ת"א 35 1,382.55 ת"א 125 1,357.58 ת"א גלובל בלוטק 452.91 דאו ג'ונס 26,075.30 נאסד"ק 10,617.44 דולר 3.4565 אירו 3.9168
09:53,13/07 +0.35% 09:53,13/07 +0.33% 09:53,13/07 +0.38% 00:09,10/07 +1.44% 00:16,10/07 +0.66% 09:49,13/07 -0.01% 09:49,13/07 +0.06%
נגישות English
תאריך הדפסה:
13/07/2020    09:54   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם
חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית אגרות חוב

איגרות חוב

מידע כללי

כלים
  •     חיפוש אג''ח מתקדם
  •     דוח תשואות אג''ח
  •     דוח רגישות מק''מ
  •     מחשבון תשואות מק''מ
  •     האיגרות שלי למעקב
  •   

  שלב מסחר:
טרום פתיחה
  
עדכון אחרון:
13/07/2020
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  
הצג זמן אמת
  רענן
 

שם נייר מס' נייר עסקה אחרונה שער אחרון כמות % שינוי יומי מח"מ יומי גבוה יומי נמוך  
אלבר אגח טז 1139823   87.27 0
0.00%
1.91 0.00 0.00 קניה  מכירהמידע כללי
סוג אג"ח אג"ח קונצרניות צמודות מדד ריבית קבועה
סוג הצמדה מדד
שם חברה אלבר
סקטור
ריבית נקובה 2.25%
סוג ריבית קבועה
מח"מ וזמן פדיון
מח"מ ברוטו 1.91
זמן לפדיון (שנים) 2.07
תשואות
תשואה ברוטו: 10.33%
תשואה נטו מקוזז: 7.75%
ערך מתואם ברוטו: 101.24
ערך מתואם נטו: 101.20
מקדם תשואה ברוטו: 0.52
מקדם תשואה נטו: 0.52
   
   
   
הצמדה
סוג הצמדה: מדד
מדד/$ בסיס: 99.01
תאריך מדד: 2014
מדד/$ נוכחי: 100.10
נתוני מס
משטר מס חדש
שיעור המס על הריבית: 25
שיעור המס על רווחי הון:
שיעור הניכיון: 0.061

תיאור אג"ח
שעבודים:

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של כל זכויות החברה על ציי הרכב. שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של כל זכויות החברה (קיימות ועתידיות), על כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים, הן בגין השכרת הרכבים, מכירתם או חכירתם.שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של זכויות החברה לקבלת תגמולי הביטוח בגין גניבת רכב הנמנה על כלי הרכב המשועבדים או אובדן גמור או אובדן להלכה של רכב הנמנה על כלי הרכב
המשועבדים.שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה בנכסים אשר יופקדו בחשבון הנאמן.שיעור LTV נדרש - השיעור המקסימאלי עליו תידרש החברה לשמור, בין היתרה הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל, יעמוד על שיעור של 96%.התחייבויות החברה:

היחס שבין ההון העצמי (בתוספת הלוואות נדחות לאגרות החוב בעת פירוק שהעמידו לחברה בעלי המניות של החברה ובניכוי הלוואות שניתנו על ידי החברה לבעלי מניות שלה), לסך המאזן המאוחד של החברה בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים, לא יפחת מ 11%.ללא קבלת אשור הנאמן, לא תבצע החברה איזו מן הפעולות המפורטות להלן:חלוקה לבעלי מניותיה מתוך רווחיה, בשיעור מצטבר העולה, לאחר החלוקה על סך השווה ל 50% מהרווח הנקי, על פי דוחותיה הכספיים, שנצבר מיום 1 בינואר 2006.חלוקה ע"י החברה לבעלי מניות כאשר יחס ההון העצמי לסך המאזן נמוך מ 11%, או כאשר חלוקה תביא לכך כי יחס ההון העצמי למאזן כאמור יפחת מ 11%.חלוקה לבעלי המניות שלא מתוך רווחים, קרי הפחתת הון.פירעון על ידי החברה ו/או חברה בת של החברה, לאחר מועד החתימה של שטר הנאמנות, של סכום כלשהו על חשבון ההלוואות שהועמדו לחברה ו/או לחברה בת שלה, טרם מועד חתימת שטר הנאמנות, על ידי החברה האם של החברה (אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישראל בע"מ), בעל השליטה באפרידר, או כל חברה בשליטת אפרידר או בשליטת בעל השליטה באפרידר.העמדה מאת החברה ו/או חברה בת שלה, לאחר הנפקת אגרות החוב, לאפרידר, לבעל השליטה באפרידר, או לחברה בשליטת אפרידר או בשליטת בעל השליטה באפרידר, של הלוואות נוספות כלשהן.תשלום דמי ניהול לבעלי השליטה בחברה מעבר לסך של 2.4 מיליון ש"ח לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן).התקשרות החברה (לרבות חברת בת של החברה) בכל עסקה חריגה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה, יש עניין אישי בה, שהיתה טעונה אישור האסיפה הכללית, ברוב המיוחד, לו היתה החברה חברה ציבורית.מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

ככל שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מדירוג A3 או דירוג מקביל, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 0.5%, מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור ריבית הבסיס, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס (A3), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית.תנאים להרחבת סדרה:החברה תמסור על כך הודעה לנאמן.החברה תעמוד בשיעור ה - LTV הנדרש בעקבות הנפקת אגרות החוב הנוספות (והחברה תהיה רשאית להוסיף לצורך כך בטחונות).החברה תעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (יחס הון עצמי לסך המאזן).החברה לא תהיה מצויה בהפרה של איזו מהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב באופן שמהווה עילה להעמדה לפרעון מיידי.בכפוף לכך שבעקבות הנפקת אגרות החוב, דירוג אגרות החוב לא יפחת מדירוג אגרות החוב כפי שהיה ערב ההרחבה.עילות לפירעון מיידי:אם סדרה אחרת של אגרות חוב נסחרות בבורסה שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון, ו/או אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים ו/או אשראי בנקאי (לא כולל אשראי ספקים, אובליגו בגין ערבויות וכתבי שיפוי) הועמדו לפירעון מיידי בסך העולה על 50 מיליון ש"ח.אם החברה תרחיב את סדרת אגרות החוב בניגוד להוראותאם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על - ידי חברה מדרגת, מכל סיבה שהיא, והדבר לא יתוקן בתוך 14 ימי עסקים.אם החברה הפרה את ההתחייבות ליחס הון עצמי למאזן במשך שני דוחות כספיים מאוחדים רצופים.אם החברה הפרה את התחייבויותיה הרשומות לעיל.במקרה של מכירה של עיקר נכסי או עיקר פעילות החברה בתחום ההשכרה, הליסינג, שירותי הרכב ומכירת מכוניות, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה.במקרה של שינוי שליטה בחברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב, אלא אם התקיימו שני התנאים הבאים במצטבר: (א) החברה ובעל השליטה החדש הצהירו, כל אחד לחוד, כלפי מחזיקי אגרות החוב, בהודעה חתומה שתימסר לנאמן, בסמוך ככל הניתן למועד העברת השליטה, כי לא קיים חשש סביר שעקב העברת השליטה לא יהיה ביכולתה של החברה לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב, (ב) העברת השליטה לא גרמה להרעה כל שהיא ברמת הדירוג שהיתה לאגרות החוב טרם העברת השליטה.במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ (Baa3) והדבר לא יתוקן בתוך 21 ימי עסקים.
מדדים
מדד
% מהמדד
0.23%
0.21%
0.05%
1.19%
0.30%
2.54%
0.31%
0.65%
0.11%
1.41%
0.11%
0.08%
0.99%
1.61%
1.06%
0.17%
0.61%
1.57%
2.48%
0.14%
2.78%
7.09%
0.24%
0.22%

   הדפסה (נפתח בחלון חדש)