ת"א 35 1,337.04 ת"א 125 1,312.52 ת"א גלובל בלוטק 351.58 דאו ג'ונס 23,956.28 נאסד"ק 8,191.87 דולר 3.5960 אירו 3.9111
17:30,07/04 +2.62% 17:32,07/04 +3.34% 17:32,07/04 +3.15% 19:59,09/04 +2.23% 19:59,09/04 +1.25% 15:55,08/04 +0.42% 15:55,08/04 +0.48%
נגישות English
תאריך הדפסה:
09/04/2020    20:00   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
סופי
  
עדכון אחרון:
17:24  07/04/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלדן תחבורה אגח ד 1140821 17:24 79.03 38,894
1.63%
1.4 80 77.76 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אלדן תחבורה
סקטור
ריבית נקובה 2.85%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.40
זמן לפדיון (שנים) 1.57
תשואות
תשואה ברוטו: 22.93%
תשואה נטו מקוזז: 17.11%
ערך מתואם ברוטו: 102.46
ערך מתואם נטו: 102.14
מקדם תשואה ברוטו: 0.72
מקדם תשואה נטו: 0.71
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 99.11
תאריך מדד: 2016
מדד/$ נוכחי: 100.30
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: ללא

תיאור אג"ח
שעבודים:
שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת הרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב עליו תחתום החברה בקשר עם השעבוד כאמור.שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של כל זכויות החברה על כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים, ובכלל זה זכויותיה לכל התשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו לה בגין הרכבים המשועבדים ו/ או תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים.שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, על כל זכויות החברה על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות שנחתמו ושיחתמו בינה לבין לקוחותיה בגין הרכבים המשועבדים.שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של זכויות החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין גניבת רכב הנמנה על כלי הרכב המשועבדים או אובדן גמור או אובדן להלכה של רכב הנמנה על כלי הרכב המשועבדים, וכן זכויות של החברה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים.שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של החברה בחשבון הנאמן וכן שעבוד שוטף יחיד בדרגה ראשונה וללא הגבלה על הכספים ו/או הפיקדונות ו/או כל נכס אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם.החברה מתחייבת בזה שלא למכור, לשעבד ו/או למשכן בכל צורה שהיא, בין בזכות בכורה, שווה או נחותה לשעבוד על פי שטר הנאמנות ולכל מטרה שהיא את הרכבים המשועבדים ו/או אלו שישועבדו, כולם או חלקם, ו/או את הזכויות המשועבדות, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא הסכמת הנאמן בכתב ומראש.יחס ה - LTV:
היה ובהתאם לדוח הביטחונות יתברר כי יחס ה - LTV בפועל גבוה משיעור ה - LTV הנדרש (יחס של 90%), תשעבד החברה תוך 14 ימי עסקים רכבים נוספים אשר שווי הרכב המצטבר שלהם יביא את יחס ה - LTV בפועל לעמוד בשיעור ה - LTV הנדרש ו/או על פי בחירתה תעביר החברה סכומים לחשבון הנאמן ו/או תעמיד לנאמן ערבות בנקאית מתאימה שהינה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מבנק ישראלי שתוקפה 30 ימים לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ו/או ניירות ערך ממשלתיים של מדינת ישראל ו/או מלווים קצרי מועד של בנק ישראל עד שהחברה תעמוד תעמוד ביחס ה - LTV הנדרש.היה ובהתאם לדוח הביטחונות יתברר כי יחס ה - LTV בפועל נמוך משיעור ה - LTV הנדרש, אזי לפי שיקול דעת החברה ישוחררו רכבים משועבדים וזכויות משועבדות מן השעבוד, כך שלאחר השחרור, יחס ה - LTV בפועל לא יעלה על שיעור ה - LTV הנדרש.אמות מידה פיננסיות:
שיעור ההון העצמי מסך כל המאזן של החברה, על בסיס מאוחד, לא יפחת בכל עת שהיא מ - 7% למשך תקופה של שני רבעונים קלנדאריים רצופים. היה ושיעור ההון העצמי למאזן יפחת מ - 7% למשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים אך לא יפחת משיעור של 6%, לא יהווה הדבר הפרה של אמת המידה הפיננסית הקבועה לעיל וזאת כל עוד יחס ה - LTV בפועל באותו מועד יעמוד על שיעור מקסימאלי של 75%.ההון העצמי המאוחד של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 200 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים קלנדאריים רצופים.חלוקת דיבידנד - החברה לא תבצע חלוקה לבעלי מניותיה ללא קבלת אישור הנאמן בכתב ומראש במקרים הבאים:
אם ההון העצמי שלה יפחת מ - 350 מיליון ש"ח לאחר ביצוע חלוקה כאמור.כאשר יחס ההון העצמי לסך המאזן על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים נמוך מ - 11.5%, או כאשר חלוקה כאמור תביא לכך כי יחס ההון העצמי למאזן יפחת מ - 11.5%.בכל מקרה לא תתבצע חלוקה בשיעור מצטבר העולה על סך השווה ל - 50% מהרווח הנקי, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, שנצבר מיום 1 בינואר 2015ועד למועד הדוח הכספי השנתי או הרבעוני האחרון שפרסמה החברה טרם מועד החלוקה כאמור. כמו כן, מתחייבת החברה כי לא תבוצע חלוקה מתוך רווחיה של החברה אשר מקורן בשערוך נכסי הנדל"ן של החברה ככל ויירשמו החל ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מירידה בהון העצמי או בשיעור ההון העצמי מסך כל המאזן:שיעור ההון העצמי מסך המאזן יפחת מ - 9% ועד לשיעור של 7% (כולל), על בסיס מאוחד, וזאת למשך תקופה של שני רבעונים קלנדאריים רצופים.ההון העצמי המאוחד של החברה יפחת מסך של 250 מיליון ש"ח ועד לסכום של 200 מיליון ש"ח (כולל), לתקופה של שני רבעונים קלנדאריים רצופים.בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות אלו, יעלה שיעור הריבית השנתית באופן חד פעמי בשיעור של 0.25% בגין כל חריגה מעל שיעור הריבית של אגרות החוב באותו מועד.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (Baa1), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% בגין ירידה בכל מדרגת דירוג עד לשיעור עלייה מקסימאלי של 0.75% בשיעור הריבית.

תנאים להרחבת סדרה:החברה תמסור על כך הודעה מראש לנאמן.החברה תעמוד בשיעור ה - LTV הנדרש בעקבות הנפקת אגרות החוב הנוספות.החברה תעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב לאחר ההרחבה.בעקבות הנפקת אגרות החוב דירוג אגרות החוב לא יפחת מדירוג אגרות החוב כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה, בהתאם לאישור חברת הדירוג.עילות לפירעון מיידי:אם סדרה אחרת של אגרות חוב נסחרות בבורסה שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים או אשראי בנקאי הועמדו לפירעון מיידי, בין אם מדובר באשראי ו/או בחוב נפרד ובין אם במצטבר, בסך העולה על 45 מיליון ש"ח.אם החברה תרחיב את סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות.אם החברה תחוסל או תימחק או תשנה את עיקר פעילותה מכל סיבה שהיא. עיקר פעילותה לעניין זה תהא בתחום ההשכרה והליסינג של כלי רכב.אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על ידי חברה מדרגת מכל סיבה שהיא, והדבר לא יתוקן בתוך 14 ימי עסקים.אם החברה תפר את התחייבויותיה הפיננסיות בשני דוחות כספיים מאוחדים רצופים כולן או חלקן, או אם החברה תפר את התחייבויותיה בקשר עם חלוקת דיבידנד.במקרה של שינוי שליטה בחברה באופן שמר יוסף דהן אינו חלק מבעלי השליטה במישרין או בעקיפין בחברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה.במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ - Baa3והדבר לא יתוקן בתוך 10 ימי עסקים.במקרה של הפרת התחייבות החברה בדבר אי יצירת שעבודים נוספים על הרכבים המשועבדים והחברה לא העמידה בטוחות אחרות בהתאם להוראות שטר זה חלף הבטוחות ששועבדו בשעבוד נוסף כאמור.אם נכללה "הערת עסק חי" בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.אם החברה הפרה את התחייבותה לעמוד בשיעור ה - LTV הנדרש (יחס של 90%).
מדדים
מדד
% מהמדד
0.09%
0.08%
0.02%
0.44%
0.11%
0.23%
0.11%
0.27%
1.74%
0.04%
1.67%
0.45%
0.04%
0.03%
1.32%
0.59%
0.39%
0.06%
0.22%
2.53%
0.05%
0.96%
0.35%
2.79%
0.09%
0.51%
0.09%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)