ת"א 35 1,290.18 ת"א 125 1,325.80 ת"א גלובל בלוטק 469.46 דאו ג'ונס 27,288.18 נאסד"ק 10,963.64 דולר 3.4535 אירו 4.0387
15:28,23/09 -1.4% 15:27,23/09 -1.42% 15:28,23/09 -0.78% 00:07,22/09 +0.52% 00:16,22/09 +1.71% 15:21,23/09 +0.52% 15:21,23/09 +0.67%
נגישות English
תאריך הדפסה:
23/09/2020    15:29   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
רצף
  
עדכון אחרון:
14:11  23/09/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אזורים אגח 9 7150337 14:11 105.40 9,473
-0.02%
0.76 105.45 105.40 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אזורים
סקטור
ריבית נקובה 5.35%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 0.76
זמן לפדיון (שנים) 0.77
תשואות
תשואה ברוטו: 2.29%
תשואה נטו מקוזז: 1.57%
ערך מתואם ברוטו: 103.05
ערך מתואם נטו: 102.74
מקדם תשואה ברוטו: 1.32
מקדם תשואה נטו: 1.31
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 98.44
תאריך מדד: 2012
מדד/$ נוכחי: 100.20
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שיעבוד שלילי:
החברה מתחייבת כי היא לא תשעבד, תמשכן, תמחה על דרך השעבוד, או תעמיד כבטוחה אחרת מסוג כלשהו או כערובה אחרת לחיוב כלשהו, שלה או של אחרים, לטובת צד שלישי כלשהו, מניות של החברות הבנות אזורים בנין (1965) בע"מ כפי שיהיו מוחזקות בידי החברה ו/או של אזורים נדל"ן א.ח.ל.ר בע"מ כפי שיהיו מוחזקות בידי החברה, ו/או מניות של החברה הנכדה שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, חברה בבעלות מלאה של א.ח.ל.ר.התניות פיננסיות:• יחס חוב פיננסי נטו ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 85% החל מהדוחות המאוחדים) לרבעון הראשון של 2013 ואילך, ושיעור של 80% החל מהדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2014 ואילך למשך תקופה העולה על שני רבעונים עוקבים.
• ההון העצמי המאוחד של החברה לא יפחת מסך של 400 מיליוני ש"ח.
• מגבלות על חלוקת דיבידנדים - החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקת רווחים בשיעור העולה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה במועד הרלוונטי , כמו כן מתחייבת שלא לבצע חלוקה כאמור במקרה בו סה"כ הון החברה בהתאם לדוחות המאוחדים לאחר חלוקת רווחים נמוך מסך של 450 מיליוני ש"ח וזאת למעט במקרה בו יחס החוב פיננסי נטו ל CAP לאחר החלוקה, יהיה נמוך או שווה לשיעור של 65% שאז יהיה מדובר בחלוקה מותרת.
• החברה תשמור וזאת החל מדוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2013 על יתרת מזומנים ושווי מזומנים של שלושים מיליון ₪ לפחות.
• אם הדירוג יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג שנקבע במועד ההנפקה אז יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז , במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.75% סה"כ , במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 1% סה"כ וזהו שיעור העלייה המקסימלי.עילות להעמדה לפירעון מיידי:• אם חלה הפרת התחייבות ליחס חוב פיננסי נטו ל CAP נטו והתחייבות להון עצמי מינימאלי במשך שני רבעונים רצופים.
• אם החברה הפרה את התחייבותה בקשר עם חלוקת הדיבידנדים.
• אם החברה הפרה את התחייבותה לשעבוד שלילי.
• אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות חוב.
• אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויות המהותיות שנטלה על עצמה כלפי מחזיקי אגרות החוב.
• אם חוב מהותי של החברה הועמד לפירעון מיידי. חוב מהותי - משמעו חוב של החברה שהערך ההתחייבותי שלו במועד ההעמדה לפירעון מיידי הינו גבוה מסך של 75 מיליון ₪ או 10% מהחוב הפיננסי נטו של החברה, לפי הנמוך מביניהם, לפי הדוחות המאוחדים.
• אם החברה תמכור לאחר את עיקר נכסי החברה, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש, באסיפה רגילה, ברוב רגיל.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על שישים יום עקב סיבות /ואו נסיבות שהינן בשליטת החברה.
• אם הדירוג של אגרות החוב ירד מתחת לדירוג Baa2 של חברת מדרוג.
• במקרה בו תרשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.
• במידה והחברה הפרה את התחייבותה לשמירה על יתרת מזומנים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.06%
0.06%
0.01%
0.08%
0.03%
0.03%
0.02%
0.40%
2.49%
0.04%
0.12%
0.83%
0.04%
0.25%
0.06%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)