כספיים רצופים.יחס החוב הפיננסי נטו ל - CAP, על פי המאזן המאוחד של החברה, על פי שני דוחות כספיים רצופים, לא יעלה על 78%.חלוקת דיבידנד:

החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד אשר בעקבותיה יפחת ההון העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט, אך כולל הלוואות בעלים נחותות) בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד החלוקה, מ - 150 מיליון ש"ח. החברה תמציא לנאמן, לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר אישור דירקטוריון החברה את החלוקה, אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה לפיו:החברה עומדת בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב ערב קבלת ההחלטה על החלוקה וביצוע החלוקה לא יגרום להפרה של החברה את התחייבויותיה המהותיות כאמור.ערב קבלת ההחלטה על החלוקה, לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.החברה אינה בהפרה של אמת המידה הפיננסית יחס החוב הפיננסי נטו ל - CAP.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסיות:במקרה שבו הונה העצמי המאוחד של החברה (ללא זכויות מיעוט, אך כולל הלוואות בעלים נחותות), בנטרול קרן הון מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים, פחת מ - 120 מיליון ש"ח.במקרה שבו יחס החוב הפיננסי נטו ל - CAP, על פי המאזן המאוחד של החברה, עלה על 77%.ככל שתחרוג החברה מאחת מאמות המידה הפיננסיות הללו, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.5% לשנה מעל שיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תעשה עד לשיעור מקסימלי של 1%.הרחבת סדרה:

החברה רשאית להנפיק ללא צורך בהסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') או הנאמן אגרות חוב (סדרה ו') נוספות. על אף האמור לעיל, החברה לא תנפיק אגרות חוב (סדרה ו') על דרך של הגדלת סדרה, אם:ערב הגדלת הסדרה וכן לאחר הגדלת הסדרה החברה לא עומדת באילו מאמות המידה הפיננסיות.ערב הגדלת הסדרה קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.ערב הרחבת הסדרה החברה אינה עומדת בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') על פי הוראות שטר הנאמנות.במידה ואגרות החוב תהיינה מדורגות - בעקבות הגדלת הסדרה, דירוג אגרות החוב יפחת מדירוג אגרות החוב טרם הגדלת הסדרה.עילות לפירעון מיידי:אם הועברה השליטה בחברה מבלי שהעברת השליטה אושרה בידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), בהחלטה רגילה. כל פעולה שכתוצאה ממנה, אף לא אחד מגב' דפנה הרלב ו/או ה"ה דורון אביב ו/או איל לב ארי ו/או יפתח אלוני (לרבות בני משפחתם), ימנה על קבוצת בעלי השליטה בחברה.אם הועמד לפירעון מיידי: (א) חוב של החברה כלפי סדרת אגרות חוב אחרת, או (ב) חוב של החברה סולו כלפי גוף או מוסד פיננסיים אחד או יותר אשר יתרתו בו זמנית במצטבר נכון למועד ההעמדה לפירעון מיידי עולה על 30 מיליון ש"ח, אלא אם כן ההעמדה לפירעון מיידי של החוב האחר בוטלה, לרבות על ידי פירעון החוב האחר, בתוך 14 ימי עסקים יום מיום ההעמדה לפירעון מיידי של החוב האחר.במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.במקרה שהחברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.אם עיקר פעילות החברה יחדל להיות בתחום הנדל"ן, לרבות מימון של פעילות בתחום הנדל"ן.אם החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות לעיל בשני דוחות כספיים רצופים וכל עוד החברה אינה עומדת באותה התניה פיננסית כאמור.אם בוצעה במשך תקופה של 12 חודשים רצופים, מכירה של נכסי נדל"ן בארה"ב של החברה (לרבות באמצעות חברות בנות וקשורות), שהשקעת החברה בהם (על בסיס אקוויטי) היוותה 50% לפחות מסך המאזן של החברה (במאוחד) האחרון שפורסם טרם תחילת מכירה כאמור (למעט אם במהלך תקופה של 12 חודשים שלאחר המכירה נרכשו נכסי נדל"ן אחרים בסכום שלא יפחת ממחצית שווי הנכסים שנמכרו).אם נכללה "הערת עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה בשני דוחות כספיים
רצופים.במידה ואגרות החוב תהיינה מדורגות - אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על ידי חברה מדרגת במשך תקופה של 60 ימים מסיבות התלויות בחברה.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.01%
0.02%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)